1470/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 3 och 9 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) 3 och 9 §, sådana de lyder, 3 § i lagarna 273/2003 och 423/2007 samt 9 § i nämnda lag 273/2003, som följer:

3 §
Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för tillsynen över att de rättsakter och författningar som gäller Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik iakttas. I fråga om de uppgifter som anges i lagen om Landsbygdsverket (666/2006) utövas tillsynen över iakttagandet av rättsakterna och författningarna av Landsbygdsverket, och i fråga om de uppgifter som anges i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket (25/2006) utövas tillsynen av Livsmedelssäkerhetsverket.

Vid övervakningen anlitas jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Livsmedelssäkerhetsverket samt övriga ämbetsverk och inrättningar som lyder under jord- och skogsbruksministeriet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna eller av dessa auktoriserade inspektörer samt kommunernas landsbygdsnärings- och livsmedelstillsynsmyndigheter. Även tull- och polismyndigheterna kan anlitas vid övervakningen av verkställigheten av denna lag. Jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom bestämma att producentsammanslutningar inom jordbruks- eller trädgårdsbranschen får anlitas när övervakningen verkställs eller att privaträttsliga sammanslutningar inom jordbruksbranschen får anlitas för kontroller av produktion och produkter. Polisen ska vid behov lämna handräckning vid övervakningen.

9 §
Åland

Denna lag tillämpas också i landskapet Åland i fråga om ärenden som med stöd av självstyrelselagen för Åland (1144/1991) omfattas av rikets lagstiftningsbehörighet. De uppgifter som då åligger närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter sköts av Statens ämbetsverk på Åland och kommunstyrelserna eller av kommunernas landsbygdsnärings- och livsmedelstillsynsmyndigheter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.