1163/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 21 § i lagen av den 25 augusti 2000 om granskning av bildprogram (775/2000), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag 348/1994 och det sistnämnda i lag 381/2009:

1 §

För den granskning av bildprogram enligt 21 § i lagen om granskning av bildprogram (775/2000) som Statens filmgranskningsbyrå utför tas ut en avgift. Avgiften uppgår till 2,15 euro för varje påbörjad programminut under de fyra första timmarna och för den överskridande tiden till 1,60 euro för varje påbörjad programminut. Avgiften är dock minst 38,20 euro.

Utan hinder av 1 mom. tas för granskning av ett interaktivt bildprogram ut en avgift på 71,40 euro, och om granskningen av programmet varar mer än en halv timme, för varje påbörjad halvtimme ytterligare 26,85 euro. Avgiften är dock högst 357,55 euro per program.

Om granskningsmyndigheten saknar sådan utrustning med vilken granskningen av bildprogrammet kan utföras, och den sökandes utrustning används vid granskningen, avdras en tredjedel från den avgift som avses i 1 och 2 mom.

2 §

För ett i 6 § i lagen om granskning av bildprogram avsett tillstånd att visa bildprogram som inte har granskats på förhand för personer under 18 år tas ut en fast avgift på 151,75 euro.

3 §

Övriga prestationer som avses i 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som Statens filmgranskningsbyrå prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) kataloger och andra publikationer avsedda för försäljning,

2) informations- och sakkunnigtjänster samt utredningar,

3) foto- och kopieringstjänster,

4) andra beställda prestationer.

4 §

Statens filmgranskningsbyrå beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §

De beslut som statens filmnämnd fattar som första besvärsinstans är avgiftsfria. Avgiftsfria är även filmgranskningsbyråns verksamhet vid internationellt samarbete, mindre informations-, handlednings- och rådgivningstjänster samt handräckning som polisen och tullen ber om för rättsvård. Användningen av Statens filmgranskningsbyrås arkivmaterial och kartotek i filmgranskningsbyråns lokaler är avgiftsfri självservice.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till den 31 december 2012.

Helsingfors den 17 december 2009

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Äldre regeringssekreterare
Joni Hiitola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.