1294/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av sjötrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjötrafiklagen av den 20 juni 1996 (463/1996) 2 § 1 mom., 6 § 3 mom., 9 §, 15 § 2 mom., 16 §, 17 § 1 och 2 mom., 18 §, 19 § 2 mom., 21 § 3 mom. samt 22, 23 och 26 §, av dem 22 § sådan den lyder i lag 102/2000, och

fogas till lagen en ny 21 a § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på farkoster och användningen av dem samt på ordnande av ledningstjänster för kanaltrafiken inom finskt vattenområde och inom Saima kanals arrendeområde.


6 §
Allmänna krav som gäller den som framför en farkost

Trafiksäkerhetsverket kan, med beaktande av farkostens storlek, slag, användningsändamål och det område där den färdas, bestämma att den som framför en viss farkosttyp eller en enskild farkost ska ha fyllt 18 år och ha visat sig besitta de kunskaper och den förmåga som Trafiksäkerhetsverket närmare kräver för framförandet av ifrågavarande farkosttyp eller enskilda farkost.

9 §
Krav som gäller farkoster och deras utrustning

I fråga om farkosters konstruktion och deras motorer samt utrustning och tillbehör kan genom förordning av statsrådet utfärdas sådana bestämmelser som anses nödvändiga för säkerheten, den allmänna ordningen eller förebyggandet av olägenheter för miljön.

Trafiksäkerhetsverket kan meddela närmare tekniska föreskrifter om egenskaperna, konstruktionen, slaget, antalet, skicket och användningen i fråga om farkoster och deras motorer samt utrustning och tillbehör.

Trafiksäkerhetsverket kan i enskilda fall av särskilda skäl bevilja undantag från de bestämmelser som gäller farkosters konstruktion, motor, utrustning och tillbehör. Efter att ha förvissat sig om att farkosternas säkerhet har tryggats på annat sätt kan Trafiksäkerhetsverket på begäran av den som arrangerar ett båtsportsevenemang bevilja de farkoster som deltar i evenemanget undantag från bestämmelserna och föreskrifterna om farkosters konstruktion, utrustning och utrustande.

15 §
Regionala förbud och begränsningar

Beslut om förbud och begränsningar som gäller allmänna farleder fattas av Trafikverket och beträffande andra vattenområden av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.


16 §
Förbud och begränsningar som gäller farkosttyper

Om användningen av en viss motordriven farkosttyp medför särskilt betydande olägenheter för naturen eller den övriga miljön, fisket eller någon annan näring, allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt intresse, kan den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller, om det är fråga om en farkost som används för handelssjöfart, Trafiksäkerhetsverket förbjuda eller begränsa användningen av denna farkosttyp på ett visst område.

17 §
Behandlingen av förbuds- och begränsningsärenden

En framställan om att förbud eller begränsningar som avses i 15 och 16 § ska utfärdas kan göras av kommunen eller en kommunmedlem eller av en sådan myndighet, sammanslutning eller ägare till ett vattenområde som berörs av saken. En framställan om utfärdande av förbud eller begränsningar kan också göras av Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket eller den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.

Innan förbud eller begränsningar utfärdas ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen, Trafikverket eller Trafiksäkerhetsverket höra den kommun vars område förbudet eller begränsningen gäller samt ge de myndigheter, sammanslutningar, ägare till vattenområden och andra som berörs av saken tillfälle att bli hörda.


18 §
Ikraftträdande av förbud och begränsningar

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen, Trafikverket eller Trafiksäkerhetsverket kan bestämma att dess beslut om förbud eller begränsningar även om det överklagas ska träda i kraft på det sätt som bestäms i beslutet och efter det att beslutet har tillkännagivits. Besvärsinstansen kan dock förbjuda att beslutet verkställs.

19 §
Utmärkning av förbud och begränsningar

Som förbuds- och begränsningsmärken används sjötrafikmärken som överensstämmer med Trafikverkets beslut.


21 §
Tillstånd till tävlingar och övningar

Tillstånd till en tävling eller övning som genomförs på flera kommuners område beviljas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. Tillstånd till tävling eller övning som genomförs på flera centralers område beviljas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral på vars verksamhetsområde tävlingen eller övningen huvudsakligen genomförs.


21 a §
Ordnande av ledningstjänster för kanaltrafiken

Trafikverket ansvarar för att ordna ledningstjänster för kanaltrafiken. Trafikverket ingår avtal med en privat tjänsteproducent, som förbinder sig att leverera ledningstjänster för kanaltrafiken inom ett visst verksamhetsområde.

Ledningstjänster för kanaltrafiken ska tillhandahållas jämlikt för alla fartyg.

Vid tillhandahållandet av ledningstjänster ska kraven på god förvaltning iakttas.

På en person som deltar i att tillhandahålla ledningstjänster tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon utför uppgifter som direkt anknyter till ledningstjänster för kanaltrafiken.

22 §
Sökande av ändring

Besvär över beslut som avses i denna lag får anföras hos förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär som gäller ett beslut som en behörig närings-, trafik- och miljöcentral har meddelat med stöd av 15 § 2 mom., 16 § eller 21 § 3 mom. eller som Trafikverket har meddelat med stöd av 15 § 2 mom. eller som Trafiksäkerhetsverket har meddelat med stöd av 16 § behandlas i den förvaltningsdomstol inom vars domkrets största delen av det vattenområde som beslutet gäller är beläget. I övrigt bestäms den behöriga förvaltningsdomstolen enligt den förvaltningsdomstols domkrets där den myndighet vars beslut överklagas har sitt verksamhetsställe.

23 §
Tillsyn

Den allmänna tillsynen över att denna lag iakttas ankommer på Trafikverket. Beträffande förebyggandet och bekämpningen av olägenheter för miljön ankommer den allmänna tillsynen över att lagen iakttas på den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen inom dess verksamhetsområde. Användningen av farkoster på vattenområden övervakas av Trafiksäkerhetsverket, polisen, gränsbevakningsväsendet och tullverket.

26 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om trafikregler för sjötrafiken och utmärkning av farleder samt om ledning av sjötrafiken och övervakning i anslutning därtill.

Trafikverket meddelar föreskrifter om ledning av sjötrafiken och övervakning i anslutning därtill, trafikregler för sjötrafiken och utmärkning av farleder.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.