1479/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 4 och 18 § i lagen om veterinär gränskontroll

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996) 4 och 18 §, sådana de lyder i lag 297/2006, som följer:

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) gränsveterinär en legitimerad veterinär som är i Livsmedelssäkerhetsverkets tjänst och utför uppgifter enligt denna lag eller som Livsmedelssäkerhetsverket har bemyndigat att utföra uppgifter enligt denna lag och vikarien för en sådan veterinär,

2) tillsynsmyndighet Livsmedelssäkerhetsverket, en gränsveterinär, tullverket, regionförvaltningsverket, en i 10 § 2 mom. avsedd annan statlig eller kommunal myndighet eller samkommunsmyndighet med vilken jord- och skogsbruksministeriet har kommit överens om utförande av kontroller i godkända hamnar samt en kommunalveterinär som utför uppgifter som avses i 18 §.

18 §
Brister som konstateras senare hos importerade djur eller varor

Livsmedelssäkerhetsverket kan bestämma att djur eller varor som har förts in i landet och vilka observeras medföra eller beträffande vilka det finns anledning att misstänka att de kan medföra risk för spridning av djursjukdomar ska föras ut ur landet, isoleras, försättas i karantän, användas eller behandlas på ett sätt som Livsmedelssäkerhetsverket godkänner eller avlivas eller destrueras. Samma förfarande tillämpas också på avkomma, embryon och könsceller av djur som införts på ovan nämnda sätt samt på produkter som härrör från dessa djur.

Om djur eller varor som avses i 1 mom. konstateras medföra eller om det finns anledning att misstänka att de kan medföra risk för spridning av sådana djursjukdomar som med stöd av lagen om djursjukdomar (55/1980) har angetts som djursjukdomar som ska bekämpas, ska regionförvaltningsverket och kommunalveterinären enligt gällande bestämmelser och Livsmedelssäkerhetsverkets föreskrifter vidta sådana åtgärder för förhindrande av sjukdomens spridning som avses i lagen om djursjukdomar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.