1150/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av aerosolförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet

upphävs i aerosolförordningen av den 22 december 1993 (1433/1993) 2 § 1 mom. 5 punkten, 6 a § och 8 §, av dem 6 a § sådan den lyder i förordning 805/1994, samt

ändras 2 § 1 mom. 4 punkten, 4 §, 6 §, 7 § och bilagan till förordningen, av dem 6 § och bilagan till förordningen sådana de lyder i förordning 805/1994, som följer:

2 §
Definitioner

4) innehållsmängden volymen av andra än gasformiga ämnen i en påfylld och tillsluten aerosol.

4 §
Konstruktions- och testningskrav

De aerosoler som tillverkas eller importeras till Finland ska uppfylla de krav i fråga om konstruktion och testning som finns i bilagan. Kraven enligt bilagan kan i tillämpliga delar också uppfyllas genom iakttagande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (nedan CLP-förordningen) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) 1907/2006.

6 §
Påskrifternas innehåll

På aerosolhöljet ska följande uppgifter anges på ett synligt, läsbart och outplånligt sätt:

1) namn eller affärssignum och adress för tillverkaren inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller för en annan näringsidkare som inom detta område svarar för utsläppandet på marknaden av aerosolen,

2) tecknet 3 (omvänt epsilon), som den som svarar för utsläppandet på marknaden av aerosolen anger för att påvisa att aerosolen uppfyller kraven i denna förordning,

3) en kodbeteckning för att möjliggöra identifiering av ett påfyllnadsparti,

4) innehållsmängden i volymenheter,

5) uppgifterna enligt punkt 2.2 och 2.3 i bilagan.

6) påskrifter enligt punkt 2.2.3, 2.2.4 eller 2.2.5 i bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier (807/2001) eller alternativt påskrifter enligt CLP-förordningen beroende på enligt vilken lagstiftning aerosolens innehåll har klassificerats.

När en aerosol innehåller brandfarliga beståndsdelar som avses i punkt 1.5 men aerosolens innehåll inte anses som brandfarligt eller extremt brandfarligt enligt punkt 1.6 i bilagan måste mängden brandfarligt material i aerosolen anges på etiketten i följande form:

"Sisällöstä X p-% on palavia aineita."

"X vikt-% av innehållet består av brännbara ämnen."

Påskrifterna ska göras på både finska och svenska.

7 §
Etikettpåskrifter

Om aerosolens totalvolym är högst 150 ml och de påskrifter som avses i 6 § inte ryms på aerosolhöljet, kan påskrifterna göras på en etikett som fästs vid aerosolen.


Denna förordning träder i kraft den 29 april 2010.

Kommissionens direktiv 2008/47/EG (32008L0096); EUT nr L 96, 9.4.2008, s. 15

Helsingfors den 17 december 2009

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Veli Viitala

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.