1326/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av bränsleavgiftslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bränsleavgiftslagen av den 30 december 2003 (1280/2003) 11 § 2 mom., 13 §, 14 § 3 mom., 15 § 1 och 3 mom., 18 § 2 mom., 19 § 1 mom., 20 § 2 och 3 mom., 21 § 1 mom., 22 och 25 §, 29 § 1 mom. samt 30 och 31 §,

av dem 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1211/2006 och 20 § 3 mom. sådant det lyder i lag 250/2008, som följer:

11 §
Betalning av bränsleavgift på förhand

Bränsleavgift som betalas på förhand ska betalas in på Trafiksäkerhetsverkets bankkonto. I samband med betalningen ska uppges fordonets registreringstecken samt den tid för vilken dagsavgiften betalas. Kvitto över betald bränsleavgift ska medföras i fordonet under körning.


13 §
Förbud att föra ut fordon ur landet

Ett fordon för vilket bränsleavgift ska uppbäras får inte föras ut ur landet förrän bränsleavgiften är betald. Trafiksäkerhetsverket eller Statens ämbetsverk på Åland kan dock tillåta att ett fordon förs ut ur landet, om godtagbar säkerhet har uppställts för betalningen av bränsleavgiften.

14 §
Betalning av bränsleavgift

Trafiksäkerhetsverket kan sända den avgiftsskyldige en betalningspåminnelse om bränsleavgift som har förfallit till betalning. Betalningspåminnelse sänds dock inte, om det finns särskilda skäl för att avstå från att sända den.

15 §
Myndigheter

Debitering av bränsleavgift verkställs av Trafiksäkerhetsverket. I fråga om fordon som är eller borde vara registrerade i landskapet Åland handhar Statens ämbetsverk på Åland de uppgifter som ankommer på Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsverket behandlar dock även sådana i 30 och 31 § avsedda ärenden om bränsleavgiftsbefrielse respektive avgiftslättnad eller betalningsuppskov som gäller fordon som är registrerade i landskapet Åland samt förhandsavgöranden som gäller fordon som är registrerade i landskapet Åland.


Om det konstateras att bränsleavgiftsgrundande bränsle används i ett fordon, ska tillsynsmyndigheten anmäla detta till Trafiksäkerhetsverket respektive Statens ämbetsverk på Åland för påförande av bränsleavgift.

18 §
Offentlighet och utlämnande av uppgifter som gäller bränsleavgift

Trafiksäkerhetsverket kan utfärda intyg över att bränsleavgift för ett fordon inte är obetald. För uppgifterna tas ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

19 §
Förhandsavgörande

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan meddela förhandsavgörande om tillämpningen av bestämmelser som gäller bränsleavgift. Förhandsavgörande ges den för vilken det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på hans fordon, och meddelas för en tid om högst två år. För meddelande av förhandsavgörande tas ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006).


20 §
Bränsleavgiftsrättelse till skattetagarens fördel

Trots den tid som föreskrivs i 1 mom. får Trafiksäkerhetsverkets beslut som gäller ändring av bränsleavgift rättas inom 60 dagar räknat från den dag då den som har rätt att söka ändring fick kännedom om verkets beslut.

Den avgiftsskyldige eller Skatteförvaltningens Enhet för bevakning av skattetagarnas rätt har rätt att hos Trafiksäkerhetsverket ansöka om rättelse i verkets beslut inom den tid som föreskrivs i 23 §.

21 §
Efterdebitering

Om bränsleavgift vid debitering enligt 8 § 3 mom. helt eller delvis har lämnats odebiterad eller utan grund har återbetalts med anledning av att anmälan eller annan uppgift eller handling inte har lämnats in eller är bristfällig eller oriktig, påför Trafiksäkerhetsverket den odebiterade eller återbetalade bränsleavgiften.


22 §
Bränsleavgiftsrättelse till den avgiftsskyldiges fördel

Om bränsleavgift har debiterats till ett alltför stort belopp, kan den avgiftsskyldige inom den tid som anges i 20 § yrka rättelse hos Trafiksäkerhetsverket. Rättelseyrkandet ska göras skriftligt. Verket kan även på eget initiativ rätta debiteringen till den avgiftsskyldiges fördel.

25 §
Räntebetalningsskyldighet på grund av ändringssökande

Om bränsleavgift har avlyfts eller sänkts på grund av ändringssökande eller rättelse, ska till vederbörande återbetalas det överskjutande beloppet jämte årlig ränta från avgiftsbetalningsdagen till återbetalningsdagen enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd (609/2005). Om bränsleavgift med anledning av ändringssökande påförs eller avgiftsbeloppet höjs, driver Trafiksäkerhetsverket in bränsleavgiften jämte förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta.

29 §
Återbetalning av grundlös prestation

Den som visar att den har betalat bränsleavgift av misstag har rätt att på ansökan återfå det betalda beloppet från Trafiksäkerhetsverket. Som misstag betraktas inte att bränsleavgift har betalats för att undvika att användningen av fordonet förhindras eller under sådana omständigheter där detta syfte kan anses vara uppenbart.


30 §
Befrielse från bränsleavgift

Trafiksäkerhetsverket har rätt att på grund av fordonets stora omfång eller få användningstillfällen eller av något annat liknande särskilt skäl, på ansökan och på de villkor som centralen bestämmer, bevilja befrielse från betalning av bränsleavgift. Befrielse kan beviljas endast om fordonets användningsområde är något annat än ordinarie vägtrafik och fordonet inom detta användningsområde inte i någon högre grad står i konkurrensförhållande till dieseldrivna fordon som är avsedda för vägtrafik.

31 §
Avgiftslättnad och uppskov med betalningen

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som det bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från bränsleavgift och förseningsränta samt ränta som ska betalas på grund av uppskov. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett ärende av principiell betydelse.

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalningen av bränsleavgift på de villkor som finansministeriet bestämmer. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.