1240/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 24 september 2008 om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (615/2008) 5 § 3, 6 och 8 mom., 6 § 2 mom. och 9 § som följer:

5 §
Verkligt värde

Om det verkliga värdet på ett finansiellt instrument inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt enligt 1 eller 2 mom., värderas det finansiella instrumentet i enlighet med 8 kap. 16 § 1 och 2 mom. i försäkringsbolagslagen (521/2008).


Om det verkliga värdet på förvaltningsfastigheten inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt enligt 4 eller 5 mom., värderas förvaltningsfastigheten i enlighet med 8 kap. 16 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen.


Om ett försäkringsföretag i sin balansräkning antecknar ett finansiellt instrument, en förvaltningsfastighet, eller en biologisk tillgång till verkligt värde i enlighet med 8 kap. 17 § i försäkringsbolagslagen, ska i balansräkningen och resultaträkningen, med iakttagande av särskild försiktighet, antecknas den uppskjutna skatteskuld eller skattefordran som beror på temporära skillnader mellan bokföringsvärdena och beskattningsvärdena.

6 §
Antecknande av förändringar i det verkliga värdet i resultaträkningen

Om ett finansiellt instrument, en förvaltningsfastighet eller en biologisk tillgång som antecknas till verkligt värde har förvärvats under räkenskapsperioden, antecknas som intäkt eller kostnad för räkenskapsperioden skillnaden mellan det verkliga värdet på det finansiella instrumentet, förvaltningsfastigheten och den biologiska tillgången på bokslutsdagen och anskaffningsutgiften enligt 8 kap. 16 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen.

9 §
Noter till koncernbokslut och uppgifter som ska anges i moderbolagets verksamhetsberättelse

För ett försäkringsföretag eller en försäkringsholdingsammanslutning som är moderföretag med dotterföretag vilkas branschandel inte överstiger de tröskelvärden som avses i 4 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) och om inget annat följer av 8 kap. 22 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen, ska som noter till koncernbokslutet meddelas de uppgifter om koncernen som avses i 8 §.Denna förordning träder i kraft den 30 december 2009.

Helsingfors den 29 december 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Försäkringsöverinspektör
Tom Strandström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.