1493/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 juli 2004 om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) 5 och 9 §, 13 § 2 mom. samt 14 § som följer:

5 §
Stödbeslut

Beslut om beviljande av stöd enligt denna lag fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen inom ramen för de anslag som jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet beviljat den för detta ändamål.

Utöver vad som i 11 § i statsunderstödslagen bestäms om innehållet i understödsbeslut ska i ett understödsbeslut uppställas behövliga villkor för understödstagaren vilka gäller inledande, utförande och slutförande av åtgärderna.

9 §
Ansökan om understöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska informera om att vattentjänstunderstöd står att söka.

Ansökan ska tillställas närings-, trafik- och miljöcentralen före inledande av en åtgärd för vilken stöd ansöks.

Till ansökan ska fogas en för åtgärden utarbetad plan som innehåller kostnadsberäkning, finansieringsplan och tidtabell för åtgärden samt behövliga utredningar för bedömandet av att förutsättningarna för beviljandet av stöd uppfylls.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska vid behov begära den berörda kommunens utlåtande om åtgärden.

13 §
Avtal om statens arbete

Närings-, trafik- och miljöcentralen ingår avtalet på statens vägnar. Om det statliga stödet överstiger 2 000 000 euro ska närings-, trafik- och miljöcentralen dock bemyndigas av vederbörande ministerium att ingå avtal.


14 §
Datasystem

Närings-, trafik- och miljöcentralen lagrar i det datasystem som upprätthålls vid Finlands miljöcentral behövliga uppgifter om ansökningarna om understöd, stödbesluten och avtalen samt om genomförandet av de åtgärder som stöds.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.