1341/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 20 och 46 § i lagen om transport av djur

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 2006 om transport av djur (1429/2006) 20 och 46 § som följer:

20 §
Intyg om godkännande av fartyg för djurtransport

I djurtransportförordningen avsett intyg om godkännande av fartyg för djurtransport söks hos Trafiksäkerhetsverket. Den inspektion av fartyg för djurtransport som förutsätts i djurtransportförordningen utförs av verket.

Trafiksäkerhetsverket beviljar intyg om godkännande, om fartyget för djurtransport uppfyller de krav som ställs i djurtransportförordningen. Verket kan återkalla intyget om godkännande, om ett fartyg för djurtransport inte längre uppfyller de föreskrivna kraven och innehavaren av intyget inte korrigerar bristerna inom en av Trafiksäkerhetsverket eller tillsynsmyndigheten utsatt skälig tid. Intyget om godkännande kan dock återkallas genast, om bristen i ett fartyg för djurtransport är sådan att den omedelbart äventyrar djurens välbefinnande.

Trafiksäkerhetsverket ska utan dröjsmål sända uppgifterna i intyget om godkännande och anmäla ett återkallande av ett intyg om godkännande till Livsmedelsmedelssäkerhetsverket för införande i ett register. Livsmedelssäkerhetsverket förser intygen om godkännande med det unika nummer som avses i djurtransportförordningen.

46 §
Sökande av ändring

Beslut som Livsmedelssäkerhetsverket, Trafiksäkerhetsverket, regionförvaltningsverket, kommunalveterinären, besiktningsveterinären, gränsveterinären eller polisen har fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). På sökande av ändring i en avgift som avses i 44 § i denna lag tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.