1146/2009

Given i Helsingfors den 18 december 2009

Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994 samt med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer av arbets- och näringsministeriet samt av nämnder, riksförlikningsmännens byrå, arbetsrådet och arbetskraftsinstitutet som är verksamma i anslutning till ministeriet tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning, om inte något annat bestäms eller föreskrivs om dem. Avgifter enligt denna förordning, vilka avses i 2 och 3 §, tas också ut för beslut om avslag.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgifter ut enligt vidstående avgiftstabell.

3 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är:

1) rådgivnings-, utbildnings-, rehabiliterings-, konsulterings- och andra utvecklingstjänster som baserar sig på uppdrag;

2) användning av verksamhetslokaler, fastigheter och utrustning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående;

3) publikationer, undersökningar, utredningar, statistiktjänster och förlagstjänster med undantag av de fall då tjänsterna direkt stöder ministeriets avgiftsfria verksamhet;

4) användning av personalen för tjänsteuppdrag i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppgifter som inte hör till förvaltningen utom i de fall då detta direkt stöder arbets- och näringsministeriets avgiftsfria verksamhet;

5) biblioteks- och informationstjänster;

6) utomståendes meddelanden i ministeriets publikationer;

7) kopior, utskrifter och andra avskrifter

8) utlåtanden av nämnden för arbetstagares uppfinningar;

9) tillfällig överlåtelse av bruksrättigheter och andra rättigheter samt;

10) annan prestation som baserar sig på eller kan jämställas med ett uppdrag och som hör till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde;

11) andra specialtjänster som gäller rekrytering eller minskning av personal samt utveckling av personalen och arbetsorganisationen än de som nämns i 4 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002);

12) utlämnande av uppgifter ur datasystem med undantag av uppgifter i anslutning till avgiftsfri verksamhet;

13) inkvartering som arbetskraftsinstitutet erbjuder och andra tjänster som tillhandahålls i samband med kurser och som inte har anknytning till genomförandet av arbets- och näringsministeriets årliga personalutbildningsprogram;

14) sändande av material vilket baserar sig på uppdrag, om detta inte ingår i priset för materialet.

Om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopia eller utskrift enligt lagens 34 § 3 mom. beslutar ministeriet med beaktande av vad som sägs i 34 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till och med den 30 juni 2010. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 2009

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Ekonomichef
Taina Vähimaa

Bilaga

AVGIFTSTABELL

över arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer

Prestation
1) bokföringsnämndens beslut om undantag som gäller tidpunkten för färdigställande av bokslutet samt räkenskapsperioden 170 €
2) övriga beslut om undantag som fattas av bokföringsnämnden 500 €
3) beslut på besvär som anförts hos statens revisionsnämnd 200 €
4) behandling av ansökningar om bekräftelse på utlänningars företagsköp 2 000 €
5) beslut på ansökan om tillstånd att bygga en elledning som överskrider landets gränser och är avsedd för en nominell spänning om minst 110 kilovolt. 2 440 €
6) beslut på ansökan om tillstånd att bygga ett rör för naturgasöverföring som överskrider landets gränser 2 440 €
7) beslut om undantag i fråga om tillstånd att höra till styrelsen för aktiebolag, bostadsaktiebolag eller andelslag eller vara tjänsteman vid dessa 85 €
8) beslut om undantag i fråga om tillstånd att vara stiftare av aktiebolag eller bostadsaktiebolag 85 €
9) beslut om undantag i fråga om att vara näringsidkare 85 €
10) beslut om undantag i fråga om tillstånd att höra till styrelsen för en förening eller stiftelse eller att vara namntecknare för en stiftelse 85 €
11) beslut om tillstånd att använda skyddsupplag 170 €
12) beslut om fastställande av handelskammarstadgar 85 €
13) interimistiskt beslut i ansökningsärenden enligt gruvlagen 20 €
14) beslut i anslutning till ansökningar och rättigheter enligt gruvlagen 60 €
15) utdrag ur gruvregistret 10 €/ark
16) beslut om förbehåll enligt som avses i gruvlagen; avgift för ett område 170 €
17) mutsedel 400 €
18) utmålssedel 1 000 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.