1248/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring och temporär ändring av 48 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 48 § 5 mom. och

fogas temporärt till 48 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1465/1994, 896/2001, 558/2005, 1128/2005 och 1218/2006, ett nytt 8 mom. som följer:

48 §
Skattefria överlåtelsevinster

Om 1 mom. 3 punkten har tillämpats på överlåtelsen och om mottagaren överlåter samma egendom vidare innan fem år har förflutit från förvärvet ska, då beloppet av hans eller hennes överlåtelsevinst räknas ut, det belopp av den skattepliktiga överlåtelsevinsten som i enlighet med 1 mom. 3 punkten inte har ansetts som hans eller hennes fångesmans skattepliktiga inkomst dras av från anskaffningsutgiften eller från det belopp som enligt bestämmelserna i 46 § 1 mom. eller 49 § åtminstone ska dras av från överlåtelsepriset.


Överlåtelsevinst som en fysisk person eller ett dödsbo får vid överlåtelse av åker mellan den 1 januari 2009 och den 31 december 2010 är inte skattepliktig inkomst, om åkern har överlåtits för odling till en person som bedriver yrkesmässigt jordbruk. Med åker avses en åker som införts i åkerskiftesregistret i enlighet med lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008). Med den som bedriver yrkesmässigt jordbruk avses en fysisk person som aktivt bedriver jordbruk antingen för egen räkning eller som delägare i en sammanslutning och som fått sådant stöd som avses i 2 § 1 punkten i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) det skatteår då överlåtelsen skedde eller det skatteår som följde på överlåtelseåret. Om bestämmelserna i detta moment har tillämpats på överlåtelsen och om mottagaren, som är släkt med överlåtaren på det sätt som avses i 1 mom. 3 punkten, överlåter åkern vidare innan fem år har förflutit från förvärvet, ska bestämmelserna i 5 mom. tillämpas på motsvarande sätt. Om en mottagare som inte är släkt med överlåtaren på det sätt som avses i 1 mom. 3 punkten överlåter åkern vidare innan fem år har förflutit från förvärvet, ska 60 procent av åkerns anskaffningsutgift dras av då överlåtelsevinsten räknas ut.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Lagens 48 § 8 mom. är i kraft till och med den 31 december 2010.

RP 118/2009
FiUB 34/2009
RSv 188/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.