1225/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 maj 2007 om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 12 § 2 mom. 1 punkten, 13 § 2 mom., 14 § 1 mom. 4 punkten, 17 § 6 mom., i 30 § 2 mom. det inledande stycket, 41 §, 45 § 2 mom. och 53 § 1 mom.,

av dem 12 § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 1002/2008, samt

fogas till lagen en ny 30 a § som följer:

12 §
Årsinkomst

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom.

1) beaktas inkomst som intjänats som företagare, lantbruksföretagare och stipendiat till det belopp som arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) och lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) har fastställts till, och


13 §
Förmögenhet som skall beaktas

Den förmögenhet som nämns i 1 mom. och 2 punkten beaktas till det värde som fastställts eller beräknats vid beskattningen. Som värdet på skogsegendom beaktas den inkomst av skogsbruk som avses i 12 § 2 mom. multiplicerad med talet 10. Obligationer och masskuldebrev beaktas till sitt gängse värde. Som värdet på offentligt noterade aktier och andelar i placeringsfonder beaktas 70 procent av värdet den sista börsdagen under året före tidpunkten för beviljandet eller justeringen av bostadsbidraget. Försäkringsplaceringar beaktas till återköpsvärde.


14 §
Prioriterade inkomster

När bostadsbidraget beräknas skall som årsinkomst inte beaktas sökandens och sökandens makes, makas eller sambos


4) barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992), underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008) eller sådant underhållsbidrag för barn som betalas med stöd av domstolsbeslut eller skriftligt avtal,


17 §
Justering av bostadsbidraget

Bostadsbidragets belopp ändras från ingången av den månad som följer på den under vilken ett i 10 § avsett barn som berättigar till höjning av maximibeloppet flyttar till samma bostad som bidragstagaren eller från bostaden. Beloppet beräknas på grundval av maximibeloppet enligt grunderna för fastställande av det föregående beslutet och enligt tidpunkten för meddelandet av beslutet. Innan beslutet fattas ska bidragstagaren höras.

30 §
Indrivning av bostadsbidrag från arbetspension eller ersättning som betalas retroaktivt

Folkpensionsanstalten har rätt att hos den som betalar pension enligt de lagar som nämns i 6 § i folkpensionslagen driva in pension som denna betalar retroaktivt till den del pensionen motsvarar det bostadsbidrag som har betalats till ett för stort belopp, om den som betalar pension


30 a §
Temporärt beviljande av bostadsbidrag

Om den som ansöker om bostadsbidrag har ansökt om pension eller förmån i en annan stat, kan bostadsbidraget beviljas temporärt för den tid behandlingen av ärendet pågår. När Folkpensionsanstalten får uppgifter om den pension eller förmån som sökanden har ansökt om i en annan stat fattar den ett slutligt beslut om bostadsbidraget.

41 §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad pension eller ersättning

Om den som får bostadsbidrag har beviljats en sådan folkpension, efterlevandepension eller arbetspension eller ersättning enligt 22 § 1 eller 2 mom. i folkpensionslagen retroaktivt som ska beaktas som inkomst i bostadsbidraget eller om en sådan förmån har höjts, kan Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet enligt 42 § i denna lag eller utan partens samtycke enligt 39 § 2 mom. avgöra ärendet på nytt efter att ha hört den som saken gäller.

45 §
Uppgifter om institutionsvård och fängelsestraff

För verkställigheten av bostadsbidraget enligt denna lag ska en enhet inom Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter underrätta Folkpensionsanstalten om när ett straff börjar, när en person friges samt när frihet på prov börjar och avbryts. Uppgifter ska lämnas om bidragstagare som har börjat avtjäna ett över tre månader långt fängelsestraff eller ett förvandlingsstraff för böter som ska avtjänas utöver det. Uppgifter ska också lämnas då häktningstiden omedelbart före straffverkställigheten dras av från straffet och den sammanräknade tiden för avdraget och straffverkställigheten överstiger tre månader.


53 §
Indexbindning

De belopp som anges i denna lag, bortsett från beloppen enligt 12 § 3 mom. och 13 § 3 mom., binds vid förändringar i prisnivån så som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Det inledande stycket i 30 § 2 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2011.

RP 235/2009
ShUB 51/2009
RSv 233/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.