1314/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om taxitrafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 2 mars 2007 om taxitrafik (217/2007) 5 §, 6 § 1 mom. 3 punkten, 8 § 2 och 3 mom., 12 § 1 och 3 mom., 13 § 2 mom., 14 §, 15 § 1 och 3 mom., 19―22 § samt 25 och 29 §,

av dem 6 § 1 mom. 3 punkten, 12 § 3 mom. och 19 § sådana de lyder i lag 482/2009 och 22 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, som följer:

5 §
Tillståndsmyndighet

Taxitillstånd beviljas på ansökan av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde den huvudsakliga stationsplatsen för trafiken finns.

6 §
Förutsättningar för beviljande av taxitillstånd

Om inte något annat följer av 19 § beviljas taxitillstånd en sökande som


3) har genomgått en företagarkurs i taxitrafik som förutsätter yrkeskompetens, om Trafiksäkerhetsverket utfärdat ett intyg till sökanden över godkänt företagarprov för taxitrafik,


8 §
Företagarkurs

Trafiksäkerhetsverket svarar för det kursprov som visar att taxitrafiksföretagarna är yrkeskompetenta. Verket kan anlita en utomstående expert för att utarbeta provuppgifterna och ordna provtillfället.

Den som underkänns i provet kan söka rättelse hos Trafiksäkerhetsverket. Rättelseyrkande ska framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Bestämmelser om sökande av ändring i Trafiksäkerhetsverkets beslut finns i 27 §.

12 §
Skyldighet att bedriva taxitrafik och skyldighet att anmäla jour

Innehavaren av ett taxitillstånd är skyldig att bedriva trafik i enlighet med taxitillståndet. Tillståndshavaren kan med den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralens samtycke avbryta bedrivandet av trafik för högst tre månader, om tillståndshavarens sjukdom hindrar honom eller henne från att arbeta som taxiförare och om det inte finns andra förare tillgängliga. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan på tillståndshavarens begäran av grundad anledning förlänga trafikavbrottet utöver tre månader, om tillståndshavaren är fortsatt sjuk och på grund av sin sjukdom eller av någon annan orsak inte förmått arbeta som taxiförare eller anställa en förare i sitt ställe.


Innehavare av taxitillstånd som bedriver trafik i landsbygdskommuner och på sådana stationsplatser vars avstånd från kommuncentrum är minst 20 kilometer eller vars tillstånd har beviljats med stöd av 10 § 4 mom. och som inte omfattas av ett fastställt körschema ska när tillståndet söks och därefter minst en gång om året till en närings-, trafik- och miljöcentral anmäla jourer eller avtalade jourturer under sådana veckodagar och tider på dygnet då efterfrågan är liten.

13 §
Körschema

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen fattar beslut om körschemat på förslag av innehavarna av taxitillstånden. Förslaget till körschema kan också göras av en sammanslutning som företräder innehavarna av taxitillstånd. När körschemat planeras och beslutet fattas ska tillståndshavarna behandlas opartiskt och så att deras rätt att bedriva trafik inte begränsas.


14 §
Samtrafik

I syfte att förbättra tillgången på taxitjänster kan den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen på eget initiativ eller på initiativ av tillståndshavarna eller en sammanslutning som företräder innehavarna av taxitillstånd förenhetliga stationsplatserna för taxitillstånden i två eller flera kommuner så att stationsplatserna för samtliga taxitillstånd är antingen helt eller delvis gemensamma. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan också bestämma att en beställningscentral ska förmedla beställningar också till sådana taxibilar som efter att de har fått en körning har avlägsnat sig från sin stationsplats och ännu inte hunnit återvända till den.

15 §
Beställningscentral

En beställningscentral ska göra en anmälan till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen innan verksamheten inleds.


Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan förbjuda en beställningscentral att inleda eller bedriva verksamheten, om beställningsförmedlingen inte har ordnats så att den fungerar dygnet runt eller om mottagande av förbeställningar inte har ordnats, om det har uppdagats allvarliga och väsentliga förseelser eller försummelser vid bedrivandet av beställningsförmedlingen eller om beställningscentralen vägrar förmedla beställningar till innehavare av taxitillstånd som bedriver trafik utanför körskiftet, när detta är tekniskt möjligt. Förbudet gäller till dess bristerna har avhjälpts. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan förena ett åläggande med vite på det sätt som bestäms i viteslagen (1113/1990).

19 §
Maximiantal taxitillstånd

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer årligen maximiantalet taxitillstånd per kommun. I beslutet om maximiantal bestäms det också hur många tillstånd som ska förenas med krav på fordonets tillgänglighet och hur många tillstånd som ska beviljas för en ansluten kommuns område.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska fastställa maximiantalen tillstånd till en sådan nivå att de inte heller vid tidpunkter när efterfrågan är som störst begränsar tillgången på taxitjänster eller försämrar kvaliteten på tjänsterna. Vid fastställandet av maximiantalen ska centralen använda de uppgifter som den har skaffat och erhållit genom uppföljningen av efterfrågan och tillgång enligt 20 §. Centralen kan också utnyttja uppgifterna för ett mindre eller större område än en kommun, om det behövs med tanke på tillgången på taxitjänster.

20 §
Uppföljning av efterfrågan och tillgång på taxitjänster

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen har till uppgift att inom sitt område följa förändringar i efterfrågan och tillgång på taxitjänster och hur lönsamheten i branschen utvecklas. Centralen ska också följa responsen från konsumenterna i fråga om tillgång och kvalitet samt huruvida tillgången är tillräcklig med tanke på näringslivets och kommunernas transportbehov.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska samla in och följa upp åtminstone följande uppgifter som inverkar på efterfrågan: befolkningsutvecklingen, invånarnas inkomstnivå, tätortsgrad, självförsörjningsgrad i fråga om arbetstillfällen, gatu- och vägnätets längd, antalet vårdplatser, antalet serveringstillstånd, antalet passagerarterminaler och kollektivtrafikens volym. Centralen ska samla in och följa upp åtminstone följande uppgifter som inverkar på tillgången: antalet gällande taxitillstånd, taxitrafikens omsättning och körningar per bil uttryckt i kilometer, taxiföretagens storlek och antalet beställningar som beställningscentralerna har förmedlat och inte förmedlat.

21 §
Närings-, trafik- och miljöcentralens tillsynsuppgifter

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska regelbundet och minst en gång om året kontrollera att en innehavare av ett taxitillstånd och den som är trafikansvarig hos en juridisk person fortfarande uppfyller de villkor för beviljande av tillstånd som föreskrivs i 6 § 1 mom. 2 och 5 punkten.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska minst en gång om året kontrollera att innehavaren av taxitillståndet bedriver trafik.

22 §
Återkallande av taxitillstånd

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska återkalla ett taxitillstånd för viss tid eller helt och hållet, om tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för erhållande av tillstånd.

Den behöriga närings-, trafik och miljöcentralen ska också återkalla ett taxitillstånd, om det vid bedrivandet av trafiken har uppdagats allvarliga och väsentliga förseelser eller försummelser som hänför sig till överlåtelse av taxitillståndet, tillgången på service, skyldigheten att bedriva taxitrafik, försummelse att fullgöra anmälningsskyldigheten i 12 §, prissättningen eller prisinformationens korrekthet, brott mot tystnadsplikten eller behandling av kundresponsen eller någon med dessa jämförbar underlåtenhet att iaktta de kvalitetsnormer som det föreskrivs om i 17 §.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska återkalla ett taxitillstånd, om trafiken inte har inletts senast vid den tidpunkt som fastställts i taxitillståndet, om bedrivandet av trafik har upphört eller om tillståndshavaren anhåller om att tillståndet ska återkallas.

En i 11 § 2 mom. avsedd överlåtares tillstånd ska återkallas, när beslutet om beviljande av tillstånd till förvärvaren har vunnit laga kraft, eller om det framgår att ansökan om tillstånd inte har gjorts inom den föreskrivna tiden på sex månader.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska i de fall som avses i 1 och 2 mom. i stället för att återkalla taxitillståndet ge tillståndshavaren en varning, om ett återkallande av tillståndet skulle vara oskäligt och de brister, förseelser eller försummelser som har framkommit kan rättas till eller är ringa.

Om grunden för återkallande av tillståndet eller för varningen är sådan att den kan rättas till, ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen innan tillståndet återkallas eller varningen ges bereda tillståndshavaren möjlighet att inom en utsatt tid rätta till bristen eller försummelsen. Den utsatta tiden får inte vara kortare än tre månader.

25 §
Utlämnande av uppgifter till närings-, trafik- och miljöcentralen

Innehavaren av ett taxitillstånd är trots affärs- eller yrkeshemlighet skyldig att på begäran av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral som avses i 5 § lämna ut uppgifter till centralen om sin årliga omsättning och antalet körda kilometer samt uppgifter som behövs för beviljande och återkallande av trafiktillstånd och tillsynen över trafiken.

En beställningscentral är skyldig att på begäran av närings-, trafik- och miljöcentralen inom sitt verksamhetsområde samla in och trots affärs- eller yrkeshemlighet till centralen lämna ut uppgifter om antalet förmedlade beställningar och beställningar som inte förmedlats samt för tillsynen nödvändiga uppgifter om de innehavare av taxitillstånd som hör till beställningscentralen.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. ska lämnas ut utan dröjsmål, i den form som myndigheten begär och avgiftsfritt. Om uppgifterna inte lämnas ut på begäran och inte trots uppmaning lämnas inom en skälig, minst en månad lång tid, kan den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ålägga innehavaren av taxitillståndet eller beställningscentralen att rätta till sin försummelse. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan förena ett åläggande med vite på det sätt som bestäms i viteslagen.

29 §
Uppgifter i personregister

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att trots sekretessbestämmelserna få uppgifter ur straffregistret, bötesregistret, fordonstrafikregistret, utsökningsregistret och skatteförvaltningens datasystem om de som ansöker om taxitillstånd, innehavare av taxitillstånd och trafikansvariga för behandlingen av ärenden som gäller beviljande och återkallande av taxitillstånd. Centralen har dessutom rätt att få uppgifter ur dessa register för de kontroller som nämns i 21 § 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.