1442/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 26 d och 26 l § i upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961) 26 d § 5―7 mom. och 26 l §, sådana de lyder, 26 d § 5―7 mom. i lag 1254/1994 och 26 l § i lag 446/1995, som följer:

26 d §

Regionförvaltningsverket kan på ansökan av organisationen förplikta tillverkaren, importören eller en försäljare som avses i 26 a § 2 mom. att vid vite fullgöra sin skyldighet enligt 2 mom. I fråga om föreläggande och utdömande av vite iakttas i övrigt viteslagen (1113/1990).

Regionförvaltningsverket har i syfte att övervaka att den betalningsskyldighet som avses i 26 a § 1 mom. fullgörs rätt att förrätta granskning. Tillverkaren, importören eller den försäljare som avses i 26 a § 2 mom. ska för granskningen bereda inspektören tillträde till de affärs- och lagerlokaler, de markområden och fordon han besitter samt på begäran visa upp sin bokföring, sin affärskorrespondens, sina upptagningar för automatisk databehandling och andra handlingar, som kan ha betydelse för övervakningen. Den som förrättar granskningen har rätt att ta kopior av de handlingar som granskas. Den som förrättar granskningen har rätt att anlita en sakkunnig som utses av organisationen. Regionförvaltningsverket har rätt att till organisationen överlämna information som behövs för uppbörden.

Polisen är skyldig att vid behov ge regionförvaltningsverket handräckning för utförande av uppgifter som enligt 6 mom. ankommer på regionförvaltningsverket.

26 l §

Regionförvaltningsverket kan på ansökan av organisationen ålägga säljaren att vid vite fullgöra sin skyldighet enligt 26 k § 2 mom. I viteslagen föreskrivs om föreläggande och utdömande av vite.

Regionförvaltningsverket har rätt att förrätta granskning för utövande av tillsyn över att informations- och redovisningsskyldigheten enligt 26 k § 2 mom. fullgörs. För granskning ska säljaren bereda den som förrättar granskningen tillträde till de affärsutrymmen han besitter, samt på begäran förete sin bokföring, sin affärskorrespondens, de handlingar som gäller försäljning som omfattas av ersättningsskyldigheten samt övriga handlingar som kan ha betydelse för tillsynen. Den som förrättar granskningen har rätt att ta kopior av de handlingar som granskas. Den som förrättar granskningen har rätt att som sakkunnig anlita en person som har utsetts av den organisation som uppbär ersättningen. Regionförvaltningsverket har rätt att till organisationen överlämna information som behövs för uppbörden.

Polisen är skyldig att vid behov ge regionförvaltningsverket handräckning för utförande av uppgifter som enligt 2 mom. ankommer på regionförvaltningsverket.

Den som med stöd av 26 k § 2 mom. eller denna paragraf har fått uppgifter om någon annans affärsverksamhet får inte orättmätigt utnyttja dem eller röja dem för någon annan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.