1422/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om brandskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 april 2003 om brandskyddsfonden (306/2003) 4―7 §, av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1057/2006, som följer:

4 §
Debitering av brandskyddsavgift

Debiteringen verkställs och betalningsdagen fastställs kalenderårsvis av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Finansinspektionen ska för fastställande av brandskyddsavgiften årligen senast den 15 juli tillställa regionförvaltningsverket uppgifter om de betalningsskyldiga samt andra behövliga uppgifter och utredningar. Regionförvaltningsverket ska före utgången av juli till de betalningsskyldiga sända en uppmaning att lämna de uppgifter som behövs för debiteringen. Försäkringsgivarna och ombudet för ett utländskt EES-försäkringsbolag som fritt tillhandahåller försäkringstjänster i Finland ska skriftligen senast den 15 september varje år lämna regionförvaltningsverket de uppgifter som behövs för debiteringen.

Om uppgifterna inte lämnas inom föreskriven tid, har regionförvaltningsverket rätt att vid vite förplikta den som saken gäller att lämna uppgifterna inom en ny utsatt tid eller rätt att verkställa debiteringen med stöd av någon annan utredning som kan erhållas. I ett ärende som gäller vite tillämpas vad som bestäms i viteslagen (1113/1990).

De betalningsskyldiga ska betala brandskyddsavgiften på förfallodagen till det betalningsställe som regionförvaltningsverket angivit i sitt beslut. På det belopp av brandskyddsavgiften som förfallit till betalning ska betalas dröjsmålsränta enligt vad som bestäms i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

Belopp som understiger 10 euro debiteras inte.

5 §
Redovisning av brandskyddsavgifter

Regionförvaltningsverket ska betala in brandskyddsavgifterna till brandskyddsfonden före utgången av det kalenderår då debiteringen verkställdes. En försäkringsmäklare som avses i 2 § 2 mom. ska på eget initiativ före utgången av kalenderåret betala brandskyddsavgiften till det betalningsställe som inrikesministeriet bestämmer.

6 §
Preskription

Skyldigheten att betala brandskyddsavgift preskriberas fem år från utgången av det kalenderår då regionförvaltningsverket borde ha verkställt debiteringen.

7 §
Sökande av ändring i debiteringen av brandskyddsavgift

I regionförvaltningsverkets beslut om debitering av brandskyddsavgift får ändring sökas genom besvär så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

En brandskyddsavgift som debiterats ska oavsett besvär betalas inom utsatt tid. Om avgiften inte betalas på förfallodagen, får den indrivas i utsökningsväg utan dom eller beslut på det sätt som bestäms i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Om avgiften avlyfts eller sänks, ska regionförvaltningsverket eller brandskyddsfonden på grundval av ett lagakraftvunnet beslut som fattats till följd av ändringssökande återbetala det överbetalda beloppet. På det belopp som ska återbetalas ska betalas ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.