1428/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 juli 2008 om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 27 § 3 mom., 28 § 3 mom., 29―31 §, 32 § 1 och 2 mom., 33 §, 35 § 3 mom. samt 44 §,

av dem 31 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 918/2008 och 32 § 2 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, som följer:

27 §
Registreringsskyldighet för dem som driver betalningsrörelse och valutaväxlingsverksamhet

Ansökan om registrering görs hos regionförvaltningsverket. Bestämmelser om innehållet i ansökan utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Registreringsskyldighet för tillhandahållare av kapitalförvaltnings- och företagstjänster

Ansökan om registrering görs hos regionförvaltningsverket. Bestämmelser om innehållet i ansökan utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 §
Betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret samt registret över företagstjänster

Regionförvaltningsverket för ett register över dem som driver betalningsrörelse och valutaväxlingsverksamhet (betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret) och ett register över tillhandahållare av kapitalförvaltnings- och företagstjänster (registret över företagstjänster). Betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret och registret över företagstjänster förs för tillsynen över att de som driver betalningsrörelse och valutaväxlingsverksamhet respektive de som tillhandahåller kapitalförvaltnings- och företagstjänster följer bestämmelserna i denna lag.

I betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret och registret över företagstjänster införs följande:

1) en enskild näringsidkares fullständiga namn och personbeteckning eller, i avsaknad av sådan, födelsetid och medborgarskap samt firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer och besöksadress till varje driftställe där verksamhet drivs,

2) en finsk juridisk persons firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer och besöksadress till varje driftställe där verksamhet drivs,

3) firma och företags- och organisationsnummer för en filial som en utländsk juridisk person har registrerat i Finland och besöksadress till varje driftställe där verksamhet drivs,

4) namn och personbeteckning eller, i avsaknad av sådan, födelsetid och medborgarskap för filialens representant,

5) fullständigt namn, personbeteckning eller, i avsaknad av sådan, födelsetid och medborgarskap för de personer vars tillförlitlighet har utretts med stöd av 27 och 28 §,

6) registerbeteckning och registreringsdatum, och

7) orsak till och tidpunkt för avförande ur registret.

I registret införs också uppgifter om dem som meddelats ett i 33 § avsett förbud att driva verksamhet utan registrering.

Ändringar i de uppgifter som har införts i registret ska utan dröjsmål anmälas till regionförvaltningsverket.

30 §
Avförande ur registret

Regionförvaltningsverket ska avföra en registrerad ur betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret eller registret över företagstjänster, om den registrerade inte längre uppfyller villkoren för registrering eller har upphört med sin verksamhet. Innan en registrerad avförs ur registret ska denne ges tillfälle att bli hörd.

31 §
Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den utövas av

1) Finansinspektionen när det gäller kreditinstitut och finansiella institut som avses i 2 § 1 punkten och rapporteringsskyldiga som avses i 2―8 och 10―13 punkten i den nämnda paragrafen,

2) Polisstyrelsen när det gäller penningspelssammanslutningar som avses i 2 § 14 punkten,

3) Ålands landskapsregering när det gäller penningspelssammanslutningar som avses i 2 § 15 punkten,

4) Centralhandelskammarens revisionsnämnd och handelskammarens revisionsutskott när det gäller revisorer och revisionssammanslutningar som är deras tillsynsobjekt enligt revisionslagen,

5) revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin när det gäller rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 18 punkten,

6) regionförvaltningsverket när det gäller rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 9, 20 och 23 punkten,

7) regionförvaltningsverket när det gäller rapporteringsskyldiga enligt 2 § 1 punkten som inte hör till Finansinspektionens tillsynsobjekt, rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 16, 19, 21 och 22 punkten samt andra tillhandahållare av juridiska tjänster som avses i 2 § 24 punkten, och av

8) advokatföreningen när det gäller advokater som avses i 2 § 24 punkten.

Regionförvaltningsverket har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av rapporteringsskyldiga som avses i 1 mom. 6 punkten få uppgifter som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Regionförvaltningsverket har samma rättighet när det gäller rapporteringsskyldiga som avses i 1 mom. 7 punkten.

Regionförvaltningsverket har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få uppgifter som behövs för utredning av tillförlitligheten enligt 27 och 28 § eller för avförande ur registret enligt 30 §.

Ovan i 1 mom. avsedda tillsynsmyndigheter, de som förordnats att utöva tillsyn och sparbanksinspektionen som avses i sparbankslagen (1502/2001) samt det i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) avsedda centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker ska underrätta centralen för utredning av penningtvätt om de på basis av omständigheter som kommer fram i samband med tillsynen eller annars vid skötseln av sina uppgifter upptäcker en tvivelaktig affärstransaktion eller misstänker finansiering av terrorism eller ett straffbart försök till detta.

Regionförvaltningsverket övervakar efterlevnaden av förordningen om information om betalaren när det gäller rapporteringsskyldiga som införts i betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret och när det gäller sådana andra i 2 § 1 punkten avsedda rapporteringsskyldiga som inte är kreditinstitut eller finansiella institut.

32 §
Tillsynsmyndighetens inspektionsrätt

En behörig tjänsteman vid regionförvaltningsverket har för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den rätt att inspektera affärs- och lagerlokaler hos rapporteringsskyldiga som införts i ett register som avses i 29 § samt för tillsynen över efterlevnaden av förordningen om information om betalaren rätt att inspektera affärs- och lagerlokaler hos rapporteringsskyldiga som införts i betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret.

En behörig tjänsteman vid regionförvaltningsverket har rätt att för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den inspektera affärs- och lagerlokaler hos rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 9, 16, 19, 21 och 22 punkten, hos andra som tillhandahåller juridiska tjänster och som avses i 2 § 24 punkten och hos sådana andra i 2 § 1 punkten avsedda rapporteringsskyldiga än kreditinstitut och finansiella institut. För att övervaka efterlevnaden av förordningen om information om betalaren har en behörig tjänsteman vid regionförvaltningsverket dessutom rätt att inspektera affärs- och lagerlokaler hos rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 1 punkten och som inte är sådana kreditinstitut eller finansiella institut som avses i den punkten.


33 §
Tvångsmedel

Om den som driver betalningsrörelse eller valutaväxlingsverksamhet eller en tillhandahållare av kapitalförvaltnings- och företagstjänster försummar registreringsskyldigheten, fortsätter att driva en verksamhet som förbjudits i samband med registreringen eller fortsätter med sin verksamhet efter att ha avförts ur registret, kan regionförvaltningsverket förbjuda utövaren eller tillhandahållaren att fortsätta med sin verksamhet. Om utövaren eller tillhandahållaren underlåter att anmäla om ändringar i de uppgifter som antecknats i registren, kan regionförvaltningsverket uppmana denne att fullgöra sina skyldigheter inom en viss tid.

Regionförvaltningsverket kan förena ett förbud eller en uppmaning som avses i denna paragraf med vite. I fråga om föreläggande och utdömande av vite tillämpas viteslagen (1113/1990).

35 §
Centralen för utredning av penningtvätt och dess uppgifter

Centralkriminalpolisen ska årligen ge Polisstyrelsen en rapport om verksamheten vid centralen för utredning av penningtvätt, antalet i 23 och 24 § avsedda anmälningar och förordnanden att avstå från att utföra affärstransaktioner och om framstegen i allmänhet för verksamheten i Finland mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

44 §
Sökande av ändring i beslut av regionförvaltningsverket

I beslut av regionförvaltningsverket får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Beslut enligt 30 § om avförande ur registret och beslut enligt 33 § om verksamhetsförbud ska följas även om de överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.