1345/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 april 1999 om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) 6 §, rubriken för 6 b § och 6 b § 1 mom., 21 §, 22 a § 3 mom., 25 e § 2 mom. samt 35 § 1 och 2 mom.,

av dem 6 §, 6 b § 1 mom. och 22 a § 3 mom. sådana de lyder i lag 972/2007, rubriken för 6 b § sådan den lyder i lag 1215/2005, 21 § sådan den lyder i lag 118/2002 och 25 e § 2 mom. sådant det lyder i lag 1269/2006, som följer:

6 §
Inrikesministeriets och Migrationsverkets uppgifter

Den allmänna utvecklingen, planeringen, styrningen, uppföljningen och samordningen av integrationsfrämjandet och mottagandet av asylsökande och mottagandet av personer som får tillfälligt skydd ankommer på inrikesministeriet. Inom inrikesministeriets förvaltningsområde kan finnas förläggningar och flyktingslussar.

I anslutning till inrikesministeriet kan tillsättas delegationer för de ärenden som nämns i 1 mom.

Styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd samt styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel ankommer på Migrationsverket.

Inrikesministeriet ska besluta om inrättande och nedläggning av statliga förläggningar samt om deras verksamhetsställen. Inrikesministeriet bemyndigar Migrationsverket att avtala om inrättande och nedläggning av andra förläggningar och om deras verksamhetsställen.

6 b §
Närings-, trafik- och miljöcentralens och regionförvaltningsverkets uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska under inrikesministeriets ledning och övervakning sköta den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och sköta de övriga uppgifter som bestäms särskilt.


21 §
Avtal om arrangemang för mottagande

Migrationsverket kan, efter att ha fått ett bemyndigande för detta enligt 6 §, med en kommun, en samkommun, något annat offentligrättsligt samfund eller en privat sammanslutning eller stiftelse avtala om arrangemang för mottagande av asylsökande och för mottagande av personer som får tillfälligt skydd samt om ersättande av kostnaderna för mottagandet.

22 a §
Försäkringsskyddet för personer som deltar i åtgärder som ordnas av en förläggning

Migrationsverket ordnar gruppansvarsförsäkring för personer som deltar i åtgärder som ordnas av förläggningen.

25 e §
Yrkesövergripande bedömningsgrupp

Bedömningsgruppen ska förutom föreståndaren bestå av minst en sakkunnig inom socialvården och en sakkunnig inom hälso- och sjukvården samt en företrädare för polisen och för gränskontrollmyndigheten. Migrationsverket tillsätter bedömningsgruppen för tre år i sänder efter att ha hört regionförvaltningsverket och förläggningens föreståndare. Om en medlem i bedömningsgruppen avgår eller avlider under mandatperioden, utser Migrationsverket en ny medlem på förslag av den berörda sammanslutningen. Medlemmarna i bedömningsgruppen handlar under tjänsteansvar.


35 §
Registeransvariga

Migrationsverket bär som registeransvarig det huvudsakliga ansvaret för invånarregistret och svarar också för förandet av det riksomfattande delregistret. För förandet av förläggningens delregister svarar förläggningen. Migrationsverket kan ge en kommun, ett samfund, en sammanslutning eller en stiftelse i uppdrag att föra invånarregistret.

Registeransvarig för flyktingregistret är Migrationsverket.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 78/2009
FvUB 14/2009
RSv 166/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.