1420/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 april 1999 om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) 6 a § 1 mom., 6 b § 2―4 mom., 6 c, 8 och 9 § samt 35 § 3 mom.,

av dem 6 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 972/2007, 6 b § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1215/2005 och 4 mom. i nämnda lag 972/2007, 6 c och 8 § sådana de lyder i nämnda lag 1215/2005 samt 9 § sådan den lyder i lag 362/2005, som följer:

6 a §
Beredskap för mottagande av personer som anländer på grund av massflykt

Inrikesministeriet kan förordna närings-, trafik- och miljöcentralen att avtala med en kommun om utarbetande av en beredskapsplan för mottagande av ett stort antal människor som kommer till Finland på grund av massflykt. Beredskapsplanen utarbetas i form av en avsiktsförklaring.


6 b §
Närings-, trafik- och miljöcentralens och regionförvaltningsverkets uppgifter

Regionförvaltningsverket deltar i fråga om ärenden som hör till dess verksamhetsområde i planeringen, styrningen och övervakningen av åtgärder och tjänster som främjar och stöder invandrares integration samt sörjer för att invandrarnas behov beaktas vid planeringen och anordnandet av andra tjänster och åtgärder som hör till regionförvaltningsverkets verksamhetsområde.

Till stöd för närings-, trafik- och miljöcentralen kan inrättas en kommission för invandrarfrågor. Kommissionen har till uppgift att utveckla och planera integrationen av invandrare, sköta andra invandrarfrågor samt arbeta för etnisk jämlikhet och goda etniska relationer.

De närings-, trafik- och miljöcentraler som saken gäller fattar beslut om inrättandet av en kommission för invandrarfrågor och om dess verksamhetsområde efter överläggning med regionförvaltningsverket. Kommissionen tillsätts av en närings-, trafik- och miljöcentral. Bestämmelser om tillsättande av kommissionen och om dess sammansättning och uppgifter utfärdas i övrigt genom förordning av inrikesministeriet.

6 c §
Arbets- och näringsbyråns uppgifter

Arbets- och näringsbyrån svarar tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralen för att arbetskraftsservice som främjar och stöder invandrares integration samt undervisning i läs- och skrivkunnighet och grundläggande utbildning ordnas för invandrare som registrerats som arbetssökande samt sköter de övriga uppgifter som anvisas den i denna lag.

Arbets- och näringsbyrån ska i samarbete med kommunen anvisa en invandrare som enligt 11 § har rätt till en integrationsplan till kommunens åtgärder och tjänster, om invandraren på grund av sitt hälsotillstånd eller av en därmed jämförbar orsak inte kan delta i arbetskraftspolitiska åtgärder.

Arbets- och näringsbyrån och kommunen samarbetar vid ordnandet av åtgärder och tjänster som främjar och stöder integration och vid informationen om dem.

8 §
Ersättning för kostnader som orsakas av flyktingar

Om en kommun har utarbetat eller förbinder sig att för invandrare utarbeta ett program för integrationsfrämjande i enlighet med 7 a §, ersätter närings-, trafik- och miljöcentralen kommunen för kostnaderna för mottagandet av flyktingar inom ramen för statsbudgeten.

9 §
Anvisande av flyktingar till kommuner

Närings-, trafik- och miljöcentralen avtalar med kommuner om mottagande av flyktingar och anvisar flyktingar till kommuner med vilka den ingått avtal om mottagande av flyktingar.

35 §
Registeransvariga

Registeransvarig för kommunanvisningsregistret är närings-, trafik- och miljöcentralen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.