1499/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 juli 2006 om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 39, 50, 63 och 64 §, 65 § 3 mom., 66 § 1 mom., 70 § 2 mom. samt 73 § 3 mom.,

av dem 63 §, 65 § 3 mom., 66 § 1 mom., 70 § 2 mom. och 73 § 3 mom. sådana de lyder i lag 441/2007, som följer:

39 §
Delgivning av beslut

Pensionsanstalten delger mottagaren sitt beslut genom att sända det per brev under den postadress mottagaren uppgivit. Närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ska informeras om avgörandet. Om avträdaren har bedrivit renhushållning, ska dessutom Renbeteslagsföreningen informeras om avgörandet.

50 §
Rätt att kräva utredning av mottagaren av avträdelsestöd

Pensionsanstalten, närings-, trafik- och miljöcentralen eller kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan av grundad anledning av den som får avträdelsestöd kräva utredning om att han eller hon fortfarande uppfyller villkoren för erhållande av avträdelsestöd. Om stödtagaren inte inom en för honom eller henne utsatt skälig tid, som inte får vara kortare än en månad, lämnar nämnda utredning, kan pensionsanstalten besluta att betalningen av avträdelsestödet avbryts tills utredningen har lämnats.

63 §
Verkställighet av lagen

För verkställigheten av denna lag svarar kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksministeriet och pensionsanstalten.

64 §
Verkställighet av lagen i landskapet Åland

I landskapet Åland svarar Statens ämbetsverk på Åland för skötseln av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralerna.

65 §
Ordnandet av tillsyn

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och närings-, trafik- och miljöcentralerna ska för sin del övervaka att förbindelserna fullgörs.

66 §
Utförande av kontroller som gäller stödtagare och förbindelsegivare

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att låta sina anställda tjänstemän utan förhandsanmälan utföra sådana kontroller som behövs för tillsynen över att villkoren för beviljande och betalning av stöd enligt denna lag iakttas samt att förbindelserna fullgörs.


70 §
Rätt att få uppgifter för avgörande av ärenden och för verkställande av lagstadgade uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter av pensionsanstalten få de uppgifter om en mottagare av avträdelsestöd och förbindelsegivare som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i 65 och 66 §. Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket har rätt att få uppgifter om alla mottagare av avträdelsestöd och förbindelsegivare. Närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har rätt att få uppgifter om de stödtagare och förbindelsegivare som har avgivit förbindelse om en gårdsbruksenhet som är belägen inom myndighetens verksamhetsområde.


73 §
Pensionsanstaltens rätt och skyldighet att lämna uppgifter

Pensionsanstalten ska för uppföljning av och tillsyn över användningen av avträdelsestöd lämna jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket de i 70 § 2 mom. avsedda uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över användningen av stödet och verkställigheten av stödsystemet. Närmare bestämmelser om lämnande av uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att av pensionsanstalten få personbeteckning samt kontaktuppgifter för mottagare av avträdelsestöd och hans eller hennes make samt för förbindelsegivare och hans eller hennes make.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.