1480/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 juni 1997 om medicinsk behandling av djur (617/1997) 4 § 9 punkten, 6, 7 och 27―30 §, 31 § 1 mom. samt 32 och 33 §, av dem 4 § 9 punkten sådan den lyder i lag 791/2009 och 6 § sådan den lyder i lag 299/2006, som följer:

4 §
Definitioner

I denna lag avses med


9) tillsynsmyndighet Livsmedelssäkerhetsverket, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, regionförvaltningsverket och den veterinär som regionförvaltningsverket har förordnat till ett övervakningsuppdrag.

6 §
Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket svarar inom sitt verksamhetsområde för verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

7 §
Veterinärer

I skötseln av övervakningsuppgifterna kan regionförvaltningsverket bistås av de veterinärer som det har förordnat till övervakningsuppdrag. Den veterinär som regionförvaltningsverket har förordnat till ett övervakningsuppdrag står i denna uppgift under regionförvaltningsverkets styrning och tillsyn. Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på veterinären när han eller hon utför övervakningsuppdraget.

Den veterinär som regionförvaltningsverket har förordnat till ett övervakningsuppdrag har rätt att få ersättning för den utförda uppgiften enligt vad som särskilt bestäms om förrättningsarvoden till veterinärer.

27 §
Föreskrifter och förbud

Om ett animalieproduktionsdjur har behandlats med en läkemedelssubstans som har förbjudits med stöd av denna lag eller vars användning har begränsats med stöd av denna lag eller om djuret har behandlats med ett redskap som har förbjudits med stöd av denna lag, kan regionförvaltningsverket förordna att djuret ska avlivas samt att kroppen och de produkter som fåtts från djuret ska förstöras. Regionförvaltningsverket kan också förbjuda att djuret säljs eller överlåts på något annat sätt, att djuret slaktas för att användas som livsmedel eller fodermedel och att produkter som fås från djuret överlåts för att användas som livsmedel eller fodermedel. Dessutom kan regionförvaltningsverket förbjuda att produktionsenhetens andra animalieproduktionsdjur förflyttas från produktionsenheten i fråga under den tid som undersökningarna och utredningarna pågår.

Om en läkemedelssubstans som har förbjudits med stöd av denna lag eller vars användning har begränsats med stöd av denna lag har påträffats hos ett djur på en produktionsenhet eller i en produkt från djuret, kan regionförvaltningsverket förordna att något annat animalieproduktionsdjur på produktionsenheten ska avlivas eller förstöras, om djurets ägare eller innehavare vägrar stå för undersökningskostnaderna och kostnaderna för att utreda om djuret har behandlats med en läkemedelssubstans som har förbjudits med stöd av denna lag eller vars användning har begränsats med stöd av denna lag.

Om ett animaliskt livsmedel som härrör från produktionsenheten konstateras innehålla sådana mängder restsubstanser av läkemedel som överstiger de tillåtna maximimängderna, kan regionförvaltningsverket förbjuda att animalieproduktionsdjuren förflyttas från produktionsenheten och förbjuda att de animaliska produkterna överlåts från produktionsenheten för att användas som livsmedel eller fodermedel under den tid som undersökningarna och utredningarna pågår.

Om ett animalieproduktionsdjur från produktionsenheten eller en produkt från djuret konstateras innehålla läkemedelssubstanser som förbjudits med stöd av denna lag eller vars användning har begränsats med stöd av denna lag eller om animaliska livsmedel som härrör från produktionsenheten upprepade gånger har konstaterats innehålla sådana mängder restsubstanser av läkemedel som överstiger de tillåtna maximimängderna, kan regionförvaltningsverket förordna att produktionsenheten och andra produktionsenheter som samma person äger eller innehar tillfälligt ställs under förstärkt kontroll.

28 §
Brådskande åtgärder

I brådskande fall kan den veterinär som regionförvaltningsverket har förordnat till ett övervakningsuppdrag förbjuda att animalieproduktionsdjur som avses i 27 § förflyttas från produktionsenheten eller att animaliska produkter överlåts från produktionsenheten för att användas som livsmedel eller fodermedel.

Veterinären ska omedelbart hänskjuta sitt beslut till regionförvaltningsverket. Beslutet ska iakttas tills regionförvaltningsverket har avgjort ärendet. Regionförvaltningsverket ska behandla ärendet i brådskande ordning.

29 §
Hörande

Innan ett beslut enligt 27 § fattas ska regionförvaltningsverket och innan ett beslut enligt 28 § fattas ska den veterinär som regionförvaltningsverket har förordnat till ett övervakningsuppdrag ge djurets ägare eller innehavare tillfälle att bli hörd. I brådskande fall ska djurets ägare eller innehavare ges tillfälle att bli hörd endast om denne kan anträffas omedelbart. Djurets ägare eller innehavare ska omedelbart underrättas om beslutet.

30 §
Vite och hot om tvångsutförande

Regionförvaltningsverket kan förena ett förordnande eller ett förbud som meddelats med stöd av 27 och 28 § med vite eller med hot om tvångsutförande.

Bestämmelser om vite och hot om tvångsutförande finns i övrigt i viteslagen (1113/1990).

31 §
Omhändertagande

I de fall som avses i 27 § 1 och 2 mom. ska regionförvaltningsverket omhänderta sådana fodermedel, läkemedel eller andra ämnen avsedda för behandling av djur eller redskap avsedda att användas vid medicinsk behandling av djur som finns på produktionsenheten eller som djurets ägare eller innehavare förfogar över, om det finns skäl att misstänka att de fodermedel, läkemedel eller andra ämnen som används för behandling av djur innehåller läkemedelssubstanser som har förbjudits med stöd av denna lag eller vars användning har begränsats med stöd av denna lag eller att användningen av de redskap som är avsedda att användas vid medicinsk behandling av djur har förbjudits med stöd av denna lag.


32 §
Förvaring och användning av omhändertagen egendom

Den omhändertagna egendomen kan vid behov förvaras på produktionsenheten eller hos djurets ägare eller innehavare märkt på lämpligt sätt eller i ett förseglat eller på något annat sätt märkt lagerutrymme.

Regionförvaltningsverket bestämmer vad som ska ske med den egendom som omhändertagits. Om den omhändertagna egendomen konstateras innehålla läkemedelssubstanser som har förbjudits med stöd av denna lag eller vars användning har begränsats med stöd av denna lag eller om användning av det omhändertagna redskapet som är avsett att användas vid medicinsk behandling av djur har förbjudits med stöd av denna lag, ska den omhändertagna egendomen förordnas att förstöras. I annat fall ska egendomen förordnas att returneras till dess ägare eller innehavare.

33 §
Sökande av ändring i beslut av en tillsynsmyndighet

I ett beslut som en veterinär som regionförvaltningsverket har förordnat till ett övervakningsuppdrag har fattat med stöd av 28 § får ändring inte sökas särskilt.

Ändring i ett beslut som regionförvaltningsverket har fattat söks hos förvaltningsdomstolen med iakttagande av förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.