1138/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras 1 § förordningen den 31 juli 1995 om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna (994/1995) sådan den lyder i förordningen 1151/2006, som följer:

1 §

Följande beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde är sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka uppbärs en fast avgift enligt självkostnadsvärde:

1) beslut om tillstånd och ändring av tillstånd enligt 6 § yrkeshögskolelagen (351/2003),

2) beslut som gäller tillstånd att ordna utbildning enligt 7 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998),

3) beslut som gäller dispens från behörighetsvillkoren för sådana tjänster vid undervisningsministeriet och vid ett ämbetsverk som hör till dess förvaltningsområde till vilka republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde utnämner.

Avgiften för ett beslut som gäller tillstånd för en yrkeshögskola är 2 835 euro, en ändring av ett sådant tillstånd 2 165 euro, ett tillstånd att ordna utbildning 2 320 euro och en anhållan om dispens 610 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Om en prestation enligt 1 § 2 mom. gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 17 december 2009

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Överinspektör
Janne Öberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.