1351/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Statsrådets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 47 § 3 mom. och 47 a § 2 mom. lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989), sådana de lyder i lag 1115/1999:

1 §
Serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för forskning

Ersättning för kostnader för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå enligt 47 § 3 mom. lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) betalas förutom till de serviceproducenter som nämns i 47 § 3 mom. lagen om specialiserad sjukvård även till Kottby Rehabiliteringscenter, för vilket Invalidförbundet rf är huvudman, sjukhuset Orton Oy, Reumastiftelsens sjukhus, för vilket Reumasäätiö är huvudman, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron, för vilket Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö är huvudman, FRK Blodtjänst, för vilken Finlands Röda Kors är huvudman, samt Tekonivelsairaala Coxa Oy till den del universitetet i fråga har bedömt att de forskningsrapporter som utarbetats och publicerats vid dem uppfyller kraven i det ovan nämnda lagrummet.

2 §
Serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning

Ersättning för kostnader för specialiseringsutbildning för läkare och tandläkare enligt 47 a § 2 mom. lagen om specialiserad sjukvård betalas förutom till de serviceproducenter som nämns i 47 a § 2 mom. lagen om specialiserad sjukvård även till Kottby Rehabiliteringscenter, för vilket Invalidförbundet rf är huvudman, sjukhuset Orton Oy, Reumastiftelsens sjukhus, för vilket Reumasäätiö är huvudman, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron, för vilket Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö är huvudman, FRK Blodtjänst, för vilken Finlands Röda Kors är huvudman, samt Tekonivelsairaala Coxa Oy till den del universitetet har anlitat dem för specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (1103/2005).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.