1135/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av idrottsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet

ändras i idrottsförordningen av den 18 december 1998 (1055/1998) 4 § samt

fogas till förordningen en ny 4 a och en ny 4 b § som följer:

4 §
Uppgifterna för det regionala idrottsväsendet

Uppgifterna för närings-, trafik- och miljöcentralerna är följande enligt det som man i handlingarna gällande resultatmålen kommer överens om

1) beredningen av utvärderingen av den regionala tillgången till basservice,

2) styrningen av och stödet till byggande av idrottsanläggningar,

3) utvecklande av hälsofrämjande idrott,

4) främjande av idrott för specialgrupper,

5) internationellt samarbete,

6) stöd till den regionala medborgarverksamheten,

7) genomförande av riksomfattande program på regional nivå,

8) utvecklande av det regionala samarbetet,

9) andra uppgifter som undervisningsministeriet tilldelar.

4 a §
Tillsättandet och sammansättningen av de regionala idrottsråden

I samband med närings-, trafik- och miljöcentralerna fungerar de av landskapsförbunden tillsatta regionala idrottsråden. Om en närings-, trafik- och miljöcentral har hand om idrottsrelaterade uppgifter inom ett verksamhetsområde som hör till en annan närings-, trafik- och miljöcentral är det de landskapsförbund till vars områden det utvidgade verksamhetsområdet hör som i samråd tillsätter ett idrottsråd. Landskapsförbunden utser medlemmarna i idrottsråden. Detta sker bland de personer som regionala föreningar och sammanslutningar med förankring inom olika sektorer inom idrott samt viktiga samarbetsparter har föreslagit. Mandatperioden för de regionala idrottsråden är högst fyra år.

Ett regionalt idrottsråd har en ordförande och minst sju men högst 16 övriga medlemmar. I idrottsråden ska olika sektorer inom idrottskulturen, medborgarorganisationerna inom idrotten samt kommunerna vara företrädda och regionala och språkliga synpunkter beaktas. Medlemmarna i idrottsråden ska vara personer som är förtrogna med idrottspolitik eller olika områden inom idrotten.

4 b §
Uppgifterna för de regionala idrottsråden

Uppgifterna för de regionala idrottsråden är att behandla frågor som med tanke på idrott och idrottspolitik är vittsyftande och principiellt viktiga, t.ex. att

1) avge utlåtande till närings-, trafik- och miljöcentralen om understödsansökningar som gäller anläggande av idrottsanläggningar,

2) avge utlåtande till närings-, trafik- och miljöcentralen om förslag till finansieringsplaner som gäller anläggande av idrottsanläggningar,

3) ta initiativ till och avge utlåtanden i frågor som gäller idrottspolitik och som främjar det regionala idrottsväsendet,

4) delta i sådana uppgifter i anslutning till det internationella idrottssamarbetet som ministeriet bestämmer,

5) utföra andra uppgifter som faller inom de regionala idrottsrådens verksamhetsområde.

Verksamhetsutgifterna för de regionala idrottsråden betalas av det anslag som undervisningsministeriet har ställt till närings-, trafik och miljöcentralernas förfogande.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Konsultativ tjänsteman
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.