1371/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 januari 2003 om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet (19/2003) 1 §, 2 § 2 mom. d punkten, 4 § 3 mom., 5 § 2 mom. och 9 § 4 mom. samt

fogas till 4 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 6 a § och till 7 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde och syfte

Denna lag gäller insynen i de finansiella förbindelserna mellan finländska offentliga samfund och vissa företag, skyldigheten att ha separat redovisning för företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse samt statens skyldighet att lämna uppgifter till Europeiska gemenskapernas kommission.

Lagens syfte är att säkerställa kommissionens och de nationella myndigheternas möjligheter att övervaka efterlevnaden av gemenskapens regler om konkurrens och statligt stöd i den mening som avses i kommissionens direktiv 2006/111/EG om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet, nedan direktivet om insyn, och i kommissionens beslut 2005/842/EG om tillämpningen av artikel 86.2 i EG-fördraget på statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

2 §
Definitioner

I 1 mom. 5 punkten avses med


d) tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ekonomiska tjänster som avses i artiklarna 16 och 86 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och som bedöms ligga i allmänhetens intresse enligt särskilda kriterier och som därför omfattas av särskilda förpliktelser från offentliga samfunds sida.

4 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Den skyldighet att ha separat redovisning som avses i 3 § 2 mom. tillämpas inte heller på

1) företag vad beträffar tjänster som inte kan påverka handeln mellan Europeiska gemenskapens medlemsstater i nämnvärd omfattning,

2) företag, som för utförande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse har betalts en ersättning som i dess helhet är ett sådant stöd av mindre betydelse (de minimis- stöd) som avses i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 994/1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd,

3) företag som enligt ett öppet, genomblickbart och icke-diskriminerande förfarande anförtrotts att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse enligt artikel 86.2 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, om den offentliga finansieringen oavsett dess form har beviljats för en viss tidsperiod,

4) företag, vars omsättning under vardera av de två sista räkenskapsperioderna före det år under vilket det åtnjuter en särskild eller exklusiv rättighet som beviljats av ett offentligt samfund enligt artikel 86.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, eller under vilket det anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse enligt artikel 86.2 i det nämnda fördraget understiger 40 miljoner euro; för offentliga kreditinstitut ska dock motsvarande tröskelvärde vara en balansomslutning på 800 miljoner euro.

Ett företag som med stöd av 3 mom. 4 punkten i denna paragraf har befriats från skyldigheten att ha separat redovisning ska upprätta en särredovisningskalkyl som avses i 6 a §, om företaget får offentlig finansiering för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

5 §
Skyldighet att medge insyn i fråga om offentliga företag

Om omsättningen för ett offentligt industriföretag som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten för den senast avslutade räkenskapsperioden har överskridit 250 miljoner euro, gäller i fråga om de uppgifter som omfattas av skyldigheten att medge insyn vad som bestäms i artikel 8 i direktivet om insyn.

6 a §
Särredovisningskalkyl

Företag som avses i 4 § 4 mom. ska för varje räkenskapsperiod upprätta en kalkyl som visar intäkterna och kostnaderna för de tjänsteverksamheter som omfattas av särredovisningsskyldigheten (särredovisningskalkyl).

I särredovisningskalkylen ska som intäkter ingå samtliga intäkter från den särredovisade tjänsteverksamheten. Från dessa intäkter avdras alla rörliga kostnader för tillhandahållandet av tjänsterna samt den del av de fasta kostnaderna som kan hänföras till tjänsteverksamheten.

Avskrivningar och finansieringskostnader som hänför sig till investeringar är avdragbara kostnader i kalkylen till den del dessa investeringar är nödvändiga för tillhandahållandet av tjänsten. I särredovisningskalkylen kan dessutom som en kalkylmässig avdragspost avdras en angiven rimlig avkastning på eget kapital som är bundet till tjänsteverksamheten. De tillämpade särredovisningsprinciperna ska specificeras i kalkylen.

Särredovisningskalkylen och bokslutet för motsvarande räkenskapsperiod ska lämnas till det offentliga samfund som har gett tjänsten i uppdrag, inom två månader efter att bokslutet har fastställts. Om företagets bokslut har granskats av en i 2 § i revisionslagen (459/2007) avsedd revisor, ska till särredovisningskalkylen också fogas revisorsutlåtandet om kalkylen. Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan i detta moment, kan det offentliga samfundet bestämma att de uppgifter som ingår i särredovisningskalkylen ska lämnas på något annat sätt, om offentlig finansiering har beviljats för genomförande av ett projekt av engångsnatur.

I fråga om det mer detaljerade innehållet i särredovisningskalkylen kan föreskrivas genom förordning av statsrådet.

7 §
Bevaring av uppgifter

Det offentliga samfund som har gett tjänsten i uppdrag ska i minst tio år bevara alla sådana uppgifter som behövs för att visa att överkompensation för tjänsten inte har förekommit. Uppgifterna ska tillställas kommissionen på dennas skriftliga begäran.

9 §
Årsrapporterna från offentliga industriföretag

Ministerierna ska tillställa arbets- och näringsministeriet informationen i så god tid att den kan vidarebefordras till kommissionen inom den tidsfrist som föreskrivs i denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Utöver vad som föreskrivs i 6 a § 4 mom. ska revisorsutlåtandet under åren 2008―2012 fogas till särredovisningskalkylen också när företagets bokslut har granskats av en OFR-revisor enligt lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999).


RP 217/2009
EkUB 30/2009
RSv 259/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.