1245/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om enskilda vägar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 december 2000 om enskilda vägar (1267/2000) 9―11 §, 13 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1302/2001, 14―17 § samt 18 § 2 och 3 mom. som följer:

9 §

Ansökan om statsbidrag för underhåll av en enskild väg ska lämnas in till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen senast i augusti året före det kalenderår från vars början statsbidrag söks. Till ansökan ska fogas protokollsutdrag från den förrättning vid vilken väglaget har bildats och en aktuell delägarförteckning samt en karta över vägen och dess influensområde. Av delägarförteckningen och kartan ska framgå den fasta bosättningen inom vägens influensområde.

10 §

Närings-, trafik- och miljöcentralen avgör ansökan om statsbidrag före utgången av det år då den lämnats in. I beslutet fastställs den av centralen uppmätta längden av den vägsträcka för vilken bidrag beviljas samt underhållsklassen för vägens olika avsnitt.

Av särskilda skäl kan närings-, trafik- och miljöcentralen behandla också en bidragsansökan som inlämnats efter föreskriven tid.

11 §

Beslutet om statsbidrag är i kraft tills vidare. Har de förhållanden på vilka bidragsbeslutet grundar sig förändrats avsevärt, kan närings-, trafik- och miljöcentralen ändra sitt beslut.

När ett ärende som avses i 1 mom. blir anhängigt på initiativ av centralen, ska väglaget innan ärendet avgörs ges tillfälle att bli hört.

13 §

När de kalkylerade underhållskostnaderna fastställs är de kilometerkostnader för underhållet som används som utgångspunkt 910 euro enligt 2002 års kostnadsnivå. Trafikverket ser över kostnaderna årligen enligt ändringen av jordbyggnadskostnadsindexet.


14 §

Väglaget ska senast före utgången av februari följande år tillställa närings-, trafik- och miljöcentralen en utredning över underhållsårets kostnader för färjsträckor, broar som årligen nedmonteras och vintervägar.

Av särskilda skäl kan närings-, trafik- och miljöcentralen behandla också en i 1 mom. nämnd utredning som inlämnats efter föreskriven tid.

15 §

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska minst en gång under tre år genom inspektion på vägen övervaka underhållet av de vägar som får statsbidrag. Centralen ska ge väglagets representanter möjlighet att delta i inspektionen.

16 §

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska betala in statsbidraget på det bankkonto som väglaget uppger, om möjligt senast inom december under underhållsåret. Bidrag för färjsträckor, för broar som nedmonteras och för vintervägar samt eventuella förskott betalas dock senast i maj. Bidragsprocenten fastställs i utbetalningsbeslutet. Bidraget betalas i hela euro och avrundas nedåt till närmaste euro. Det minsta bidraget som betalas är 10 euro.

17 §

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska årligen göra ett sammandrag av sina beslut enligt 10 och 11 § och tillställa kommunen ett utdrag ur det.

18 §

Statsbidrag för förbättring av väg ska sökas hos närings-, trafik- och miljöcentralen i god tid innan arbetena inleds. Till ansökan ska fogas en plan över förbättringsarbetena och ett kostnadsförslag.

Bidragsprocenten, betalningstidtabellen för bidraget samt eventuella villkor för utförande av arbetet bestäms i närings-, trafik- och miljöcentralen bidragsbeslut. Bidrag betalas inte, om inte särskilt skäl därtill föreligger, för sådana arbeten som har utförts utan centralens tillstånd före centralens bidragsbeslut.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 22 december 2009

Kommunikationsminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Kaisa Leena Välipirtti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.