1330/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 23 och 24 a § i territorialövervakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i territorialövervakningslagen av den 18 augusti 2000 (755/2000) 23 § 2 mom. och 24 a §, sådana de lyder i lag 1251/2005, som följer:

23 §
Territorialövervakningsmyndigheterna

Trafikverket är på sitt verksamhetsområde territorialövervakningsmyndighet, och det jämställs med de i 1 mom. avsedda territorialövervakningsmyndigheterna, om inte något annat bestäms nedan i denna lag.


24 a §
Territorialövervakningsuppgifter som ska skötas av utsedda leverantörer av flygtrafikledningstjänster

När kommunikationsministeriet i enlighet med vad som bestäms i luftfartslagen utser en leverantör av flygtrafikledningstjänster kan ministeriet kräva att den utsedda tjänsteleverantören biträder territorialövervakningsmyndigheterna genom att sköta territorialövervakningsuppgifter enligt denna lag inom sitt eget verksamhetsområde. Kommunikationsministeriet och försvarsministeriet kommer sinsemellan överens om de grunder enligt vilka de territorialövervakningsuppgifter som sköts av utsedda leverantörer av flygtrafikledningstjänster ska organiseras i praktiken. En leverantör av flygtrafikledningstjänster kan inte tilldelas en uppgift som innebär betydande utövning av offentlig makt.

En i 1 mom. avsedd leverantör av flygtrafikledningstjänster ska meddela militär- och gränsbevakningsmyndigheterna om territorieförseelser och territoriekränkningar eller hot om sådana samt med de medel som står till buds vidta åtgärder för att förhindra territorieförseelser och territoriekränkningar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.