1312/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 juli 2006 om trafikföretagarutbildning för vägtrafik (694/2006) 2 § 1 mom., 4 §, 6 § 1 mom. 4 punkten och 2 och 3 mom. samt 7 och 8 § som följer:

2 §
Tillståndspliktig verksamhet

För meddelande av trafikföretagarutbildning krävs tillstånd av Trafiksäkerhetsverket.


4 §
Ansökan om tillstånd för trafikföretagarutbildning

Tillstånd för trafikföretagarutbildning ska sökas skriftligen hos Trafiksäkerhetsverket. Ansökan ska innehålla de uppgifter som tillståndsmyndigheten har begärt och som behövs för behandlingen av ansökan.

6 §
Återkallande av tillstånd för trafikföretagarutbildning

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla ett tillstånd för trafikföretagarutbildning helt eller för viss tid


4) om tillståndshavaren utan godtagbar orsak upprepade gånger underlåter att ordna de kurser som denne uppgett för Trafiksäkerhetsverket.

Trafiksäkerhetsverket kan i stället för att återkalla tillståndet tilldela tillståndshavaren en varning, om det med beaktande av trafikföretagarutbildningens syfte och målsättning skulle vara oskäligt att tillståndet återkallas eller om tillståndshavaren redan har avhjälpt bristerna.

Trafiksäkerhetsverket ska på begäran av tillståndshavaren återkalla tillståndet.

7 §
Övervakning av trafikföretagarutbildningen

Trafiksäkerhetsverket övervakar ordnandet av trafikföretagarutbildning. Verket har rätt att inspektera platser där tillståndshavarna ger trafikföretagarutbildning enligt denna lag. Inspektioner får dock inte utföras på platser som omfattas av hemfriden.

8 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som Trafiksäkerhetsverket har meddelat med stöd av denna lag får sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Trafiksäkerhetsverket kan i sitt beslut bestämma att beslutet ska iakttas innan det har vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställigheten tills besvären har avgjorts.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På tillstånd som beviljats och beslut som meddelats av Fordonsförvaltningscentralen och som är i kraft vid denna lags ikraftträdande tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om Trafiksäkerhetsverkets tillstånd och beslut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.