1302/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 november 2003 om ett informationssystem för väg- och gatunätet (991/2003) 4―9 § som följer:

4 §
Administreringen av informationssystemet

För inrättandet av informationssystemet för väg- och gatunätet samt för administreringen, upprätthållandet, informationstjänsten och utlämnandet av uppgifter samt för det tekniska utvecklandet av systemet svarar Trafikverket.

5 §
Inrättandet av informationssystemet

Trafikverket levererar för förvaring i informationssystemet för väg- och gatunätet de uppgifter om allmänna vägars egenskaper som Trafikverket förfogar över. Lantmäteriverket levererar, i enlighet med det avtal som det slutit med Trafikverket, för lagring i systemet uppgifter om de i denna lag avsedda trafikledernas position och de uppgifter om egenskaper som lantmäteriverket förfogar över i fråga om lederna. En kommun kan i enlighet med det avtal som den slutit med Trafikverket för lagring i informationssystemet för väg- och gatunätet leverera uppgifter om gator och de enskilda vägar som kommunen sköter om.

6 §
Upprätthållande av informationssystemet

När de basuppgifter som avses i 5 § har levererats till informationssystemet för väg- och gatunätet och systemet har tagits i bruk, svarar Trafikverket, lantmäteriverket och en kommun för att de uppgifter som behövs för upprätthållandet av informationssystemet levereras till systemet.

Trafikverket levererar till systemet de ändringsuppgifter som gäller allmänna vägar. Lantmäteriverket levererar, i enlighet med det avtal som det slutit med Trafikverket, till systemet de ändringsuppgifter som avser positionen för allmänna och enskilda vägar och för gator samt de ändringsuppgifter som gäller enskilda vägars egenskaper. Kommunerna meddelar eller levererar, i enlighet med det avtal som respektive kommun slutit med Trafikverket, de ändringsuppgifter som gäller gator och de enskilda vägar som kommunen sköter om.

7 §
Utlämnande av uppgifter ur informationssystemet

Trafikverket kan ur informationssystemet lämna ut uppgifter för användning som sådana och för producering av tjänster antingen som ett skriftligt utdrag eller via en teknisk anslutning eller i annan maskinellt bearbetbar form.

8 §
Avgifter

Trafikverket tar ut en avgift för de prestationer och informationstjänster som lämnas ut från informationssystemet för väg- och gatunätet. Avgiftens storlek bestäms i enlighet med grunderna i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Trafikverket ska dock i fråga om lantmäteriverket och en kommun, som fullgör den i ett avtal angivna underhållsskyldigheten, avgiftsfritt lämna ut uppgifter som är avsedda för annat ändamål än kommersiellt bruk, förutsatt att uppgifterna gäller lantmäteriverkets eller kommunens egen bransch eller eget område. Samma rätt har samkommuner eller andra motsvarande kommunala samarbetsorgan.

9 §
Ansvaret för uppgifterna

Trafikverket ansvarar inte för skada som eventuellt orsakats till följd av brister eller fel beträffande innehållet i uppgifter som lantmäteriverket eller en kommun har levererat till Trafikverket och som detta lämnar ut ur informationssystemet för väg- och gatunätet. Trafikverket korrigerar dock utan dröjsmål och utan ersättning väsentliga fel och brister som konstaterats i den utlämnade uppgiftsmängden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.