1324/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) 14 § 2 mom., 30 § 2 mom., 46 § 1 mom., 47 § 1, 2 och 4 mom., 50 § 1 och 3 mom., 51 § 3 och 4 mom., 52 § 1 mom., 54 § 2 och 3 mom., 55 § 1 mom., 67 § 1 och 4 mom., 69 § 2 mom., 70 § 2 mom., 71 § 4 mom., 73 och 78 §, 79 § 1 mom., 84 § och 86 § 3 mom.,

sådana de lyder, 14 § 2 mom., 30 § 2 mom., 47 § 2 och 4 mom., 51 § 3 och 4 mom., 54 § 2 och 3 mom., 79 § 1 mom., 84 § och 86 § 3 mom. i lag 413/1997, 73 § delvis ändrad i sistnämnda lag, 46 § 1 mom. och 47 § 1 mom. i lag 5/2009, 50 § 1 och 3 mom., 55 § 1 mom. och 78 § i lag 248/2008, 52 § 1 mom. i lag 1097/2002, 67 § 1 mom. i lag 266/2003, 67 § 4 mom., 69 § 2 mom., 70 § 2 mom. och 71 § 4 mom. i lag 267/2008 samt 73 § i nämnda lagar 413/1997 och 248/2008, som följer:

14 §

Trafiksäkerhetsverket verkställer debitering som avses i 1 mom. när ett registrerat fordon ändras.

30 §

Trafiksäkerhetsverket verkställer debitering som avses i 1 mom.


46 §

Har konstruktionen, äganderätten eller användningssyftet i fråga om ett fordon som enligt denna lag är skattefritt eller berättigar till nedsatt skatt ändrats så att fordonet eller dess användningssyfte inte längre motsvarar förutsättningarna för skattefrihet eller nedsatt skatt, är den som ägde fordonet då konstruktionen eller användningssyftet ändrades skyldig att inom en månad göra anmälan om detta till Trafiksäkerhetsverket. Anmälan ska också göras om fordon som avses i 28 eller 51 §.


47 §

Om ett fordon för vilket skatt inte ska betalas enligt denna lag eller för vilket nedsatt skatt ska betalas, anmäls eller borde anmälas för registrering såsom något annat fordon än ett som är skattefritt enligt denna lag eller som beskattas enligt en lägre skattesats, ska bilskatten av Trafiksäkerhetsverket debiteras den som är skattskyldig enligt 5 § 1 mom.

Om ett fordon som berättigar till nedsatt skatt enligt 28 § 1 mom. anmäls eller borde anmälas till fordonsregistret för annan användning än sådan som berättigar till nedsatt skatt enligt nämnda lagrum, ska bilskatten av Trafiksäkerhetsverket påföras den ägare som har använt fordonet så som bestäms i 28 § eller hans rättsinnehavare.


Innan skatten debiteras ska Trafiksäkerhetsverket bereda den skattskyldige tillfälle att ge utredning i saken. Om den betalningsskyldige inte inom en utsatt skälig tid har gett utredning, ska Trafiksäkerhetsverket debitera skatten.

50 §

Om tullverket ska uppbära eller har uppburit skatt, kan Tullstyrelsen av särskilda skäl på ansökan och på de villkor den bestämmer nedsätta eller helt avlyfta sådana bilskatter, förseningsräntor, skattetillägg, dröjsmålsräntor, restavgifter samt räntor med anledning av uppskov som betalts eller ska betalas. Om Trafiksäkerhetsverket ska påföra eller har påfört skatten, avgör Skatteförvaltningen ansökan.


Om tullverket har debiterat skatt, kan Tullstyrelsen av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som finansministeriet bestämmer bevilja uppskov med betalningen av skatten. Skatteförvaltningen kan bevilja uppskov med betalningen av skatt som Trafiksäkerhetsverket debiterat. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer då uppskovsvillkoren i sitt beslut med anledning av ansökan.


51 §

Den som med stöd av 1 eller 2 mom. återfått skatt ska, om fordonet överlåts för något annat än i 1 eller 2 mom. avsett bruk, betala i denna lag avsedd skatt och anmäla överlåtelsen till Trafiksäkerhetsverket med iakttagande av 46 §.

Trafiksäkerhetsverket ska efter att ha mottagit en anmälan enligt 3 mom. påföra fordonets överlåtare skatten, varvid 47 och 48 § ska iakttas i tillämpliga delar.

52 §

Har användningen av ett fordon förbjudits med stöd av denna lag, kan det tulldistrikt som påfört skatten eller Trafiksäkerhetsverket, på ansökan och på de villkor som distriktet eller verket bestämmer, av särskilda skäl för en bestämd tid eller helt och hållet återkalla användningsförbudet. Ansökan kan göras av fordonets ägare eller innehavare.


54 §

Trafiksäkerhetsverket har i andra fall än de som nämns i 1 mom. hand om sådan bilbeskattning som efter den första registreringen eller det första ibruktagandet av ett fordon ska verkställas på grund av ändring av fordonets konstruktion eller användningssyfte eller äganderätten till fordonet samt skattens debitering med stöd av 3 §.

Den allmänna ledningen av och tillsynen över bilbeskattningen ankommer på Tullstyrelsen. Skatteförvaltningen har dock hand om den allmänna ledningen av och tillsynen över den bilbeskattning som ankommer på Trafiksäkerhetsverket.

55 §

Vid beskattning som avses i 54 § 1 mom. bevakar tullverkets tullombud statens fördel. Vid den bilbeskattning som ankommer på Trafiksäkerhetsverket bevakas statens fördel av Skatteförvaltningens Enhet för bevakning av skattetagarnas rätt.


67 §

Är saken av synnerlig vikt för sökanden kan Tullstyrelsen eller Trafiksäkerhetsverket på ansökan meddela förhandsavgörande om hur denna lag ska tillämpas vid beskattningen av sökandens fordon. Förhandsavgörande ges dock inte i fråga om beskattningsvärdet.


Ärenden som gäller förhandsavgörande ska i Tullstyrelsen, Trafiksäkerhetsverket, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen behandlas som brådskande. I ett beslut genom vilket det bestäms att förhandsavgörande inte meddelas får ändring inte sökas genom besvär.

69 §

Rätt att på statens vägnar söka ändring i tulldistriktets beslut har tullombudet vid tulldistriktet och i Trafiksäkerhetsverkets beslut den i 55 § nämnda Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.


70 §

Besvärsrätt på statens vägnar över tulldistriktets beslut har tullombudet vid tulldistriktet och över Trafiksäkerhetsverkets beslut Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt som avses i 55 §. Besvärsrätt över Tullstyrelsens beslut har tullombudet vid Tullstyrelsen.


71 §

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens utslag. Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen eller den förvaltningsdomstol som har fattat beslutet. Besvärsrätt på statens vägnar har tullombudet vid Tullstyrelsen. I fråga om beslut som fattats av Trafiksäkerhetsverket förs statens talan av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt som avses i 55 §.

73 §

Har bilskatt genom förvaltningsdomstolens utslag avlyfts eller nedsatts, ska distriktstullkammaren eller Trafiksäkerhetsverket, oberoende av att ändring söks, betala den överbetalda skatten till den skattskyldige.

Har högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär som anförts av tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ändrat förvaltningsdomstolens utslag, ska en kopia av högsta förvaltningsdomstolens utslag lämnas in till distriktstullkammaren eller Trafiksäkerhetsverket, som utan dröjsmål ska debitera den skattskyldige det överbetalda beloppet.

78 §

Om tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt anser att den skattskyldige bör påföras skatt, ska distriktstullkammaren eller Trafiksäkerhetsverket på begäran av dessa fatta beslut i saken.

79 §

För tillsynen över att bilskatten har betalats ska den som sköter fordonsregistreringsärenden, den som förrättar besiktning och polisen, om det i registret eller i användning upptäcks ett fordon för vilket skatt uppenbarligen inte har betalats eller som i fråga om konstruktion, användningssyfte eller äganderätt har ändrats så att skatt eventuellt ska betalas för fordonet, anmäla detta till tullmyndigheten eller Trafiksäkerhetsverket.


84 §

Den som inte enligt detta kapitel har lämnat uppgifter eller visat upp material kan av Tullstyrelsen eller Trafiksäkerhetsverket vid vite åläggas att fullgöra sin skyldighet.

86 §

Tullstyrelsen, Skatteförvaltningen eller Trafiksäkerhetsverket kan även bestämma att handlingar för statistiska eller vetenskapliga utredningar ska göras tillgängliga för personer eller myndigheter som bedriver forskning på området. Likaså kan länsrättens och högsta förvaltningsdomstolens beslut publiceras i oförändrad eller förkortad form, dock med utelämnande av parternas namn. Uppgifterna får inte lämnas vidare eller användas utan skattemyndighetens tillstånd för något annat syfte än det för vilket de har lämnats, om inte något annat bestäms.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.