1411/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 2 och 16 kap. i vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 30 december 2004 om ändring av 2 och 16 kap. i vattenlagen (1301/2004) som följer:


Om det i ett tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet av denna lag inte har bestämts om kontrollen av byggandet och byggandets inverkan, kan närings-, trafik- och miljöcentralen genom en ansökan till regionförvaltningsverket yrka att tillståndet justeras för införande av kontrollåligganden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.