1151/2009

Utfärdat i Åbo den 6 november 2009

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i valordningen för kyrkan av den 8 november 1991 (1056/1993) 2 kap. 40 § 4 mom. och 49 § 4 mom., av dem 49 § 4 mom. sådant det lyder i beslut 1162/2001, och

fogas till 2 kap. 55 §, sådan den lyder delvis i nämnda beslut 1162/2001, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom. som följer:

2 kap.

Kyrkoherdeval och församlingsval

D. Församlingsval
2. Valmansförening, kandidatlistor och förberedelse av val
40 §

För sammanställningen av kandidatlistor skall vid val av medlemmar till kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkofullmäktige användas vitt och vid valet av medlemmar till församlingsrådet orangefärgat papper.

3. Förhandsröstning
49 §

Om följebrevet och valkuvertet godkänns, skall i vallängden antecknas att den i följebrevet nämnda personen har röstat. Samtidigt skall på valkuvertets framsida antecknas ett intyg över att den röstande befunnits vara röstberättigad. De godkända valkuverten skall räknas, varefter det kontrolleras att antalet är överensstämmande med det antal personer som i vallängden antecknats ha utövat sin rösträtt. Därefter tas röstsedlarna ut ur de godkända valkuverten och stämplas utan att öppnas. Röstsedlarna skall utan att de öppnas läggas i ett slutet konvolut och hållas i säkert förvar.


4. Valförrättningen och fastställande av valresultatet
55 §

I församlingsval kan valnämnden dock besluta att räkningen av de röstsedlar som avgivits vid förhandsröstningen inleds på den sista valdagen vid den tidpunkt som valnämnden fastställer, dock tidigast sex timmar innan röstningen avslutas, om antalet röstkuvert som avgivits i förhandsröstningen överstiger 50 och det finns grund för att anta att fler än 50 personer kommer att utnyttja sin rösträtt på valdagen och tryggandet av valhemligheten inte förutsätter något annat. Ogiltiga röstsedlar åtskiljs i en egen grupp.De godkända röstsedlarna räknas och de avgivna rösterna förenas med de röster som avgivits på valdagen.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2010.

Åbo den 6 november 2009

För kyrkomötet


Jukka Paarma ärkebiskop


Katri Kuuskoski kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.