1291/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 39 § 1 mom., 49 § 3 mom. 1 och 4 punkten, 50 § 3 mom., 51 § 1 och 3 mom., 53 §, 66 § 2 mom., 69 § 2 mom., 82 d §, 87 § 4 och 5 mom., 97, 106 a och 106 b §,

av dem 49 § 3 mom. 1 och 4 punkten sådana de lyder i lag 523/2009, 50 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1010/2002, 53 § sådan den lyder i lag 343/2006, 66 § 2 mom. och 69 § 2 mom. sådana de lyder i lag 367/2002, 82 d och 97 § sådana de lyder i lag 989/1992, 87 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 1091/2002, 106 a § sådan den lyder i lag 1242/1997 och 106 b § sådan den lyder i lag 1594/1995, som följer:

39 §
Ankomst till färja

Utryckningsfordon och fordon i polisens tjänsteuppdrag har rätt att komma ombord på färja och förbindelsefartyg före andra fordon. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan utfärda närmare bestämmelser om i vilken ordning övriga fordon får komma ombord på färja eller förbindelsefartyg.


49 §
Personer som reglerar trafiken

För säkerställande av trygg och smidig trafik får trafiken regleras också av dem som

1) Trafikverket förordnar att reglera trafiken i plankorsningar mellan väg och järnväg,


4) Trafikverket eller polisen förordnar att reglera trafiken vid specialtransporter,


50 §
Trafikanordningar

Trafikverket utfärdar närmare föreskrifter om trafikanordningarnas färg, konstruktion och mått, och det kan bevilja undantag från dessa föreskrifter.

51 §
Uppsättande av trafikanordning

En trafikanordning uppsätts på landsväg av väghållningsmyndigheten. Kommunen uppsätter trafikanordningen på gata, byggnadsplaneväg, torg och annat trafikområde av motsvarande slag. Innan en sådan trafikanordning som är avsedd att vara bestående uppsätts ska kommunen ge polisen tillfälle att avge utlåtande i ärendet.


Beslut om användning av vägmärke som anger tätort fattas av kommunen, efter att i fråga om landsvägar ha hört väghållningsmyndigheten. Vägmärket uppsätts på landsvägar av väghållningsmyndigheten och på andra vägar av kommunen.


53 §
Leder för gång-, cykel- och mopedtrafik

De behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna samt kommunerna ska i mån av möjlighet ordna behövliga förbindelser för den lätta trafiken genom att för varje kommunikationsled bygga eller med trafikanordning reservera en särskild led för gång-, cykel- och mopedtrafik, gårdsgata, gågata eller en till vägen hörande gångbana och cykelbana.

66 §
Tillstånd att hålla bilskola

Trafiksäkerhetsverket beviljar tillstånd att hålla bilskola. Tillstånd att hålla bilskola beviljas om sökanden med hänsyn till yrkesskicklighet, tillförlitlighet, solvens och övriga egenskaper anses vara lämplig att hålla bilskola. Om sökanden är en juridisk person, ska den föreståndare som ansvarar för undervisningen i bilskolan i fråga om yrkesskicklighet, tillförlitlighet och övriga egenskaper vara lämplig att hålla bilskola, på behörigt sätt kunna svara för de uppgifter som ålagts föreståndaren, inte vara försatt i konkurs och inte ha begränsad handlingsbehörighet.


69 §
Övningsbanor

Kommunikationsministeriet beslutar vilka orter som ska ha övningsbanor och utfärdar närmare bestämmelser om banornas dimensioner, konstruktion och utrustning samt om godkännande av dem. Övningsbanorna godkänns av Trafiksäkerhetsverket.

82 d §
Tillstånd till undantag

Trafiksäkerhetsverket kan av synnerliga skäl medge undantag från de krav i fråga om ålder och hälsa som gäller för körkortstillstånd och körrätt.

87 §
Fordons mått och massa samt lastning av fordon

Trafiksäkerhetsverket kan bevilja undantag från bestämmelserna om mått och massa för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i någon annan stat än en som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om giltighetstiden för undantag som har beviljats av Trafiksäkerhetsverket och vid behov om andra villkor, om iakttagande av ömsesidighet vid beviljande av undantag och om andra förutsättningar för beviljande av undantag.


97 §
Andra trafikövervakare

En tjänsteman som av kommunikationsministeriet förordnats att övervaka trafiken har i sina tjänsteåligganden samma befogenheter som en polisman har enligt 93―96 §.

En tjänsteman som av Trafikverket förordnats att kontrollera fordons mått, massa och belastning har i dessa tjänsteåligganden samma befogenheter som en polisman har enligt 93, 94 och 96 §. Samma befogenhet har en tullman och en gränsbevakningsman i tjänsteåligganden som hänför sig till trafikövervakning.

106 a §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i polisens, den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralens eller Trafiksäkerhetsverkets beslut finns i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat bestäms särskilt. Polisens eller den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralens beslut kan dock verkställas trots besvär.

106 b §
Ansökan om rättelse

I beslut som den som mottagit förarexamen har fattat med stöd av denna lag får yrkas rättelse hos Trafiksäkerhetsverket, om inte något annat föreskrivs i lag eller förordning. Rättelseyrkandet ska lämnas inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Till beslutet ska fogas anvisning om rättelseyrkande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På tillstånd som beviljats och beslut som meddelats av Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen eller Fordonsförvaltningscentralen och som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om Trafiksäkerhetsverkets tillstånd och beslut. På föreskrifter som meddelats av Vägförvaltningen och som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om Trafikverkets föreskrifter, och på tillstånd som beviljats och beslut som meddelats av länsstyrelsen och som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd och beslut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.