1490/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om bekämpning av flyghavre

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 mars 2002 om bekämpning av flyghavre (185/2002) 6 § 3 mom., 10 § och 11 § 1 mom. som följer:

6 §
Syn och bekämpningsplan

Landsbygdsnäringsmyndigheten ska överföra utarbetandet av bekämpningsplanen till närings-, trafik- och miljöcentralen, om det finns särskilda skäl till detta eller om det område där flyghavre förekommer är beläget inom flera kommuner.


10 §
Tillsynsmyndigheter

För verkställigheten av denna lag samt för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den efterföljs samt för organiseringen av tillsynen svarar Livsmedelssäkerhetsverket, som vid tillsynen anlitar närings-, trafik- och miljöcentralerna och landsbygdsnäringsmyndigheterna.

Utöver Livsmedelssäkerhetsverket övervakar också tullverket importen av produkter och varor från växtproduktionen.

11 §
Auktoriserade inspektörer

Utöver vad som bestäms i 10 § kan Livsmedelssäkerhetsverket anlita inspektörer som det skriftligen har auktoriserat för uppdraget och som det själv övervakar och som samarbetar med såväl närings-, trafik- och miljöcentralen som landsbygdsnäringsmyndigheten. På de auktoriserade inspektörerna tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppdrag enligt denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.