1307/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 augusti 2005 om fartygstrafikservice (623/2005) 2 § 4 punkten, 11 § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom., 13 § 2 mom., 15 § 1 mom., i 15 § 2 mom. det inledande stycket, 15 § 4 mom., 25 §, 26 § 1 mom., 27 §, 28 § 2 och 3 mom. och 31 § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


4) VTS-myndighet Trafikverket,


11 §
Behörighet för VTS-operatörer och arbetsplatsutbildning

Den som har ett giltigt, av Trafiksäkerhetsverket beviljat behörighetsintyg för VTS-operatörer och som har genomgått arbetsplatsutbildning för VTS-operatörer får vara VTS-operatör. VTS-myndigheten gör i behörighetsintyget en anteckning om genomgången arbetsplatsutbildning.

VTS-myndigheten ska ha en plan för arbetsplatsutbildningen som ska innehålla en beskrivning av den utbildningshelhet som ges samt definitioner på de kunskaper och färdigheter ämnesområdesvis som en person som genomgått en utbildningsperiod med godkänt resultat ska ha.


12 §
Behörighetsintyg för VTS-operatörer

Trafiksäkerhetsverket antecknar i ett behörighetsintyg den fartygstrafikservice som innehavaren av behörighetsintyget är berättigad att tillhandahålla.


13 §
Behörighet för VTS-chefer

Den som har ett giltigt, av Trafiksäkerhetsverket beviljat behörighetsintyg för VTS-operatörer, har genomgått grundutbildningen för VTS-chefer och i behövlig utsträckning behärskar finska, svenska och engelska får vara VTS-chef. Trafiksäkerhetsverket gör i behörighetsintyget en anteckning om grundutbildning som genomgåtts med godkänt resultat.


15 §
Återkallande av behörighetsintyg för VTS-operatör

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla behörighetsintyget för en VTS-operatör, om han eller hon inte längre i fråga om kunskaper och färdigheter uppfyller kraven för erhållande av behörighetsintyg.

Trafiksäkerhetsverket kan, efter att ha undersökt saken, återkalla ett behörighetsintyg, om


I de fall som avses i 1 och 2 mom. kan Trafiksäkerhetsverket ålägga innehavaren av behörighetsintyget att genast tillställa den behöriga myndigheten sitt intyg.


25 §
Godkännande av utbildningsprogram

VTS-myndigheten ska ha ett utbildningsprogram för uppgifter inom fartygstrafikservicen. Ett utbildningsprogram ska omfatta åtminstone fartygstrafikservicens grunder, kommunikation, de bestämmelser och föreskrifter som ska tillämpas i uppgifterna samt hantering av undantagssituationer.

26 §
VTS-behörighetsregister

Trafiksäkerhetsverket ska föra ett personregister (VTS-behörighetsregister) som utnyttjas i övervakningen av behörigheten hos VTS-operatörer och VTS-chefer samt i den uppföljning av serviceuppgifterna som hänför sig till övervakningen.


27 §
Förteckning över läroanstalter

Trafiksäkerhetsverket ska föra en förteckning över de läroanstalter som ger grundutbildning för VTS-operatörer och VTS-chefer.

28 §
Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket och VTS-myndigheten övervakar iakttagandet av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Iakttar inte ett fartyg denna lag, de beslut och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, bestämmelserna i internationella avtal eller beslut av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), ska Trafiksäkerhetsverket eller VTS-myndigheten anmäla detta till fartygets flaggstat, om brottet mot bestämmelserna är klart och allvarligt.

31 §
Ändringssökande

I förvaltningsbeslut som den behöriga myndigheten, Trafiksäkerhetsverket och VTS-myndigheten har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.