1497/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 juni 2006 om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006) 3 § 2 punkten och 5 § som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) verkställande myndighet närings-, trafik- och miljöcentralerna samt kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter,


5 §
Regionala planer för utveckling av landsbygden

Regionala planer för utveckling av landsbygden kan utarbetas för uppställande av regionala mål och beredning av åtgärder beträffande dem. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ansvarar för utarbetandet av de regionala planerna och ser till att de samordnas med övriga planer och utvecklingsåtgärder som genomförs i regionen.

Närmare bestämmelser om förfarandet när de regionala planerna utarbetas, deras innehåll och struktur samt samordning kan utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.