1145/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten av den 21 februari 1992 (150/1992) och med stöd av 22 § i lagen av den 20 november 2009 om regionförvaltningsverken (896/2009), av dem den förstnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifterna för regionförvaltningsverkets prestationer samt om avgifterna för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer som det tas ut fasta avgifter för är prestationer som uppräknas i den bifogade avgiftstabellen.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är:

1) särskilda kontroller som regionförvaltningsverket utför på begäran av en myndighet eller någon annan sökande, med undantag av de allmänna tillsyns- och granskningsuppgifter som enligt lagstiftningen ankommer på regionförvaltningsverket och tillsyns- och granskningsuppgifter som avses i bilagan till denna förordning,

2) bevakning av statens rätt och fördel vid domstol eller hos någon annan myndighet eller vid någon annan förrättning,

3) avskrifter som ersätter ursprungliga enskilda beslut, intyg eller liknande dokument av de handlingar som förvaras hos regionförvaltningsverket, med undantag av prestationer som enligt 5 och 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är avgiftsfri tjänsteutövning, samt

4) mottagande av deposition eller säkerhet. Avgift tas dock inte ut om depositionen eller säkerheten hänför sig till ett annat beslut av regionförvaltningsverket, för vilket avgiften bestäms särskilt. Avgift tas inte heller ut om det är fråga om en deposition som en utmätningsman gör med stöd av utsökningsbalken och avgiften för depositionen inte kan inkluderas i kostnaderna för verkställigheten av utsökningsärendet eller om det är fråga om en deposition som av naturskyddsskäl görs i samband med expropriation.

3 §
Avgifter i besvärsärenden

För beslut i besvärsärenden tas fasta avgifter ut enligt den bifogade avgiftstabellen.

Avgift tas inte ut för beslut som gäller besvär över utmätning eller klagan över någon utsökningsmyndighets förfarande i övrigt, för beslut i besvärsärenden enligt 81 § 2 mom. och rättelseyrkanden enligt 36 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977). För beslut i besvärsärenden som gäller elever i grundskola, i skola som ersätter eller motsvarar grundskola eller gymnasium samt studerande i yrkesläroanstalt tas avgift inte ut. Avgift tas inte heller ut i ett ärende som gäller en parts rätt och förmån, om personen i fråga på behörigt sätt bevisats vara medellös eller om det annars finns vägande skäl för avgiftsfrihet på grund av personens ekonomiska ställning. Om regionförvaltningsverket ändrar en kommuns eller någon annan myndighets beslut till förmån för den som anför besvär, tas inte heller någon avgift ut.

Om flera än en part genom samma skrivelse lämnar in ett besvärsärende till regionförvaltningsverket för behandling, tas hos parterna ut endast en avgift för beslutet. Om regionförvaltningsverket avskiljer olika ärenden för separat behandling, tas för varje ärende som avskiljts på detta sätt ut en separat avgift hos parterna.

4 §
Bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För bifallande och avslående offentligrättsliga beslut tas ut lika stora avgifter, om inte något annat bestäms eller föreskrivs. Innehåller ett beslut som regionförvaltningsverket meddelar genom en och samma handling flera sådana beslut som enligt denna förordning är avgiftsbelagda, tas för vart och ett av dem ut avgifter i enlighet med denna förordning.

För en annullerad ansökan eller en ansökan som inte har kompletterats tas hos den sökande ut en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av besvär återsänt för behandling avdras det belopp som tagits ut för tidigare beslut i ärendet

För offentligrättsliga beslut tas inte kungörelse- eller övriga handläggningsavgifter ut särskilt. För en handling som sänds som telefax tas den avgift ut som gäller för handlingen i övrigt. När ett sådant intyg som avses i bilagan till denna förordning sänds per post till kunden, tas ingen postavgift ut.

5 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga avgiftsbelagda prestationer för vilka regionförvaltningsverket bestämmer avgift enligt företagsekonomiska grunder:

1) utbildnings-, konsulterings- och sakkunnigtjänster i sådana fall där skötseln av uppgifterna inte direkt hänför sig till regionförvaltningsverkets verksamhet,

2) postningstjänster,

3) utredningar, undersökningar, publikationer och elektroniska informationsprodukter som utförts på beställning samt informationssökning ur register och databaser,

4) publicering av annonser och meddelanden i regionförvaltningsverks publikationer

5) användning av de lokaler som är i regionförvaltningsverkets besittning,

6) i lagen om bostadsköp avsedd deponering av skyddsdokument

7) kopior, samt

8) annan ämbetsverksservice.

Om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopia eller utskrift enligt lagens 34 § 3 mom. beslutar regionförvaltningsverket med beaktande av vad som sägs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

6 §
Avgifter vid statens ämbetsverk på Åland

Denna förordning tillämpas i tillämpliga delar på prestationer vid Statens ämbetsverk på Åland.

När statens ämbetsverk på Åland sköter sådana uppgifter inom landskapet som hänför sig till förarexamina samt besiktning och registrering av fordon eller uppgifter i anslutning till lantbruksnäring, tas för ämbetsverkets nämnda prestationer ut avgifter med iakttagande av kommunikationsministeriets beslut om fordonsförvaltningens avgifter och bestämmelser och föreskrifter om närings-, trafik- och miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer, om inte något annat bestäms eller föreskrivs särskilt.

Statens ämbetsverk på Åland tar i egenskap av fartygsregistermyndighet ut avgifter enligt vad som särskilt bestäms eller föreskrivs om avgifter som sjöfartsverket tar ut för fartygsregisterprestationer.

7 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och är i kraft till och med den 31 december 2011.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Konsultativ tjänsteman
Matti Korkealehto

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Regionförvaltningsverkets offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka en fast avgift bärs upp

Avgifterna har grupperats enligt ansvarsområden. De tillämpas dock oberoende av regionförvaltningsverkets interna organisering.

1 Prestationer inom ansvarsområdet grundläggande service, rättsskydd och tillstånd

Avgifter som tas ut med stöd av lagarna om privat hälso- och sjukvård, yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt tillsynen över privat socialservice

Tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt 540
Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt 200
Tillstånd som gäller tillhandahållande av privat hälsovårdsservice 540
Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privat hälsovårdsservice 200
Registrering av anmälan till registret över producerare av privat socialservice 110
Registrering av anmälan till registret över producerare av privat hälsovårdsservice 110
Årsavgift för producerare av privat socialservice 200
Årsavgift för producerare av privat hälsovårdsservice 200
Godkännande av direktör som svarar för privat hälsovårdsservice 220

Hos en ny serviceproducent som beviljats tillstånd tas inte ut någon årsavgift under det första kalenderåret. Årsavgift tas inte ut hos en serviceproducent som beviljats tillstånd för ett kalenderår då verksamheten upphört senast den 31 mars.

50 % av intäkterna från ovan nämnda tillstånd, anmälningar och årsavgifter intäktsförs till tillstånds- och tillsynsverket inom social- och hälsovården.

Avgifter som tas ut med stöd av alkohollagstiftningen

Serveringstillstånd för alkoholdrycker 580
Serveringstillstånd, om tillståndsinnehavaren har något annat giltigt tillstånd som beviljats tidigare av en tillsynsmyndighet 400
Tillfälligt serveringstillstånd för alkoholdrycker 400
Tillfälligt serveringstillstånd, om tillståndsinnehavaren har något annat giltigt tillstånd som beviljats tidigare av en tillsynsmyndighet 180
Tillfälligt serveringstillstånd om serveringsområdet har över 200 kundplatser 580
Tillfälligt serveringstillstånd för över 200 kundplatser, om tillståndsinnehavaren har något annat giltigt tillstånd som beviljats tidigare av en tillsynsmyndighet 400
Om tillståndssökaren söker samtidigt två eller flera ovan nämnda serveringstillstånd ska sänkt avgift även vid det tillfället tillämpas så att den högsta handläggningsavgiften tas ut till fullt belopp och övriga handläggningsavgifter till sänkt belopp.
Förlängd tillstånd för serveringstid för alkoholdrycker 300
Skild årsavgift för tillsyn av förlängt tillstånd för serveringstid 125
Tillstånd för ändring av serveringsområde 180
Anmälningsavgift för utvidgning av serveringsområde 80
Anmälningsavgift för förändring av ägandeförhållandet 200
Annat tillstånd som gäller servering 200
Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 240
Godkännande av plats för alkoholbolagets butik 360
Tillstånd för utlämningsställe 360
Annat tillstånd som gäller detaljhandel 200
Beslut om ändring av serverings- och detaljhandelstillstånd 80
Årsavgift för tillsyn över detaljhandeln för varje butik 110
Årlig tillsynsavgift som tas ut hos alkoholbolaget för varje butik 360
Årlig tillsynsavgift för varje butik som tas ut hos sådana detaljförsäljare av alkohol som avses i 14 § 2 mom. i alkohollagen 200

Årliga tillsynsavgifter som tas ut med stöd av 55 § i alkohollagen

Hos innehavare av serveringstillstånd tar man ut en årlig tillsynsavgift per verksamhetsställe enligt följande:

Verksamhetsställen där det serveras genom jäsning producerade alkoholdrycker med högst 4,7 volymprocent etylalkohol:

Avgiftens storlek bestäms på basis av serveringen föregående år eller de uppskattade inköpen under en ettårig beräkningsperiod, på det sätt som framgår av tabellen.

Serveringsmängd 0 - 1 999 liter per år 100
Serveringsmängd 2 000 - 49 999 liter per år 200
Serveringsmängd 50 000 - 99 999 liter per år 300
Serveringsmängd 100 000 liter eller mera per år 400

Verksamhetsställen där det serveras alkoholdrycker med mera än 4,7 volymprocent etylalkohol:

Avgiftens storlek bestäms på basis av 100-procentig alkohol utgående från de beräknade inköpen under föregående kalenderår eller uppskattade inköpen under en ettårig beräkningsperiod, på det sätt som framgår av tabellen

Serveringsmängd 0 - 99 liter per år 100
Serveringsmängd 100 - 1 999 liter per år 200
Serveringsmängd 2 000 - 9 999 liter per år 400
Serveringsmängd 10 000 liter eller mera per år 750

Hos nya innehavare av detaljhandelstillstånd, serveringstillstånd eller tillstånd för förlängd servering tas inte ut någon tillsynsavgift under det första kalenderåret. Tillsynsavgifterna för detaljhandel, servering och förlängd servering debiteras per kalenderår senast den 30 april, då tillståndsinnehavaren har ett giltigt tillstånd den 1 april.

Om en med stöd av alkohollagstiftningen gjord ansökan som tillställts regionförvaltningsverket dras tillbaka innan ärendet slutbehandlats, är handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut hos sökanden.

1.1 Övriga beslut

Beslut enligt lagen om försöksdjursverksamhet (62/2006) 360
Begränsat tillstånd till djurförsök: djurförsöket består av ett enskilt försök eller utnyttjandet av djur upprepas likadant
Normalt tillstånd till djurförsök: djurförsöket består av flera enskilda delförsök under en längre tidsperiod 600
Omfattande tillstånd till djurförsök: djurförsöket består av delförsök under flera år som kan variera betydligt till sitt utförande 1600
Ändring av tillstånd till djurförsök 180
Fastställandet av behörighet i fråga om djurförsök 180
Godkännande av försöksdjurskurs 180
Beslut enligt lagen om transport av djur (1429/2006) 380
Tillstånd för transport av djur
Ändring av tillstånd för transport av djur 190
Intyg om godkännande av vägtransportmedel 120
Kompetensbevis för förare och skötare på vägfordon 60
Tillstånd för att hålla djurutställning 170
Befrielse från kravet beträffande nötkreaturs möjlighet att gå ute 170
Exportintyg som beviljats av länsveterinär 60
I lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) avsett godkännande av mikrobiologiskt institut 300
Kontrollavgift för renkött /kropp 2
Ifall kontrollen av renköttet utförs på näringsidkarens begäran mellan kl. 17.00 - 22.00, höjs avgiften med 20 procent, och mellan kl. 22.00 -8.00 eller på söndagar eller allmänna helgdagar och lediga dagar med 50 procent
Godkännande av renslakteri 300
Tillstånd att anlägga skjutbana 500
Bestämmelser om undantag enligt lagen om minuthandelns och frisersalongers öppettider (1297/2000)
Småbutikers undantag eller undantag som till sin betydelse är ringa 115
Undantag för rörelse av grupp- eller varuhustyp 250
Tillstånd till undersökning enligt inlösningslagen (603/1977) 650
Godkännande av alkoholdrycksbutiker som livsmedelbutik 300
Tillstånd att stänga vägar 330
Tillstånd att bedriva medling i familjefrågor 130
Beslut enligt renskötsellagen (848/1990) 320
Inrättande av privat begravningsplats och enskilt gravställe 350
Inrättande av krematorium 700
Tillstånd för flyttning av gravsatt stoft eller aska 170
Delgivning utomlands 135
Registrering av fastighetsförmedlingsrörelse och rörelse för förmedling av hyreslägenheter 180
Ändring av registeruppgifter om fastighetsförmedlingsrörelse och rörelse för förmedling av hyreslägenheter 90
Tillstånd för anläggning av oljevärmeverk 300
Tillstånd för ibruktagning av oljevärmeverk 175
Undantagstillstånd för verk som levererar hushållsvatten 170
Annan handräckning 170

2 Prestationer inom ansvarsområdet för miljötillstånd

2.1 Beslut

Miljötillstånd som avses i miljöskyddslagen (86/2000)

(den beräknade genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen)

Skogsindustri
cellulosafabrik (80-140 dagsverk) 38 300
- pappers eller kartongfabrik eller annan massafabrik än cellulosafabrik (40-70 dagsverk) 19 150
- fabriker som tillverkar spånplattor eller plywood eller andra träplattor eller laminerade produkter (40-70 dagsverk) 19 150
- fabrik som tillverkar limmade eller laminerade träprodukter (20-35 dagsverk) 9 580
- fönster- eller dörrfabrik (12-21 dagsverk) 5 750
- upplag av obarkat virke i vatten (7,5-12,5 dagsverk) 3 480
- träimpregneringsinrättning (15-25 dagsverk) 6 960
Metallindustri
- rostverk, sintverk eller koksverk (70-120 dagsverk) 33 080
- järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar järnlegeringar (60-100 dagsverk) 27 860
- fabriker som tillverkar andra metaller än järnmetaller (70-120 dagsverk) 33 080
- gjuterier eller andra smältverk eller varmdoppningsanläggningar (30-50 dagsverk) 13 930
- kumulatorfabriker (15-25 dagsverk) 6 960
- valsverk för järnmetall (40-70 dagsverk) 19 150
- smideriverkstäder för järnmetall samt valsverk, smidesverkstäder eller dragerier för andra metaller än järnmetaller ( 20-35 dagsverk) 9 580
- varv (20-35 dagsverk) 9 580
- anläggningar för ytbehandling, anläggningar för tillverkning av mönsterkort, betningsanläggningar, fosfateringsanläggningar eller anläggningar för anodisering av aluminium (15-25 dagsverk) 6 960
Energiproduktion
- kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar, vars största bränsleeffekt är
- över 300 megawatt (MW) (30-50 dagsverk) 13 930
- över 150 MW - 300 MW (25-43 dagsverk) 11 840
- 50-150 MW (15-25 dagsverk) 6 960
- kärnkraftverk (30 -50 dagsverk) 13 930
- anläggning för tillvaratagande av koldioxid (7,5 - 12 dagsverk) 3 480
Kemisk industri
- fabrik som tillverkar titanoxid (60-100 dagsverk) 27 860
- fabrik som tillverkar koloxider (7,5-12,5 dagsverk) 3 480
- fabrik som tillverkar andra oorganiska baskemikalier eller andra oorganiska föreningar (50-85 dagsverk) 23 500
- fabrik som tillverkar organiska baskemikalier eller metallorganiska föreningar eller enzymer (45-78 dagsverk) 21 410
- olje- eller gasraffinaderi (70-120 dagsverk) 33 080
- fabriker som tillverkar färgämnen eller pigment eller målarfärgs-, tryckfärgs- eller lackfabriker (25-43 dagsverk) 11 840
- fabrik som tillverkar plastråvaror (40-70 dagsverk) 19 150
- fabriker som tillverkar plastlaminat eller latexer, gummifabriker eller limfabriker (25-43 dagsverk) 11 840
- fabriker som tillverkar konstfibrer (60-100 dagsverk) 27 860
- fabriker som tillverkar sprängämnen, andra gödsemedel än sammansätta gödsemedel eller mellanprodukter för dem, bekämpningsmedel, skyddskemikalier eller biocidpreparat eller verksamma ämnen som ingår i dem (50-85 dagsverk) 23 500
- fabriker som tillverkar sammansätta gödselmedel eller mellanprodukter för dem (70-120 dagsverk) 33 080
- läkemedelsfabriker eller fabriker som tillverkar råvaror för läkemedel (25-43 dagsverk) 11 840
- fabriker som tillverkar andra ytaktiva ämnen än tvättmedel (12-20 dagsverk) 5 570
Upplagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränslen
- upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier i flytande form
- cisternvolym minst 10 000 m3 (25-43 dagsverk) 11 840
- cisternvolym minst 1 000 m3 och under 10 000 m3 (12-21 dagsverk) 5 750
- förgasnings- eller kondensverk för trä, torv eller kol eller andra anläggningar för tillverkning av flytande eller gasformigt bränsle (50-85 dagsverk) 23 500
- andra anläggningar för tillverkning av fast bränsle eller anläggningar för tillverkning av elektroniskt kol eller grafit (20-35 dagsverk) 9 580
Verksamhet där flyktiga organiska föreningar används, inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar frigörs ur drivgas eller expansionsmedel som ingår i råmaterialet (20-35 dagsverk) 9 580
Malm- eller mineralbrytning, tagande av marksubstanser och torv eller tillverkning av mineralprodukter
- gruvdrift
- täktvolym över 500 000 ton per år (75-125 dagsverk) 34 820
- täktvolym 100 000 - 500 000 ton per år (40-70 dagsverk) 19 150
- täktvolym under 100 000 ton per år (20-34 dagsverk) 9 400
- maskinell guldgrävning
- årlig täktvolym över 1 000 m3 (5-9 dagsverk) 2 440
- årlig täktvolym högst 1 000 m3 (2,5-4,5 dagsverk) 1 220
- anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler (40-70 dagsverk) 19 150
- torvutvinning
- produktionsområdet överstiger 300 hektar (31-52 dagsverk) 14 450
- produktionsområdet 30-300 hektar (16-26 dagsverk) 7 310
- produktionsområdet under 30 hektar (8-13 dagsverk) 3 660
- anläggningar som behandlar asbest eller asbestbaserade produkter (40-70 dagsverk) 19 150
- cementfabrik (30-50 dagsverk) 13 930
- kalkverk (25-43 dagsverk) 11 840
- mineralullsfabrik (30-50 dagsverk) 13 930
- fabrik som tillverkar glas eller glasfiber (25-43 dagsverk) 11 840
- tegelbruk (15-25 dagsverk) 6 960
- gipsskivefabrik (25-43 dagsverk) 11 840
Produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning
- läderfabriker (20-35 dagsverk) 9 580
- anläggning för pälsberedning (15-25 dagsverk) 6 960
- fiberduksfabriker, anläggningar fär fibrer eller textilier förbehandlas eller färgas (12-21 dagsverk) 5 750
Tillverkning av livsmedel eller foder
- anläggningar för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk (15-25 dagsverk) 6 960
- sockerbruk eller sötningsmedelsfabrik (25-43 dagsverk) 11 840
- stärkelsefabrik eller fabrik som tillverkar stärkelsederivat (25-43 dagsverk) 11 840
- fabrik som tillverkar vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor eller margarinfabriker (25-43 dagsverk) 10 650 11 840
- grönsaks-, frukt- eller bärproduktfabrik eller färdigmatsfabrik (15-25 dagsverk) 6 960
- slakteri 6 960
- bryggeri, jästfabrik, alkoholfabrik eller alkoholdrycksfabrik (15-25 dagsverk) 6 960
- benmjölsfabrik eller fabrik för tillverkning av foder eller foderprotein ( 15-25 dagsverk) 6 960
- annan än ovan avsedd anläggning för framställning av livsmedel genom beredning och behandling av vegetabiliska råvaror (15-25 dagsverk) 6 960
Fiskodling
- fiskodling där
- fiskbeståndet ökar med över 100 000 kg per år (23-37 dagsverk) 10 450
- fiskbeståndet ökar med över 20 000-100 000 kg per år (11-19 dagsverk) 5 220
- fiskbeståndet ökar med mindre än 20 000 kg per år (5,5-9,5 dagsverk) 2 610
- damm eller grupp av dammar med naturligt foder (5-9 dagsverk) 2 440
Djurstallar och pälsdjursfarmer
- djurstallar som är avsedda för minst 150 mjölkkor, 400 köttnöt, 500 fullvuxna suggor, 2 000 slaktsvin, 60 000 värphönor eller 100 000 broilrar eller andra djurstallar som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningar motsvarar ett djurstall för 2 000 slaktsvin (7,5 - 12,5 dagsverk) 3 480
- andra djurstallar (4-6 dagsverk) 1 740
- pälsdjurfarmer för minst 4 000 avelshonor av mink eller iller eller för minst 1 200 avelshonor av räv eller sjubb eller för minst 1 600 avelshonor av andra pälsdjur eller andra pälsdjurfarmer som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkiningar motsvarar en pälsdjurfarm för 4 000 avelshonor av mink (7,5-12,5 dagsverk) 3 480
- andra djurstallar (4-6 dagsverk) 1 740
Trafik
- hamnar eller lastnings- eller lossningskajer (20-34 dagsverk) 9 400
- flygplats (50-85 dagsverk) 23 500
- kemikaliebandgårdar och terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas från ett transportmedel till ett annat eller från ett transportmedel till ett upplag eller från ett upplag till ett transportmedel (12-21 dagsverk) 5 750
Avfallshantering samt vatten och avlopp
- reningsverk för avloppsvatten
- personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket överstiger 50 000 (15-25 dagsverk) 6 960
- personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket är 4 000- 50 000 (10-18 dagsverk) 4 870
- personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket är minst 100 och under 4 000 eller att minst 100 personers avloppsvatten leds annanstans än till vattenreningsverkets avlopp (8-12 dagsverk) 3 480
- skilt reningsverk för industriellt avloppsvatten (12-20 dagsverk) 5 570
- avstjälpningsplats
- avstjälpningsplats för problemavfall (25-43 dagsverk) 11 840
- avstjälpningsplats för vanligt avfall (20-35 dagsverk) 9 580
- avstjälpningsplats för marksubstanser som dimensionerats för en årlig avstjälpningsmängd på minst 50 000 ton (15-20 dagsverk) 6 090
- i 103 b § i miljöskyddslagen avsedd deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka (25-43 dagsverk) 11 840
- i 45 a § i miljöskyddslagen avsedd deponi för utvinningsavfall (20-35 dagsverk) 9 580
- förbränningsanläggning för problemavfall (80-140 dagsverk) 38 300
- övrig verksamhet på vilket statsrådet förordning om avfallsförbränning (362/2003) ska tillämpas (25-43 dagsverk) 11 840
- anläggningar eller platser där sådant problemavfall som uppkommer annanstans återvinns eller behandlas (10-18 dagsverk) 4 870
- komposteringsanläggningar eller andra anläggningar och platser för återvinning eller behandling av avfall än de som avses ovan där minst 10 000 ton avfall återvinns eller behandlas årligen (10-18 dagsverk) 4 870

1. Avgiften tas ut till ett 35 procent lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats som behandlingen kräver är mindre än den som nämns i tabellen, och till ett 35 procent högre belopp, om arbetsinsatsen är större.

2. För behandlingen av en tillståndsansökan som gäller en väsentlig omställning av verksamheten (28 § 3 mom. i miljöskyddslagen), justering av tillståndsvillkoren (55 § 2 mom. i miljöskyddslagen) eller fortsatt tillståndsenlig verksamhet tas en avgift ut vars storlek är 50 procent av avgiften enligt tabellen. För behandling av en ansökan som gäller ändring av tillståndsvillkoren (58 § i miljöskyddslagen) tas en avgift ut vars storlek är 30 procent av avgiften enligt tabellen. Om dock den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar den för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas en avgift ut enligt tabellen. Om det är fråga om en ändring av teknisk natur i ett enskilt tillståndsvillkor, är avgiftens storlek 10 procent av avgiften enligt tabellen.

3. För behandling av ett ärende som en regional miljöcentral överfört med stöd av 33 § i miljöskyddslagen tas en avgift ut som motsvarar den som kommunen tar ut för behandlingen av tillståndansökan för verksamheten.

4. För behandlingen av i 35 § 4 mom. i miljöskyddslagen avsedda tillståndsärenden som gäller flera verksamheter och som skall avgöras samtidigt tas en kombinerad avgift ut så att man till behandlingsavgiften för en verksamhet i högsta avgiftsklassen såsom de övriga verksamheternas andel adderar 50 procent av avgifterna för dessa verksamheter. Om den kommunala miljövårdsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet för någon verksamhet, är avgiften 50 procent av avgiften enligt avgiftstaxan i kommunen i fråga. Om dock den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar den för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas full avgift ut för behandlingen av tillståndsärendet för varje verksamhet.

5. Om det är fråga om ett annat miljötillståndsärende eller om en avgift enligt tabellen skulle vara oskäligt hög i relation till den arbetsinsats som handläggningen av tillståndet kräver, tas för handläggningen av ärendet ut en avgift vars storlek är 48 euro/h.

Övriga beslut som baserar sig på miljöskyddslagen

Behandling av en ansökan som gäller verksamhet av försöksnatur 1 200

Vattenhushållsärenden enligt vattenlagen (264/1961)

(den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen)

Ärenden enligt 2 kap. i vattenlagen
- bro eller transportanordning (3,5-6,5 dagsverke) 1 740
- ledning (1,5-2,5 dagsverke) 700
- artificiell bassäng jämte reglering
- över 50 km2 (100-170 dagsverke) 47 010
- 10-50 km2 (70-120 dagsverke) 33 080
- 1-10 km2 (35-60 dagsverke) 16 540
- mindre än 1 km2 (17-28 dagsverke) 7 830
- muddring, upptagning av stenmaterial, fyllning av vattenområde eller uppläggning
- över 200 000 m3 ftr (20-35 dagsverke) 9 580
- över 20 000- 200 000 m3 ftr (10-18 dagsverke) 4 870
- 4 000- 20 000 m3 ftr (6-10 dagsverke) 2 790
- mindre än 4 000 m3 ftr (2,5-4,5 dagsverke) 1 220
- bottendamm eller annan fast damm för uppdämning av vattenområde
- över 4 km2 (15-25 dagsverke) 6 960
- över 0,1 km2- 4 km2 (8-13 dagsverke) 3 660
- högst 0,1 km2 (4-7 dagsverke) 1 920
- båtbrygga med fler än 50 båtplatser (6-10 dagsverke) 2 790
- inrättande av fiskväg (8-13 dagsverke) 3 660
- annat projekt enligt 2 kap. i vattenlagen (2,5-4,5 dagsverke) 1 220
Kraftverksärenden
- kraftverkstillstånd utan reglering av ovanför liggande sjöbassäng (40-70 dagsverke) 19 150
- kraftverk och reglering av ett vattenområde större än 50 km2 (100-170 dagsverke) 47 010
- kraftverk och reglering av ett vattenområde på 10-50 km2 (70-120 dagsverke) 33 080
- kraftverk och reglering av ett vattenområde mindre än 10 km2 (50-85 dagsverke) 23 500
- kvarn eller mindre än en megawatts småkraftverk eller annat ärende i samband med vattenkraft eller kraftverk (10-18 dagsverke) 4 870
Farleder och andra sjötrafikärenden
- bestämmande av allmän farled (15-25 dagsverke) 4 380 6 960
- bestämmande av allmän lokal farled (7-13 dagsverke) 2 190 3 480
- ändring eller indragning av farled, installering av säkerhetsanordningar (3,5-6,5 dagsverke) 1 100 1 740
Flottningsärenden
- fastställande av flottningsreglemente, ett verksamhetsställe (10-18 dagsverke) 4 870
- tilläggsavgift för övriga verksamhetsställen per verksamhetsställe 1 540
- upphävande av flottningsreglemente och åtgärdsförpliktelse (10-18 dagsverke) 4 870
- upphävande av flottningsreglemente utan åtgärder (5-9 dagsverke) 2 440
- indragning av flottningsförening, försäljning av egendom, val av syssloman eller annat ärende som gäller en flottningsförening (1,5-2,5 dagsverke) 700
- andra ärenden som gäller flottning (2,5-4,5 dagsverke) 1 220
Dikningsärenden (2,5-4,5 dagsverke) 1 220
Ärenden som gäller vattenståndsreglering
- arrangemang som nyttar mer än 1 000 hektar (40-70 dagsverke) 19 150
- arrangemang som nyttar 400- 1 000 hektar (20-35 dagsverke) 9 580
- arrangemang som nyttar mindre än 400 hektar (10-18 dagsverke) 4 870
- ärenden som gäller arrangemangsbolaget (1,5-2,5 dagsverke) 700
Ärenden som gäller reglering av vattendrag
- reglering av vattenområden över 50 km2 (75-130 dagsverke) 35 690
- reglering av vattenområden på 10-50 km2 (40-70 dagsverke) 19 150
- reglering av vattenområden mindre än 10 km2 (15-25 dagsverke) 6 960
- regleringsbolagsärenden (2,5-4,5 dagsverke) 1 220
Vattenlednings- och grundvattensärenden
- täkt av ytvatten eller grundvatten till hushållsvatten som överstiger 500 m3/d (8-13 dagsverke) 3 660
- annan vattentäkt (3,5-6,5 dagsverke) 1 740
- tillstånd till vattentäkt och bestämning av skyddsområdet (10-18 dagsverke) 4 870
- bestämning av skyddsområde (8-13 dagsverke) 3 660
- täkt av marksubstanser
- täktvolym över 50 000 m3 (8-13 dagsverke) 3 660
- täktvolym högst 50 000 m3 (4-7 dagsverke) 1 920
- byggande av tunnel på grundvattenområde (10-18 dagsverke) 4 870
- andra grundvattensärenden (2,5-4,5 dagsverke) 1 220
Andra beslut enligt vattenlagen (2,5-4,5 dagsverke) 1 220

Slutsyn enligt 18 kapitlet i vattenlagen 50 procent av avgiften för behandling av tillståndsärenden

1. Avgiften tas ut till ett 35 procent lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats som behandlingen kräver är mindre än den som nämns i tabellen, och till ett 35 procent högre belopp, om arbetsinsatsen är större.

2. För behandling av en ansökan som gäller ändring eller justering av ett tillstånd tas en avgift ut vars storlek är 50 procent av avgiften enligt tabellen. Om det är fråga om en ändring av teknisk art i en enskild bestämmelse, är avgiften 10 procent av avgiften enligt tabellen.

3. Om beslutshandlingen omfattar flera sådana beslut som är avgiftsbelagda enligt tabellen, och om de hänför sig till en helhet som tjänar samma ändamål eller om det är fråga om en sådan sak som avses i 39 § i miljöskyddslagen, tas för behandlingen av ärendet ut en avgift som motsvarar avgiften för behandling av ett ärende i den högsta avgiftsklassen.

4. För behandling av ett smärre ärende som anhängiggjorts enbart för privata behov uttas 250 euro.

5. Ingen avgift tas ut av statliga och kommunala myndigheter då de bevakar laglighet eller allmänt intresse så som vattenlagen föreskriver (2 kap. 14 § 3 mom., 22 § 4 mom. och 27-30 §, 4 kap. 3a §, 5 kap. 30 § 3 mom., 7 kap. 6 a §, 8 kap. 10 a § 3 mom. och 10 b §, 12 kap. 19 § och 21 kap. 1 - 4 §).

2.2 Andra prestationer

Ersättningsärenden
- ersättningsärenden som omfattar syneförrättning 8 560
- ett annat ersättningsärende 48 euro/h, dock högst 8 560 euro
Beslut med anledning av rättelseyrkande 100
För behandlingen av ett ersättningsärende som en skadelidande part anhängiggjorts uppbärs ingen avgift.
Förvaltningstvångsärenden som anhängiggjorts av någon annan än en myndighet eller en skadelidande, om anhängiggörandet måste anses uppenbart onödigt (21 kap. 9 § i vattenlagen) 700

3 Prestationer inom ansvarsområdet arbetarskyddet

bemyndigande för asbestrivningsarbete 440
kompetensbrev för laddare 150
nytt kort för laddare 70
erkännande av examen för laddare som avlagts utomlands 210
erkännande av examen för kranförare som avlagts utomlands 300
erkännande av examen för dykare som avlagts utomlands 300
tillstånd att föra kran på en viss byggarbetsplats 170
undantagstillstånd som regionförvaltningsverket beviljar med stöd av olika författningar 320

Förhandsinspektioner av fartyg är sådana offentligrättsliga prestationer för vilka man inom tillsynen över arbetarskyddet tar ut avgifter som bestäms från fall till fall och som motsvarar prestationens självkostnadsvärde. Avgifterna bestäms enligt den tid som använts för arbetet. Priset per arbetstimme är 35 euro. I avgiften ingår dessutom specificerat de särkostnader som hänför sig till prestationen samt andelen i de gemensamma kostnaderna (5 euro per arbetstimme).

4 Prestationer inom ansvarsområdet räddningsväsende och beredskap

Beviljande av frigörelse från eller lättnad i förpliktelsen att bygga ett skyddsrum 400

5 Övriga prestationer

Annat beslut på begäran än de som nämnts ovan 86 €/h
Besvär (3 § i betalningsbeslutet) 90
Processuell klagan 90
Diareintyg 35
Lagakraftsbevis 35
Annat intyg som lämnats på begäran med undantag av löneintyg eller kopior av matrikeln som ges anställda vid ett räkenskapsverk 25
Ingående av förbindelse om efterpantsättning 40

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.