1217/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 januari 2004 om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004) 8 § 1 mom., 10 §, 14 § 1 mom., 15 § 2 mom., 20 § 2 mom., 23 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 24 § 2 mom., 25 och 26 §, 27 § 1 och 3 mom., 28 § 1 och 3 mom., 38 § 1 mom. och 39 § 3 mom., av dem 20 § 2 mom. sådant det lyder i lag 133/2009, som följer:

8 §

Säkerhetsteknikcentralen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser och beslut som har utfärdats med stöd av den samt planerar, styr och utvecklar övervakningen. Säkerhetsteknikcentralen ska också lämna de underrättelser till Europeiska gemenskapernas kommission som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet.


10 §

Regionförvaltningsverket ska inom sitt verksamhetsområde övervaka att denna lag och de bestämmelser och beslut som har utfärdats med stöd av den följs samt styra kommunernas tillsyn.

14 §

Säkerhetsteknikcentralen ska utarbeta ett riksomfattande övervakningsprogram för att styra och samordna verkställandet av tillsynen enligt denna lag. I programmet ska definieras de kontroller som ska utföras och kontrollfrekvenser i fråga om olika typer av kontrollobjekt samt presenteras en riksomfattande provtagningsplan. I programmet ska också fastställas grunderna för riskanalys i fråga om olika typer av kontrollobjekt samt metoderna för uppföljning av genomförandet av programmet.


15 §

I den kommunala tillsynsplanen ska hänsyn tas till det riksomfattande övervakningsprogram som Säkerhetsteknikcentralen utarbetat. En översyn av tillsynsplanen ska göras vart tredje år och även annars då detta anses nödvändigt.


20 §

Staten ersätter de kostnader kommunen orsakas av utförandet av sådana kontroller, provtagningar, undersökningar och utredningar inom produktsäkerhetstillsynen som enligt lag uteslutande hör till Säkerhetsteknikcentralens uppgifter och som Säkerhetsteknikcentralen har styrt till kommunen.

23 §

Om en konsumtionsvara eller konsumenttjänst är farlig för hälsa eller egendom, kan

1) Säkerhetsteknikcentralen eller någon annan myndighet som avses i 12 § förbjuda en näringsidkare att tillverka eller utföra, saluföra, sälja eller på annat sätt i samband med näringsverksamhet överlåta den samt förbjuda annan tjänsteleverantör att överlåta den för att användas av personer som kan jämställas med konsumenter; Säkerhetsteknikcentralen eller någon annan myndighet som avses i 12 § kan samtidigt ålägga näringsidkaren att på ett effektivt sätt omedelbart dra tillbaka de farliga konsumtionsvarorna från marknaden samt ålägga en näringsidkare eller annan tjänsteleverantör som tillhandahåller tjänsten i fråga att se till att farliga konsumenttjänster inte i fortsättningen tillhandahålls konsumenter,


Om en konsumtionsvara eller konsumenttjänst eller de uppgifter som lämnats om dem inte överensstämmer med de bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag, kan även regionförvaltningsverket eller den kommunala tillsynsmyndigheten meddela ett förbud eller ett åläggande enligt 1 mom. 1 punkten. Tullmyndigheterna kan i sådana fall förbjuda import av en konsumtionsvara eller en vara som används i samband med en konsumenttjänst.


24 §

I de fall där regionförvaltningsverket eller den kommunala tillsynsmyndigheten inte enligt 23 § 2 mom. har rätt att meddela förbud enligt 1 mom. i nämnda paragraf, ska verket eller myndigheten underrätta Säkerhetsteknikcentralen om det temporära förbud som den har meddelat enligt 1 mom. i denna paragraf inom 14 dagar från det att förbudet meddelades.


25 §

Om en konsumtionsvara eller konsumenttjänst kan medföra allvarlig fara för hälsan, kan Säkerhetsteknikcentralen och tullmyndigheten förutom att meddela förbud enligt 23 § dessutom förbjuda export eller transport genom landet av konsumtionsvaran eller en vara som används i samband med konsumenttjänsten.

Säkerhetsteknikcentralen kan meddela ett förbud enligt 1 mom. även temporärt, om det är uppenbart att konsumtionsvarorna eller de andra varor som avses i momentet kan medföra omedelbar fara för hälsan.

26 §

Om de förbud och ålägganden som nämns i 22―25 § inte kan anses tillräckliga, kan Säkerhetsteknikcentralen eller tullmyndigheten eller en i 12 § avsedd annan myndighet bestämma att en vara som en näringsidkare eller annan tjänsteleverantör har i sin besittning eller en vara som konsumenten har lämnat tillbaka till näringsidkaren med stöd av 27 eller 28 § ska förstöras eller, om detta inte anses ändamålsenligt, besluta om andra åtgärder beträffande varan.

27 §

Då Säkerhetsteknikcentralen eller en i 12 § avsedd annan myndighet med stöd av 23 § har meddelat ett förbud beträffande en konsumtionsvara, kan centralen eller myndigheten ålägga en näringsidkare att i fråga om sådana konsumtionsvaror som konsumenten redan har i sin besittning vidta åtgärder genom vilka den fara som hänför sig till konsumtionsvaran kan avvärjas och konsumentens rättsliga ställning tryggas.


Säkerhetsteknikcentralen eller en i 12 § avsedd annan myndighet kan meddela ett åläggande enligt 1 mom. även om ett förbud som avses i 23 § inte kan meddelas på grund av att konsumtionsvarorna i fråga inte längre finns hos näringsidkaren och om det finns vägande skäl att meddela åläggandet.

28 §

Då Säkerhetsteknikcentralen eller en i 12 § avsedd annan myndighet med stöd av 23 § har meddelat ett förbud beträffande en konsumenttjänst, kan centralen eller myndigheten ålägga en näringsidkare eller annan tjänsteleverantör att i fråga om sådana konsumenttjänster som konsumenten redan har i sin besittning vidta åtgärder genom vilka den fara som hänför sig till konsumenttjänsten kan avvärjas och konsumentens rättsliga ställning tryggas.


Säkerhetsteknikcentralen eller en i 12 § avsedd annan myndighet kan meddela ett åläggande enligt 1 mom. även om ett förbud som avses i 23 § inte kan meddelas på grund av att konsumenttjänsterna i fråga inte längre utförs av näringsidkaren eller tjänsteleverantören och om det finns vägande skäl att meddela åläggandet.

38 §

I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns en produktsäkerhetsdelegation.


39 §

Avgår en medlem eller en suppleant under sin mandatperiod, förordnar arbets- och näringsministeriet, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 mom., en ny medlem eller suppleant i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Den personal i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande vid Konsumentverket som sköter de uppgifter som överförs till Säkerhetsteknikcentralen och motsvarande tjänster och uppgifter överförs till Säkerhetsteknikcentralen när denna lag träder i kraft. För överföringen av tjänsterna och uppgifterna behövs inte tjänstemannens eller arbetstagarens samtycke, om inte tjänsten eller uppgiften överförs till en annan pendlingsregion.

Den personal i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som sköter visstidsuppgifter övergår i Säkerhetsteknikcentralens tjänst för den tid anställningsförhållandet på viss tid varar.

Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt villkoren i deras anställningsförhållande.

Högre avlöning än månadslönen enligt Säkerhetsteknikcentralens lönesystem garanteras under förutsättning att personens uppgifter vid Säkerhetsteknikcentralen till sin kravnivå motsvarar minst uppgifterna vid Konsumentverket. Personen är i så fall berättigad till ett lönetillägg motsvarande skillnaden mellan den månadslön som betalats vid Konsumentverket och den månadslön som betalas av Säkerhetsteknikcentralen.

Om de uppgifter som hör till en tjänst ändras väsentligt och en ny tjänst inrättas i stället för den tidigare, kan den nya tjänsten tillsättas utan att den förklaras ledig. En tjänst som avses i 4 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) ska dock förklaras ledig.

I denna lag avsedda ärenden som är anhängiga vid Konsumentverket överförs vid denna lags ikraftträdande till Säkerhetsteknikcentralen.

Avtal och förbindelser som Konsumentverket ingått med stöd av denna lag samt rättigheter och skyldigheter med anledning av dem överförs från Konsumentverket till Säkerhetsteknikcentralen vid denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2009
EkUB 18/2009
RSv 177/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.