1388/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 17 b § i lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 april 1930 om stiftelser (109/1930) 17 b § 2 mom., sådant det lyder i lag 349/1987, som följer:

17 b §

Domstolen ska genom kungörelse på den överlåtande stiftelsens kända och okända borgenärer uppmana den som önskar motsätta sig fusionen att senast en månad före inställelsedagen skriftligen meddela domstolen detta, vid äventyr att det annars anses att han har samtyckt till ansökan. Kungörelsen ska uppsättas på domstolens anslagstavla fyra månader före inställelsedagen samt genom domstolens försorg publiceras två gånger i den officiella tidningen, den första gången senast tre månader och den andra gången senast två månader före inställelsedagen. Domstolen ska underrätta regionförvaltningsverket och alla kända borgenärer om ansökan särskilt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.