1252/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande och temporär ändring av 22 a §

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 23 a § 6 mom., 40 § 2 mom., 43 § 2 mom., 59 § och 77 § 5 mom. samt temporärt 22 a § 6 mom.,

sådana de lyder, 22 a § 6 mom. och 23 a § 6 mom. i lag 565/2004, 40 § 2 mom. och 43 § 2 mom. i lag 345/2002 samt 59 § och 77 § 5 mom. i lag 1079/2005, som följer:

22 a §
Försummelseavgift

Försummelseavgiften är inte en avdragbar utgift i beskattningen. Försummelseavgiften redovisas till staten. På en debiterad och obetald försummelseavgift som har förfallit till betalning uppbärs en årlig ränta som motsvarar den i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) avsedda dröjsmålsräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med en procentenhet. Räntan på obetald försummelseavgift är inte avdragbar vid inkomstbeskattningen.

23 a §
Sökande av ändring

Om försummelseavgift återbärs med anledning av överklagande, ska på återbäringen räknat från betalningsdagen till återbetalningsdagen betalas ränta som motsvarar den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter. Räntan är dock minst 0,5 procent. Ränta på återbäring är inte skattepliktig inkomst vid inkomstbeskattningen.

40 §
Samfundsränta

Om den skatt som har påförts ett samfund eller en samfälld förmån understiger de förskott som räknas som betalning för skatten, räknas samfundsränta på den skillnad som ska återbäras (samfundsränta som återbärs). Den samfundsränta som återbärs är den i 1 mom. avsedda referensräntan minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent.

43 §
Kvarskatteränta och återbäringsränta

Kvarskatteräntan och återbäringsräntan är den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Till den del kvarskatten överstiger 10 000 euro, är kvarskatteräntan dock referensräntan förhöjd med två procentenheter.

59 §
Rättelse av beskattningen i fråga om dödsbon

Om den skattskyldige har avlidit ska rättelse av beskattningen avse dödsboet. Den rättelse av beskattningen som avses i 56 § 4 mom. ska då göras inom två år från utgången av det kalenderår under vilket bouppteckningen har getts till Skatteförvaltningen.

77 §
Räknande av ränta i ändringssituationer

Kvarskatteräntan är i en ändringssituation lika stor som vad som föreskrivs i 43 § 2 mom. till utgången av den andra månaden efter slutförandet av den skattskyldiges beskattning. För tiden därefter är kvarskatteräntan den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Den samfundsränta som ska betalas är i en ändringssituation lika stor som vad som föreskrivs i 40 § 1 mom. till utgången av den andra månaden efter slutförandet av den skattskyldiges beskattning. För tiden därefter är samfundsräntan den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Lagens 22 a § 6 mom. gäller till och med den 31 december 2010.

Lagen tillämpas på räntor som ska beräknas för tiden från och med den 1 januari 2010. Lagens 22 a § 6 mom. tillämpas dock på räntor som ska beräknas för tiden från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2010. Bestämmelsen i 59 § om tidsfristen för rättelse av beskattning tillämpas första gången vid beskattningen för 2006.

RP 133/2009
FiUB 39/2009
RSv 208/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.