1481/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om stödjande av grundtorrläggning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 oktober 1997 om stödjande av grundtorrläggning (947/1997) 3 § 5 punkten, 11 och 16 §, 17 § 1 och 2 mom., 18 § 5 mom., 23―25 och 27 § samt 29 § 4 mom., av dem 18 § 5 mom. och 23 § sådana de lyder i lag 82/2007, som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


5) statsarbete ett grundtorrläggningsprojekt som erhåller stöd enligt denna lag och som närings-, trafik- och miljöcentralen genomför för ett dikningsbolag,


11 §
Överlåtelse av statsarbete

Sedan ett statsarbete blivit färdigt hålls ett överlåtelsesammanträde mellan närings-, trafik- och miljöcentralen och dikningsbolaget. Vid överlåtelsesammanträdet besluts om överlåtelse av arbetet till bolaget, som samtidigt övertar ansvaret för skötseln av projektet. I fråga om överlåtelsesammanträdet bestäms närmare genom förordning.

16 §
Delning av statliga lån och ändring i pantansvar

När fastigheter, som utgör pant för ett och samma i denna lag avsett statligt lån jämte ränta, tillhör olika ägare, får lånet delas upp mellan ägarna till fastigheterna om ägarna kommer överens om det, närings-, trafik- och miljöcentralen godkänner avtalet och innehavare av sådana panträtter och särskilda rättigheter vars ställning försämras samtycker till delningen.

På statens vägnar kan godkännas att lånet delas eller samtycke ges till befrielse från pantansvar, om återkravet av det statliga lånet och räntan för det inte äventyras. På samtycke tillämpas också vad som föreskrivs i 18 kap. 6 § i jordabalken.

Vad som bestäms om fastigheter i denna paragraf gäller också överlåtna outbrutna områden, om förvärvet beviljats lagfart.

Ändring i en närings-, trafik- och miljöcentrals beslut enligt denna paragraf om godkännande av avtal eller samtycke får inte sökas genom besvär.

17 §
Anmälan till inskrivningsmyndighet

När beslut har fattats om finansiering av ett statsarbete, ska närings-, trafik- och miljöcentralen utan dröjsmål göra anmälan till behörig inskrivningsmyndighet för införande i lagfarts- och inteckningsregistret av panträtt som nämns i 15 §. Som lånebelopp för varje fastighet ska då uppges den på grundval av kostnadsförslaget och fördelningen av kostnaderna beräknade andelen av kostnaderna för projektet. Panträtten förfaller, om anmälan inte har gjorts till inskrivningsmyndigheten inom ett år från finansieringsbeslutet.

När projektet färdigställts och beslut har fattats om hur kostnaderna fördelas mellan fastigheterna och om kostnaderna har blivit betydligt större än vad som beräknats i kostnadsförslaget, ska närings-, trafik- och miljöcentralen göra en anmälan till inskrivningsmyndigheten med uppgift om hur stor statens nya fordran är.


18 §
Återkrav av understöd och uppsägning av lån

I denna paragraf avsett beslut om återkrav av understöd eller uppsägning av lån fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen. I det fall som avses i 4 mom. 3 punkten fattas dock beslut om uppsägning av lån av Statskontoret.

23 §
Verkställighetsmyndigheter

Verkställigheten av denna lag handhas av jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt Statskontoret enligt vad som bestäms i denna lag och med stöd av den.

24 §
Finansieringsbeslut

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beslutar om beviljande av understöd för delägararbete samt om beviljande av understöd och lån för genomförande av ett projekt som statsarbete. Finansieringsbeslutet ska delges kommunens miljövårdsmyndighet.

25 §
Tillsyn

Närings-, trafik- och miljöcentralerna övervakar genomförandet och underhållet av delägararbeten samt iakttagandet av de finansieringsvillkor som gäller dem. Närings-, trafik- och miljöcentralerna övervakar likaså underhållet av statsarbeten och iakttagandet av de finansieringsvillkor som gäller dem.

Det ministerium som saken gäller samt närings-, trafik- och miljöcentralerna har rätt att låta personer som de befullmäktigat kontrollera användningen av understöden. Understödstagaren är skyldig att för dem visa upp alla räkenskapsböcker och andra handlingar som behövs samt att även annars biträda vid kontrollen.

Närmare bestämmelser om tillsynen utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Ändringssökande

I ett beslut som en närings-, trafik- och miljöcentral meddelat i ett ärende som avses i denna lag får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd i den ordning som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärsskriften kan även tillställas närings-, trafik- och miljöcentralen, som ska sända den jämte de handlingar som uppkommit i ärendet och sitt utlåtande om besvären till besvärsinstansen.

I landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds beslut som avses i 1 mom. får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Om det är fråga om något annat än ett i 18 § i denna lag avsett ärende får ändring sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Tillstånd kan beviljas endast om det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättstillämpning är av vikt att saken prövas av högsta förvaltningsdomstolen eller om det finns andra vägande skäl.

29 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Likväl kan 14 § 2 mom. tillämpas även för att gårdsbruksenhetsvis återkräva sådana lån som beviljats med stöd av de lagar som avses i 2 mom., om en sakägare lämnar in en ansökan om detta jämte behövliga utredningar till närings-, trafik- och miljöcentralen innan den sista betalningsraten enligt lagen om uppbörd i ett för allt av vissa fordringar (682/1966) har förfallit.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.