1344/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 2 § i lagen om Migrationsverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 3 februari 1995 om Migrationsverket (156/1995) 2 §, sådan den lyder i lag 975/2007, som följer:

2 §
Uppgifter

Migrationsverket ska handlägga och avgöra de ärenden angående utlänningar och finskt medborgarskap som anges som dess uppgifter i lag eller genom förordning av statsrådet.

Migrationsverket ska svara för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel.

Migrationsverket ska föra utlänningsregistret, invånarregistret och flyktingregistret. Migrationsverket ska tillhandahålla ministerierna och övriga myndigheter samt internationella organisationer information som gäller frågor inom dess verksamhetsområde.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

De anställda i tjänsteförhållande vid inrikesministeriets migrationsavdelning som sköter uppgifter i anslutning till styrning och planering av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd samt styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel samt motsvarande tjänster överförs när denna lag träder i kraft till Migrationsverket. Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt villkoren för deras anställningsförhållande. Löner som är högre än månadslönen enligt Migrationsverkets lönesystem garanteras i de fall att tjänstemannens uppgifter vid Migrationsverket är minst lika krävande som hans eller hennes uppgifter vid inrikesministeriet. Tjänstemannen har då rätt till ett lönetillägg till beloppet av skillnaden mellan den månadslön som betalades vid inrikesministeriet och den månadslön som betalas vid Migrationsverket.

Ärenden som är anhängiga vid arbets- och näringscentralerna inom de sektorer som överförs till Migrationsverket samt ingångna avtal och förbindelser liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dem övergår till Migrationsverket.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 78/2009
FvUB 14/2009
RSv 166/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.