1409/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 2 och 27 § i samiska språklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i samiska språklagen av den 15 december 2003 (1086/2003) 2 § 1 mom. 3 punkten och 27 § som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

De myndigheter som denna lag tillämpas på är


3) de regionförvaltningsverk och närings-, trafik- och miljöcentraler vilkas verksamhetsområde helt eller delvis omfattar de ovan nämnda kommunerna, och organ som är verksamma vid dem,


27 §
Biträden för samiskspråkiga

Vid regionförvaltningsverket, vid närings-, trafik- och miljöcentralen och vid en statlig myndighet inom distrikts- och lokalförvaltningen inom samernas hembygdsområde kan det finnas ett biträde för samiskspråkiga. Biträdets tjänster är avgiftsfria för kunden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.