1475/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) 2, 4 och 6 § samt 11 § 1 mom., sådana de lyder i lag 435/2007, som följer:

2 §
Behörig myndighet

Verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Landsbygdsverket kan i fråga om någon uppgift eller uppgiftskategori överföra uppgifter som hör till dess behörighet på närings-, trafik- och miljöcentralerna. Referenskvantiteten och den fettprocent som hör samman med referenskvantiteten (grundfettprocent) fastställs av den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

I landskapet Åland utför Statens ämbetsverk på Åland de uppgifter som enligt denna lag ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralerna.

4 §
Referenskvantitet för leveranser

Närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer på ansökan av en producent som avses i artikel 5 punkt c i rådets förordning en individuell referenskvantitet och grundfettprocent för producenten, om denne i enlighet med artikel 5 punkt f i rådets förordning börjar leverera mjölk till en uppköpare som avses i artikel 5 punkt e. Referenskvantiteten för leveranser är den kvantitet mjölk, uttryckt i liter, som producenten under en tolvmånadersperiod som inleds den 1 april respektive år, nedan produktionsperiod, har rätt att utan någon överskridningsavgift leverera till den ovan avsedda uppköparen.

6 §
Referenskvantitet för direktförsäljning

Närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer på ansökan av producenten en individuell referenskvantitet för direktförsäljning för en producent som bedriver sådan direktförsäljning som avses i artikel 5 punkt g i rådets förordning. Referenskvantiteten för direktförsäljning är den kvantitet, uttryckt i liter, som producenten under produktionsperioden har rätt att utan någon överskridningsavgift sälja eller överföra i form av mjölk direkt till konsumenterna eller i form av andra mjölkprodukter.

Bestämmelser om ekvivalenter för ost och andra mjölkprodukter, med undantag för grädde och smör, som levereras från lägenheten, meddelas genom föreskrifter av Landsbygdsverket.

11 §
Ändringssökande

Ändring i Landsbygdsverkets och närings-, trafik- och miljöcentralens beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Hos besvärsnämnden söks ändring genom besvär också i beslut som Statens ämbetsverk på Åland har fattat.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.