1374/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i luftfartslagen av den 22 december 2009 (1194/2009):

1 §
Tillämpningsområde

Luftfarten inskränks i vissa delar av finskt område enligt vad som föreskrivs i denna förordning.

Bestämmelserna i denna förordning gäller inte militär-, gränsbevaknings-, polis-, tull-, sjöfarts- och luftfartsmyndigheterna eller de myndigheter som sköter brand- och räddningsverksamhet eller de som beordras av dem, om utförandet av uppgifter som föreskrivits för dessa myndigheter kräver flygning inom sådana i denna förordning avsedda områden där luftfart är inskränkt.

Bestämmelserna i denna förordning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den gäller inte flygningar som baserar sig på internationella förpliktelser som binder Finland.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) förbjudna områden sådana till gränserna bestämda delar av luftrummet ovanför rikets landområde eller territorialvatten där flygning med luftfartyg är förbjuden,

2) restriktionsområden sådana till gränserna bestämda delar av luftrummet ovanför rikets landområde eller territorialvatten där flygning med luftfartyg har begränsats genom särskilda bestämmelser,

3) farliga områden sådana till gränserna bestämda delar av luftrummet inom vilka luftfartyg under flygning på bestämda tider kan utsättas för farlig verksamhet,

4) skyddsområden för industrin sådana luftrummet med bestämda gränser inom vilka nedanför liggande industriområdens verksamhet kan orsaka olägenheter eller fara för luftfartyg i flygning,

5) identifieringszoner sådana till gränserna bestämda delar av luftrummet i rikets gränsområden som har avgränsats för luftförsvarets behov (Air Defence Identification Zone, ADIZ). Zonerna är i genomsnitt 15 kilometer (8,10 NM) breda räknat från rikets landgräns och i genomsnitt 7 kilometer (3,78 NM) breda räknat från rikets sjögräns och territorialhavets yttre gräns,

6) tillfälligt reserverade områden (Temporary Segregated Area, TSA) sådana till gränserna bestämda delar av luftrummet som för en bestämd tid upplåts uteslutande åt en viss användargrupp och där bedrivande av verksamhet kräver att luftrummet reserveras, och

7) tillfälligt reserverade luftrum (Temporary Reserved Airspace, TRA) sådana till gränserna bestämda delar av luftrummet som för en bestämd tid upplåtits åt en viss användargrupp, där bedrivande av verksamhet kräver att luftrummet reserveras och genom vilka andra användare av luftrummet kan flyga i ett kontrollerat luftrum med en klarering av flygkontrollen.

3 §
Definiering av områden

De områden som avses i denna förordning definieras antingen så att referenspunkterna för deras gränser i sidled anges som WGS84-koordinater (World Geodetic System 1984) eller så att området anges som en cirkel, där medelpunktens koordinater (WGS84) och radie är definierade eller så att området definieras som avstånd från riksgränsen. Områdenas nedre gräns utgörs av mark- eller havsytan eller höjden över den genomsnittliga havsytan samt övre gräns av höjden över den genomsnittliga havsytan.

4 §
Förbjudna områden

Luftfart är förbjuden inom följande områden (förbjudna områden) för att säkerheten för där belägna anläggningar samt anläggningarnas omgivning skall kunna garanteras:

Område Medelpunktens koordinater och radie Övre gräns
EF P10 Lovisa 602213N 0262043E Cirkel, radie 4 km (2,16 NM) 6 500 FT MSL(2 000 M MSL)
EF P15 Olkiluoto 611412N 0212636E Cirkel, radie 4 km (2,16 NM) 6 500 FT MSL(2 000 M MSL)

Trafiksäkerhetsverket kan, efter att ha hört inrikesministeriet, av särskilda skäl bevilja tillstånd för flygning inom förbjudna områden. Ett sådant tillstånd krävs inte, om det uttryckligen är fråga om en flygning i samband med service eller nyttjande av en anläggning som är belägen på förbjudet område.

5 §
Restriktionsområden

Luftfart inom följande områden (restriktionsområden) är tillåten endast med Trafiksäkerhetsverkets tillstånd:

Område Gränser i sidled/ Medelpunktens koordinater och radie Övre gräns
EF R10 Kyrkogårdsö-Rankö 602301N 0265449E 2 000 FT MSL
602301N 0270749E (600 M MSL)
602113N 0270838E
602113N 0265719E
602301N 0265449E
EF R21 Mjölö 600646N 0245949E 2 000 FT MSL
600646N 0250549E (600 M MSL)
600513N 0250549E
600513N 0245949E
600646N 0245949E
EF R28 Östra re- striktionsområdet 601219N 0264549E Oinskränkt
601401N 0264549E
601401N 0271149E
601601N 0272249E
603501N 0274549E och längs riksgränsen på ett avstånd av tre kilometer (1.62 NM) från gränsen till punkten 690402N 0285145E och därefter längs riksgränsen genom punkten 690308N 0285545E till punkten 601219N 0271749E - 601219N 0264549E
EF R30 Stora Enskär 600625N 0245307E 2 000 FT MSL
600625N 0245558E (600 M MSL)
600513N 0245558E
600513N 0245307E
600625N 0245307E
EF R35 Makilo 595631N 0241810E 2 000 FT MSL
595631N 0242413E (600 M MSL)
595431N 0242413E
595210N 0241810E
595631N 0241810E
EF R37 Obbnäs 600251N 0241810E 2 000 FT MSL
600251N 0242413E (600 M MSL)
595852N 0242413E
595852N 0241810E
600251N 0241810E
EF R43 HästöBusö 595100N 0231648E 2 000 FT MSL
595100N 0232249E (600 M MSL)
594948N 0232249E
594948N 0231648E
595100N 0231648E
EF R45 Russarö 594700N 0225348E 2 000 FT MSL
594700N 0225748E (600 M MSL)
594500N 0225748E
594500N 0225348E
594700N 0225348E
EF R50 Örö 595000N 0221648E 2 000 FT MSL
595000N 0222109E (600 M MSL)
594931N 0222148E
594700N 0222148E
594700N 0221648E
595000N 0221648E
EF R53 Utö 594830N 0211948E 2 000 FT MSL
594830N 0212448E (600 M MSL)
594600N 0212448E
594600N 0211848E
594830N 0211948E
EF R54 Korpo-Gyltö 600800N 0212653E 2 000 FT MSL
600800N 0213118E (600 M MSL)
600603N 0213100E
600603N 0212313E
600800N 0212653E
EF R55 Reila 610900N 0211948E 2 000 FT MSL
610900N 0212348E (600 M MSL)
610700N 0212348E
610700N 0211948E
610900N 0211948E

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl bevilja tillstånd för flygning inom ett restriktionsområde, till exempel för räddningstjänstflygning.

När tillstånd för flygning inom det östra restriktionsområdet söks, skall Trafiksäkerhetsverket innan tillstånd beviljas begära ett utlåtande av gränsbevakningsväsendet.

6 §
Farliga områden

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrifter om farliga områden. Flygning inom farliga områden är tillåten om området inte har meddelats vara aktivt. Flygkontrollen kan dock klarera en flygning som leds genom ett kontrollerat luftrum genom ett sådant farligt område som har meddelats vara aktivt, när den för lufttrafiken farliga verksamheten har avbrutits.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om lufttrafiken inom aktiva farliga områden.

7 §
Identifieringszon

Trafiksäkerhetsverket fastställer närmare gränser för identifieringszonen efter att ha hört inrikesministeriet och försvarsministeriet och kan vid behov ändra zonens omfattning. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om lufttrafiken inom identifieringszonen.

8 §
Skyddsområden för industrin

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrifter om skyddsområdena för industrin. Trafiksäkerhetsverket kan meddela anvisningar om lufttrafiken inom skyddsområden för industrin.

9 §
Tillfälligt reserverade områden och tillfälligt reserverade luftrum

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrifter om de tillfälligt reserverade områdena och de tillfälligt reserverade luftrummen. Trafiksäkerhetsverket kan meddela föreskrifter och ge anvisningar om lufttrafiken inom tillfälligt reserverade områden och tillfälligt reserverade luftrum.

10 §
Publicering i informationssystemet för luftfart

Den som tillhandahåller informationstjänst för luftfart offentliggör i publikationssystemet för informationstjänsten för luftfart gränserna för de i 4―9 § avsedda områden där luftfart är inskränkt. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter samt ger anvisningar och rekommendationer om lufttrafiken inom dessa områden.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 26 oktober 2006 om områden där luftfart är inskränkt (929/2006).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringssekreterare
Topi Sirén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.