1496/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om försöksdjursverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 januari 2006 om försöksdjursverksamhet (62/2006) 3, 10, 11, 16―19, 21 och 22 §, 24 § 1 mom., 25 § 1 och 3 mom., 28 och 31―33 §, 34 § 1 och 5 mom., 35 och 36 § samt 41 § 1 mom. som följer:

3 §
Myndigheter

Den allmänna styrningen av och tillsynen över verkställigheten av denna lag hör till jord- och skogsbruksministeriets uppgifter.

Regionförvaltningsverket är inom sitt verksamhetsområde styrande och övervakande myndighet när det gäller efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

10 §
Personer som utför djurförsök

Djurförsök får utföras av personer som avlagt en för ändamålet lämplig högre högskoleexamen och som dessutom har genomgått en kurs som gäller försöksdjur och användning av försöksdjur för djurförsök (försöksdjurskurs) enligt undervisningsprogrammet vid ett universitet eller en högskola eller någon annan motsvarande kurs som godkänts av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas bestämmelser om innehållet i en försöksdjurskurs, kursens längd och genomförandet av kursen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland godkänner på ansökan dem som är behöriga i enlighet med 1 mom. och som fullgjort studier motsvarande en försöksdjurskurs någon annanstans än i Finland såsom behöriga att utföra djurförsök i Finland. För ett godkännande förutsätts att innehållet i de fullgjorda studierna motsvarar en försöksdjurskurs.

Utan hinder av 1 och 2 mom. får vid en försöksdjursanläggning sådana djurförsök som faller inom anläggningens verksamhetsområde utföras även av andra som är förtrogna med utförande av djurförsök och som dessutom har tillräckliga kunskaper om tekniken för utförandet av åtgärder på djur och tillräckliga färdigheter att utföra åtgärderna, förutsatt att dessa personer står under omedelbar ledning och tillsyn av en person som är behörig enligt 1 eller 2 mom.

11 §
Krav på uppfödning för ändamålet och försöksdjurens ursprung

Om möjligt ska alltid försöksdjur uppfödda för ändamålet användas för djurförsök. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas bestämmelser om de arter av försöksdjur som ska vara uppfödda för ändamålet. Om det inte finns något sådant försöksdjur uppfött för ändamålet som krävs för att syftet med ett djurförsök ska nås, kan Regionförvaltningsverket i Södra Finland av särskilda skäl bevilja undantag från kravet på uppfödning för ändamålet. Herrelösa hundar, katter eller andra djur av husdjursarter får dock inte användas för djurförsök.

Försöksdjur får anskaffas endast från en annan försöksdjursanläggning, om det inte är fråga om fiskar eller enstaka andra djur eller annars obetydliga mängder djur som anskaffas som försöksdjur. I sådana fall då djur anskaffas för djurförsök från annat håll än från en försöksdjursanläggning, ska överlåtaren informeras om vad djuret kommer att användas till.

16 §
Förteckningar, statistik och kontrollbokföring

Vid försöksdjursanläggningar ska det föras förteckning över ursprunget för de försöksdjur som anskaffats till anläggningen och över försäljningen eller annan överlåtelse av dem samt kontrollbokföring över djuren, skötseln av dem, livsmiljön, välbefinnandet, hälsan och förhållandena. Vid användaranläggningar ska det dessutom föras statistik över de djurförsök som utförts vid anläggningen och de försöksdjur som använts för försöken.

Förteckningarna, statistiken och kontrollbokföringen ska förvaras i minst tre års tid efter den sista anteckningen. Förteckningarna, statistiken och kontrollbokföringen ska vid behov visas upp för tillsynsmyndigheten. Användaranläggningarna ska lämna in den statistik som nämns i 1 mom. till Regionförvaltningsverket i Södra Finland inom tre månader efter utgången av kalenderåret. Närmare bestämmelser om innehållet i samt förandet och förvaringen av förteckningarna, statistiken och kontrollbokföringen utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

17 §
Tillstånd för försöksdjursverksamhet

Försöksdjursverksamhet som avser ryggradsdjur får bedrivas endast med tillstånd av regionförvaltningsverket. Tillstånd för försöksdjursverksamhet (tillstånd för försöksdjursanläggning) ska sökas hos det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemort.

Av tillståndsansökan ska framgå de uppgifter enligt 5 och 6 § som utgör förutsättning för att tillstånd ska beviljas. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i tillståndsansökan.

18 §
Beviljande och återkallande av tillstånd för försöksdjursanläggning

Tillstånd för en försöksdjursanläggning beviljas, om

1) sökanden förfogar över lämpliga lokaler, anordningar och redskap för försöksdjursverksamhet,

2) sökanden har behörig personal för försöksdjursverksamhet, och

3) veterinärvården vid försöksdjursanläggningen har ordnats som sig bör.

Ett tillstånd för försöksdjursanläggning kan också beviljas med begränsningar eller för viss tid. Regionförvaltningsverket kan återkalla ett tillstånd, om tillståndshavaren på ett väsentligt sätt har brutit mot de krav som uppställs i denna lag eller i djurskyddslagen eller med stöd av dem eller mot tillståndsvillkoren eller om verksamheten inte längre uppfyller villkoren för beviljande av tillstånd och tillståndshavaren inte avhjälper missförhållandena inom en av tillsynsmyndigheten utsatt skälig tid.

Regionförvaltningsverket ska inspektera och godkänna de lokaler som är avsedda för försöksdjursverksamhet innan de tas i bruk.

19 §
Anmälan om förändringar

För översyn av tillståndet ska den som innehar tillstånd för en försöksdjursanläggning utan dröjsmål underrätta det regionförvaltningsverk som beviljat tillståndet om förändringar i förutsättningarna för tillståndet.

21 §
Tillståndsvillkor i fråga om försättande i frihet av djur som infångats i naturen

I ett tillstånd för djurförsök kan det tillåtas att försöksdjur som infångats i naturen försätts i frihet i naturen under djurförsökets gång eller efter det. För att försöksdjur som infångats i naturen ska få försättas i frihet förutsätts att djurens hälsotillstånd och välbefinnande återställs till det normala och att det kan antas att djuren utan svårigheter anpassar sig till ett liv i naturtillstånd. Försättandet i frihet av försöksdjur som infångats i naturen får inte medföra fara för människor, djur eller miljön.

Innan ett ärende som gäller försättande av ett djur i frihet avgörs ska utlåtande om tillståndsansökan begäras av det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde djuret avses bli försatt i frihet i naturen. Regionförvaltningsverket ska vid behov höra andra myndigheter i ärendet.

22 §
Anmälningsskyldighet efter djurförsök

När ett djurförsök har utförts ska den som innehar tillstånd för djurförsök inom tre månader efter det datum då djurförsöket avslutades underrätta Regionförvaltningsverket i Södra Finland om den tidpunkt då djurförsöket avslutades samt det faktiska antalet djur som användes och lämna uppgifter om sådana händelser under försökets gång som påverkat djurens välbefinnande på ett sätt som inte hade förutsetts i tillståndet för djurförsök. Ovan nämnda anmälan ska göras årligen inom tre månader efter utgången av kalenderåret, om tillstånd för djurförsök har beviljats för en serie djurförsök. Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska ges och om hur anmälan ska göras utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

24 §
Tillsättning av djurförsöksnämnden och dess sammansättning

Djurförsöksnämnden tillsätts av statsrådet på framställning av jord- och skogsbruksministeriet för fem år åt gången. Nämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande samt 16 övriga ledamöter jämte personliga ersättare. I nämndens sammansättning ska hänsyn tas till att olika delar av landet är opartiskt företrädda med tanke på bedrivandet av försöksdjursverksamhet. Nämnden finns i anslutning till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.


25 §
Beredning och behandling av ärenden i nämnden

De ärenden som behandlas i nämnden eller dess sektioner bereds vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, från vilket ärendena också föredras. Nämnden eller dess sektioner sammankallas av ordföranden eller vid förhinder för ordföranden av vice ordföranden.


Sektionerna ska meddela beslut med anledning av ansökan om tillstånd för djurförsök inom 45 dagar från det att alla uppgifter som behövs för avgörandet av ärendet har tillställts Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Om ärendet överförs till nämnden för behandling, ska nämnden meddela sitt beslut inom 45 dagar från det att sektionen har meddelat sitt avgörande i ärendet.


28 §
Anställda och nämndens stödtjänster

Djurförsöksnämnden har föredragande och byråsekreterare i huvudsyssla, vilka anställs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Behörighetsvillkor för föredragandena är lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med försöksdjursverksamhet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland sörjer för de stödtjänster som djurförsöksnämnden behöver.

31 §
Rätt att få uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet och regionförvaltningsverket har rätt att av innehavare av tillstånd för försöksdjursanläggning, innehavare av tillstånd för djurförsök samt av statliga myndigheter och djurförsöksnämnden få de uppgifter som behövs för tillsyn och inspektioner enligt denna lag. Rätten att få uppgifter gäller också sådana uppgifter som behövs för tillsynen och som annars är sekretessbelagda såsom uppgifter om en enskilds eller sammanslutnings rörelse- eller yrkesutövning eller ekonomiska ställning eller uppgifter om en enskilds personliga förhållanden.

32 §
Inspektionsrätt

Regionförvaltningsverket har rätt att utföra sådana inspektioner och undersökningar som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt att i detta syfte få tillträde till lokaler där försöksdjursverksamhet bedrivs eller där försöksdjur, foder eller dryck för försöksdjur eller ämnen, anordningar, redskap, tillbehör eller utrustning som används vid försöksdjursverksamheten eller handlingar eller uppgifter om försöksdjursverksamheten förvaras samt att närvara när djurförsök utförs och när djurförsöksnämnden eller dess sektioner sammanträder.

I lokaler som omfattas av hemfriden får inspektioner och undersökningar enligt 1 mom. utföras bara om det är nödvändigt för att utreda omständigheter som gäller föremålet för inspektionen och det finns grundad anledning att misstänka att någon gör sig skyldig till ett förfarande som är straffbart enligt denna lag eller djurskyddslagen.

Innehavarna av tillstånd för försöksdjursanläggning och innehavarna av tillstånd för djurförsök är skyldiga att lämna regionförvaltningsverket de uppgifter som det begär och som behövs för tillsynen.

33 §
Rätt att ta prov

Regionförvaltningsverket har för tillsynen rätt att vid behov och utan ersättning ta prov på försöksdjur, försöksdjurens foder och dryck samt de ämnen som används inom försöksdjursverksamheten.

34 §
Djurförsöksregister

För tillsynen ska Regionförvaltningsverket i Södra Finland föra ett register över tillstånd för djurförsök. I registret införs följande uppgifter:

1) den försöksdjursanläggning där ett djurförsök utförs,

2) namnet på innehavaren av tillstånd för djurförsök samt innehavarens kontaktuppgifter,

3) syftet med ett försök samt ett omnämnande av de aktuella bestämmelserna eller de föreskrifter eller anvisningar som myndigheterna meddelat med stöd av dem och på vilka försöket eventuellt baserar sig,

4) de djurarter som används i försöket samt antalet djur per djurart,

5) hur möjligheterna att minimera djurens smärta, lidande, ångest och men till minsta möjliga har beaktats i försöksplanen,

6) den planerade tidpunkten för när ett försök ska inledas och avslutas, samt

7) det datum när ett försök har avslutats och det faktiska antal djur per djurart som använts vid försöket samt uppgifter om sådana händelser under försökets gång som påverkat djurens välbefinnande på ett sätt som inte förutsetts i tillståndet för djurförsök.


Jord- och skogsbruksministeriet och regionförvaltningsverket har rätt att använda djurförsöksregistret för tillsynen. På inhämtande av personuppgifter och införande av dem i registret samt på användning och utlämnande av uppgifterna i registret tillämpas i övrigt personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

35 §
Förbud och förelägganden

Om det vid en inspektion enligt 32 § eller annars konstateras att bestämmelserna om försöksdjursverksamhet eller de tillståndsvillkor som uppställts för bedrivande av försöksdjursverksamhet eller försöksplanen för djurförsök inte har iakttagits inom försöksdjursverksamheten, ska regionförvaltningsverket förbjuda innehavaren av tillstånd för försöksdjursanläggning eller innehavaren av tillstånd för djurförsök att fortsätta eller upprepa förfarandet i strid med bestämmelserna, tillståndsvillkoren eller försöksplanen eller bestämma att innehavaren ska fullgöra sin skyldighet inom utsatt tid.

Om avvikelsen från bestämmelserna eller tillståndsvillkoren är väsentlig eller om försöksplanen eller förbud eller förelägganden som meddelats vid inspektionen inte har iakttagits, kan regionförvaltningsverket bestämma att djurförsöket omedelbart ska avbrytas eller tillåta att djurförsöket fortgår bara på de villkor som regionförvaltningsverket ställer. Om skäl som hänför sig till djurskyddet kräver det, kan försöksdjuren avlivas eller kan det bestämmas att de omedelbart ska avlivas på bekostnad av den som innehar tillstånd för försöksdjursanläggning.

36 §
Vite och hot om tvångsutförande

Regionförvaltningsverket kan förena ett förbud eller föreläggande enligt 35 § med vite eller hot om tvångsutförande. Bestämmelser om vite och hot om tvångsutförande finns i övrigt i viteslagen (1113/1990).

41 §
Ändringssökande

Beslut som regionförvaltningsverket och djurförsöksnämnden fattat med stöd av denna lag får överklagas hos förvaltningsdomstolen så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). På överklagande som gäller avgift för behandling av ansökan om tillstånd för djurförsök tillämpas bestämmelserna i lagen om grunderna för avgifter till staten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.