1423/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i räddningslagen av den 13 juni 2003 (468/2003) 2 och 4 §, 6 § 1 mom. 6 och 9 punkten, 13 § 3 mom., 14 och 27 §, 44 § 2 mom. samt 45, 53, 54, 66, 68 och 86 §, av dem 6 § 1 mom. 9 punkten sådan den lyder i lag 1447/2007, som följer:

2 §
Inrikesministeriets och regionförvaltningsverkets uppgifter

Inrikesministeriet ska leda och utöva tillsyn över räddningsväsendet samt övervaka tillgången till dess tjänster och nivån på dem, svara för och organisera räddningsväsendets förberedelser för hela landet samt samordna de olika ministeriernas verksamhet inom räddningsväsendet.

Regionförvaltningsverket sköter de uppgifter som nämns i 1 mom. inom sitt verksamhetsområde.

Delegationen för räddningsväsendet ska bistå inrikesministeriet vid planering, utveckling och uppföljning av räddningsväsendet.

Närmare bestämmelser om inrikesministeriets och regionförvaltningsverkets uppgifter inom räddningsväsendet kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om tillsättande av delegationen för räddningsväsendet och om delegationens sammansättning utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Räddningsmyndigheter

Statliga räddningsmyndigheter är de tjänstemän som inrikesministeriet och regionförvaltningsverket förordnat till uppgiften.

Räddningsmyndigheter inom ett räddningsområde är de högsta tjänsteinnehavarna och övriga av området förordnade tjänsteinnehavare inom räddningsväsendet samt det lokala räddningsväsendets behöriga kollegiala organ.

6 §
Andra myndigheters uppgifter

Skyldiga att delta i räddningsverksamheten och befolkningsskyddet enligt vad som bestäms om deras uppgifter i författningarna om respektive verksamhetsområde eller i övrig lagstiftning är vid sidan av räddningsmyndigheterna


6) miljöministeriet, Finlands miljöcentral, närings-, trafik- och miljöcentralerna,


9) regionförvaltningsverken,


13 §
Beslut om servicenivån

Beslut om servicenivån ska tillställas regionförvaltningsverket. Är beslutet bristfälligt, kan regionförvaltningsverket återsända det för komplettering.


14 §
Tillsyn över servicenivån

Regionförvaltningsverket ska utöva tillsyn över att räddningsväsendet håller en tillräcklig servicenivå. I detta syfte har regionförvaltningsverket utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att få behövliga uppgifter och utredningar av det lokala räddningsväsendet.

Om servicen inom räddningsväsendet uppvisar avsevärda brister som inte avhjälps inom en tid som regionförvaltningsverket bestämmer, kan regionförvaltningsverket i enlighet med 82 § förplikta den berörda parten att se till att servicenivån uppfyller bestämmelserna i lagen.

27 §
Spaning efter skogsbränder och varning för skogsbrand

När risken för skogsbrand är uppenbar ska regionförvaltningsverket på glest bebodda områden ordna effektiv spaning efter skogsbränder.

Meteorologiska institutet ska utfärda varning för skogsbrand för områden där väderleken anses medföra uppenbar fara för skogsbrand. Meteorologiska institutet ska se till att information om varningen för skogsbrand sprids i nödvändig omfattning.

44 §
Ledning av räddningsverksamhet

Av särskilda skäl har regionförvaltningsverket och inrikesministeriet rätt att ge order om räddningsverksamheten och att bestämma något annat än det som föreskrivs i 1 mom. om räddningsledaren och hans område.


45 §
Räddningsledarens befogenheter

För att släcka en brand och förhindra att den sprider sig samt för att avvärja andra olyckor och begränsa skador har räddningsledaren, regionförvaltningsverket och inrikesministeriet, om situationen inte annars går att få under kontroll, rätt att

1) beordra människor att söka skydd samt evakuera människor och egendom,

2) vidta sådana nödvändiga åtgärder som kan medföra skada på fast eller lös egendom,

3) bestämma att byggnader, kommunikations- och dataförbindelser och redskap samt materiel, redskap och förnödenheter, livsmedel, bränsle, smörjmedel och släckningsmedel som behövs för räddningsverksamheten ställs till förfogande, samt att

4) vidta andra åtgärder som behövs för räddningsverksamheten.

Ägaren eller innehavaren får inte beordras att överlåta sådan i 1 mom. 3 punkten avsedd egendom som han samtidigt själv behöver för att avvärja en eldsvåda eller någon annan olycka, om detta inte är nödvändigt för att rädda människoliv. Det lokala räddningsväsendet ska betala full ersättning för egendom som tas i bruk samt ersätta eventuella skador på egendomen.

53 §
Skyldighet att delta i befolkningsskyddsutbildning

Inrikesministeriet och regionförvaltningsverket kan förordna ledningen och annan specialpersonal inom befolkningsskyddet att delta i befolkningsskyddsutbildning under högst tio dygn om året.

54 §
Kallelse till befolkningsskyddsutbildning

Inrikesministeriet och regionförvaltningsverket eller, på uppdrag av dessa, Räddningsinstitutet kallar skriftligen in de personer som förordnats att delta i befolkningsskyddsutbildning.

66 §
Beviljande av lättnader

Regionförvaltningsverket kan av synnerligen vägande skäl i enskilda fall bevilja befrielse från den lagstadgade skyldigheten att inrätta skyddsrum.

Den myndighet som beviljar bygglov kan efter att ha hört räddningsmyndigheten inom området medge undantag från kraven på skyddsrum i förordning av statsrådet eller inrikesministeriet eller från kravet i förordning av statsrådet i fråga om skyddsrums läge, om det finns grundad anledning till undantag och detta inte väsentligt försämrar möjligheterna att få skydd.

68 §
Styrning av befolkningsskyddsplaneringen

Inrikesministeriet kan meddela myndigheter och enskilda allmänna anvisningar om befolkningsskyddets personalstyrka, materialvolym och organisation samt om beredningen och verkställigheten av befolkningsskyddet och om nödvändigt samarbete kring dem. Regionförvaltningsverket har motsvarande rätt inom sitt verksamhetsområde.

86 §
Skyldighet att lämna statistiska uppgifter

Den lokala räddningsmyndigheten ska tillställa inrikesministeriet och regionförvaltningsverket sådana uppgifter om räddningsväsendets prestationer, resurser, arrangemang och andra beredskapsåtgärder samt sådana uppgifter ur åtgärdsregistret som behövs för att föra statistik. Uppgifterna kan vid behov lämnas ut genom teknisk anslutning och de kan även innehålla sekretessbelagd information.

Genom förordning av inrikesministeriet kan närmare bestämmelser meddelas om lämnande av statistiska uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.