1309/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om farledsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2005 om farledsavgift (1122/2005) 3 § 2 mom., 9 § och 25 § 3 mom. som följer:

3 §
Behöriga myndigheter

Trafiksäkerhetsverket ska trots sekretessbestämmelserna ge tullmyndigheterna uppgifter, utredningar, utlåtanden och annat material som behövs för tillämpningen av denna lag. Verket ska vid behov ge tullmyndigheterna även annan handräckning.

9 §
Fastställande av nettodräktighet

Om ett fartyg inte har något mätbrev, om den dräktighet som anges i mätbrevet inte motsvarar fartygets faktiska dräktighet eller om fartyget enligt gällande mätningsregler för fartyg inte är berättigat att använda den nettodräktighet som anges i mätbrevet, fastställer Trafiksäkerhetsverket den nettodräktighet för fartyget som används vid uträknandet av farledsavgiften i enlighet med gällande mätningsregler för fartyg.

25 §
Ändringssökande

I beslut som Trafiksäkerhetsverket har fattat med stöd av 9 § får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.