1184/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) en ny 13 b § som följer:

13 b §
Försäkringstagarens rätt att överföra pensionsförsäkringens återköpsvärde

Vid uppsägning av en pensionsförsäkring har försäkringstagaren rätt att få återköpsvärdet överfört till en annan pensionsförsäkring som försäkringstagaren tecknat eller till ett sparkonto enligt lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009). Det kan dock ingå i försäkringsvillkoren att försäkringstagen inte har någon överföringsrätt, om försäkringen inte har ett dödsfallsskydd.

Av uppsägningen ska det framgå till vilken försäkringsgivare eller tjänsteleverantör av sparavtal återköpsvärdet ska överföras. Försäkringsgivaren är skyldig att överföra medlen senast 30 dagar efter att ha fått uppsägningen. Den övertagande försäkringsgivaren eller tjänsteleverantören ska utan dröjsmål meddela försäkringstagaren att medlen har mottagits. Med avvikelse från det som anges i 12 § upphör en uppsagd pensionsförsäkring att gälla när medlen har överförts.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

De bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft tillämpas på avtal som har ingåtts innan lagen trädde i kraft.

RP 159/2009
EkUB 24/2009
RSv 212/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.