1414/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 12 § i lagen om införande av aktiebolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 juli 2006 om införande av aktiebolagslagen (625/2006) 12 § som följer:

12 §
Revision och särskild granskning

Det som i 10 kap. 1 § 4 mom. och 4 § 2 mom. i den gamla lagen föreskrivs om förordnande av en revisor på yrkande av en aktieägare ska tillämpas, om yrkandet framställs på bolagsstämman före den nya lagens ikraftträdande.

Det som i 7 kap. 7 § 3 mom. i den nya lagen föreskrivs om verkställbarheten av regionförvaltningsverkets beslut ska tillämpas, om en ansökan om särskild granskning ges in till regionförvaltningsverket efter den nya lagens ikraftträdande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.