1464/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 17 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 maj 1988 om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988) 17 § 2 mom., sådant det lyder i lag 796/1996, som följer:

17 §

Sjunker en fastighets värde till följd av en ägoregleringsåtgärd så att fastigheten inte längre utgör full säkerhet för de fordringar som den utgjorde pant för innan ägoregleringen verkställdes, ska det förordnas att den ersättning som vid förrättningen bestämts tillfalla ägaren jämte ränta ska deponeras hos regionförvaltningsverket. Innehavaren av en panträtt har samma rätt till den deponerade ersättningen som han haft i fastigheten. Kan den överlåtande fastighetens ägare inte visa att han har erhållit alla panträttsinnehavares samtycke till att lyfta den deponerade ersättningen, ska regionförvaltningsverket fördela medlen enligt utsökningsbalkens (705/2007) bestämmelser om fördelning av köpesumman för fast egendom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.